Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of development changes in the Warsaw Ghetto in the years 1936-2017 with the use of SIP technology

Aleksandra Sieńkowska

Abstract

The subject of this engineering work is the analysis of changes in buildings in the Warsaw Ghetto in the years 1936-2017 It is performed by useing GIS technology. The aim of the work was the iception of a spatial base of buildings, located in the area of the former Jewish quarter in Warsaw, visualization of data created in 2D and 3D, comparison and analysis with the current state and then making the resulting map available on the Internet. The work has been divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part contains examples of the wide application of GIS, particularly focusing on historical researches. It is presented how in a practical way this field of the science can be used in historical researches and spatio-temporal analyzes. It also describes what an important function archival data fulfills during the performing, such analyzes and what materials can be used to create this type of projects. The design part consists several stages of work. The first of these is the development of a spatial database for the area of the former Warsaw Ghetto and the implementation of its 3D model. It was necessary to consider the availability of archival materials from the period shortly before or immediately after the establishment of the closed district. The received data should have been given a georeferencing and prepared a stripped layer of contemporary buildings. The Archival Plans of the City of Warsaw turned out to be the perfect material for this purpose. The materials were not destroyed, but the time that has passed since their inception (over 80 years) made it impossible to carry out automatic vectorization, which would significantly shorten the time of the work. The purpose of generating the 3D model was to visualize the area of study and to carry out spatial analyzes. Performing spatial analyzes was aimed at comparing the pre-war buildings from 1936, with the contemporary one from 2017 in the area of Warsaw, which was the most damaged during World War II. The analyzes carried out confirmed large changes in the buildings within the limits of the former district. The last stage was to provide data on the Internet - the space through which the resulting resource can reach a large audience. Here, also, the software that was used to perform the entire project came across the user and created a platform through which work results can be made available.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Sieńkowska (FGC) Aleksandra Sieńkowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza zmian zabudowy na obszarze Getta Warszawskiego w latach 1936-2017 z wykorzystaniem technologii SIP
Supervisor
Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Przemysław Kupidura (FGC/DPRSISIS) Przemysław Kupidura,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Getto Warszawskie, SIP, kalibracja, wektoryzacja, model 2D, model 3D, analizy przestrzenne
Keywords in English
Warsaw Ghetto, SIP, calibration, vectorization, 2D model, 3D model, spatial analysis
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy inżynierskiej jest analiza zmian zabudowy na obszarze Getta Warszawskiego w latach 1936-2017 z wykorzystaniem technologii SIP. Celem jej wykonania było powstanie przestrzennej bazy budynków znajdujących się na obszarze dawnej dzielnicy żydowskiej w Warszawie, wizualizacja utworzonych danych w 2D oraz 3D, porównanie i analiza ze stanem obecnym a następnie udostępnienie wynikowej mapy w Internecie. Praca została podzielona na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej zostały podane przykłady szerokiego zastosowania SIP skupiając się w szczególności na wykorzystaniu go w badaniach historycznych. Przedstawiono jak w praktyczny sposób można wykorzystać tę dziedzinę nauki w analizach przestrzenno-czasowych. Opisano także jak ważną funkcję spełniają dane archiwalne podczas wykonywania takich analiz i z jakich materiałów można korzystać podczas tworzenia projektów tego typu. Część projektowa składa się z kilku etapów prac. Pierwszym z nich jest opracowanie przestrzennej bazy danych dla obszaru dawnego Getta Warszawskiego oraz wykonanie jej modelu w 3D. W tym celu należało zastanowić się nad dostępnością materiałów archiwalnych z okresu niedługo przed lub zaraz po powstaniu zamkniętej dzielnicy. Otrzymanym danym należało nadać georeferencję oraz przygotować zwektoryzowaną warstwę ówczesnej zabudowy. Archiwalne Plany Miasta Stołecznego Warszawy okazały się idealnym materiałem do tego celu. Materiały nie były zniszczone, ale czas jaki minął od ich powstania (ponad 80 lat) sprawił, że nie można było przeprowadzić automatycznej wektoryzacji, która znacznie skróciłaby czas prac. Celem wygenerowania modelu 3D była wizualizacja obszaru opracowania a także wykonanie przestrzennych analiz. Wykonanie analiz przestrzennych miało na celu porównanie przedwojennej zabudowy z 1936 roku ze współczesną z 2017 roku na obszarze Warszawy, który został w największym stopniu zniszczony podczas II Wojny Światowej. Wykonane analizy potwierdziły duże zmiany w zabudowie w granicach dawnej dzielnicy. Ostatnim etapem było udostępnienie danych w Internecie – przestrzeni dzięki której powstały zasób może trafić do dużego grona odbiorców. Tu też oprogramowanie, które służyło do wykonania całego projektu wyszło naprzeciw użytkownikowi i stworzyło platformę, dzięki której możliwe jest udostępnienie wyników pracy.
File
  • File: 1
    Analiza_zmian_zabudowy_na_obszarze_Getta_Warszawskiego_w_latach_1936-2017_z_wykorzystaniem_technologii_SIP.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27654

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9c9be830147c4d78bd622e0a6423b3e9/
URN
urn:pw-repo:WUT9c9be830147c4d78bd622e0a6423b3e9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page