Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of valuation of request, for the proposal within companies, that which use in it's production processes - Siemens PCM software - assessed with the example of XYZ

Piotr Czyżewski

Abstract

The aim of the float diploma project is the valuation process of inquiry in manufacturing companies using tools PCM Siemens and demonstrate the superiority of the use of the computer system to calculate the cost of pre-production, which is Teamcenter Product Cost Management Siemens manufacturing company. It was described a large Polish company in the energy industry. In the first part of the work was presented the history of the industry and its development - the first three historical industrial revolutions to the vision of the future of the industry, referred to as Industry 4.0. The future is not as distant as it might seem, it is estimated that the first solutions based on the assumptions of Industry 4.0 will come into life in 2020. The main part of the work is the design implementation tools TcPCM information in the Company XYZ. Recommendation implementation of results from the comparison process to send inquiry to suppliers by company XYZ, in two different implementation approaches. The first presents the current state of the process - using spreadsheets, while the second presents the same process using the software to calculate the cost of pre-production. The result of the comparison is to present the disadvantages of the current state of the program and highlight the benefits of Teamcenter Product Cost Management. It has been described as functional requirements that Company XYZ confronts a tool to calculate the cost of pre-production. The project shows the architecture of the solution, that is network architecture and a sample calculation software TcPCM for example mold ordered by the company. Proposed a timetable for implementation and cost-effectiveness analysis was carried out to implement the project. The work ends with an indication of the benefits accruing to the companies XYZ implement the system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Czyżewski (FoM) Piotr Czyżewski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt procesu wyceny zapytania ofertowego w firmach produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi PCM firmy Siemens na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
Supervisor
Michał Krawczyński (FoM/BITD) Michał Krawczyński,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Business Information Technology Department (FoM/BITD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Krawczyński (FoM/BITD) Michał Krawczyński,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM) Katarzyna Rostek (FoM/BITD) Katarzyna Rostek,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Rewolucja przemysłowa, reindustrializacja, Przemysł 4.0, zapytanie ofertowe, narzędzie TcPCM
Keywords in English
industrial revolution, industrialization, Industry 4.0, valuation of request, software TcPCM
Abstract in Polish
Celem pacy dyplomowej jest projekt procesu wyceny zapytania ofertowego w firmach produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi PCM firmy Siemens oraz wykazanie wyższości z stosowania systemu informatycznego do obliczania kosztów przedprodukcyjnych, jakim jest program Teamcenter Product Cost Management firmy Siemens w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Została opisana duża polska firma z branży energetycznej. W pierwszej części pracy przedstawiona została historia przemysłu oraz jej rozwój – przez trzy pierwsze historyczne rewolucje przemysłowe do wizji przemysłu przyszłości, określanego mianem Przemysłu 4.0. Przyszłość ta nie jest tak odległa jakby się mogło wydawać, szacuje się, że pierwsze rozwiązania oparte na założeniach Przemysłu 4.0 wejdą w życiu w roku 2020. Główną częścią pracy jest projekt wdrożenia narzędzia informatycznego TcPCM w Przedsiębiorstwie XYZ. Rekomendacja wdrożenia systemu wynika z porównania procesu zamawiania i zakupu narzędziu dostawców przez Przedsiębiorstwo XYZ, w dwóch różnych podejściach realizacji. Pierwszy przedstawia obecny stan procesu – wykorzystujący arkusze kalkulacyjne, drugi natomiast, prezentuje ten sam proces przy wykorzystaniu oprogramowania do kalkulacji kosztów przedprodukcyjnych. Efektem porównania jest przedstawienie minusów obecnego stanu oraz zaprezentowanie zalet programu Teamcenter Product Cost Management. Opisany zostały także wymagania funkcjonalne jakie Przedsiębiorstwo XYZ stawia przed narzędziem do kalkulacji kosztów przedprodukcyjnych. W projekcie przedstawiono architekturę rozwiązania, czyli architekturę sieci komputerowej oraz przykładową kalkulację w oprogramowaniu TcPCM na przykładzie formy wtryskowej zamawianej przez przedsiębiorstwo. Zaproponowany jest harmonogram prac wdrożeniowych oraz przeprowadzona została analiza opłacalności wdrożenia projektu. Praca kończy się wskazaniem zalet wynikających dla Przedsiębiorstwa XYZ z zaimplementowania systemu.
File
  • File: 1
    Praca inż. Piotr Czyżewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13807

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9c66d16cdacb4f8693514e0c2f63f49b/
URN
urn:pw-repo:WUT9c66d16cdacb4f8693514e0c2f63f49b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page