Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of a diagnostic system for laboratory double toggle jaw crusher

Bartłomiej Korgol

Abstract

The purpose of this work is to modernize the laboratory measurement and diagnostic program. Thanks to the introduced change, it is possible to analyze the parameters of the crushing process, ie force on the strut and jaw movement, crushing work, efficiency, estimated energy costs. This work presents basic information on parameter tests and technical data for crushers. The first chapter presents exemplary crushers with their basic technical parameters. The second chapter discusses types of aggregates currently used in construction according to PN-EN 13043: 2004 [8]. The third chapter discusses the impact of the shape of crushing plates on crushing parameters, i.e. technical efficiency, energy consumption of the crushing process. The fourth chapter describes the laboratory two-jaw jaw crusher and the measuring system of this machine. This chapter also includes a description of the measuring system capabilities in terms of measured parameters of the grinding process. The fifth chapter presents a new measuring system with the appearance of the measuring application. Exemplary fragments of the algorithm from which the measurement application is built are discussed. The sixth chapter proposes a laboratory exercise with its description and detailed course, which can be used as part of the Laboratory of Work Machines or Construction Machines. The eleventh chapter presents attachments as the code of the measurement program designed as part of the work. The entire program was programmed in the LabVIEW environment and verified during tests carried out on the jaw crusher. As a result of the work carried out, a program was written that allows analysis of crumbling parameters in real time and recording of measurement results into a text file. In order to check the correctness of the program's operation, tests were conducted on fragile materials, ie white brick, red brick, concrete, paving stones and "Morawica" limestone.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Korgol (FACME) Bartłomiej Korgol,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Opracowanie systemu diagnostyki laboratoryjnej kruszarki szczękowej dwurozporowej
Supervisor
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2054
Reviewers
Artur Jankowiak (FACME/ICME) Artur Jankowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Kruszarka szczękowa dwurozporowa2. Program pomiarowo-diagnostyczny3. Proces kruszenia4. LabVIEW
Keywords in English
1. Double toggle jaw crusher2. Measurement and diagnostic system3. Crushing process4. LabVIEW
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest modernizacja programu pomiarowo-diagnostycznego kruszarki laboratoryjnej. Dzięki wprowadzonym zmianą istnieje możliwość analizy parametrów procesu kruszenia tj. siły na rozporze oraz przemieszczenia szczęki, pracy kruszenia, wydajności, szacowanych kosztów zużycia energii. W pracy tej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące badań parametrów oraz danych technicznych kruszarek. W rozdziale pierwszym przedstawiono przykładowe kruszarki wraz z ich podstawowymi parametrami technicznymi. W rozdziale drugim omówiono rodzaje kruszyw aktualnie wykorzystywanych w budownictwie według normy PN-EN 13043:2004 [8]. W rozdziale trzecim omówiono wpływ kształtu płyt kruszących na parametry kruszenia tj. wydajności technicznej, energochłonności procesu kruszenia. W rozdziale czwartym opisano laboratoryjną kruszarkę szczękowa dwurozporowa oraz układ pomiarowy tej maszyny. W tym rozdziale zawarty został również opis możliwości układu pomiarowego pod względem mierzonych parametrów procesu rozdrabniania. W rozdziale piątym przedstawiono nowy układ pomiarowy wraz z wyglądem aplikacji pomiarowej. Omówiono przykładowe fragmenty algorytmu z których zbudowana jest aplikacja pomiarowa. W rozdziale szóstym zaproponowano ćwiczenie laboratoryjne wraz z jego opisem i szczegółowym przebiegiem, które może zostać wykorzystane w ramach laboratorium Maszyn Roboczych czy Maszyn Budowlanych. W rozdziale jedenastym przedstawiono załączniki jako kod programu pomiarowego zaprojektowanego w ramach pracy. Cały program został zaprogramowany w środowisku LabVIEW oraz zweryfikowany podczas badań przeprowadzonych na kruszarce szczękowej. W wyniku przeprowadzonych prac został napisany program który umożliwia analizę parametrów kruszenia w czasie rzeczywistym oraz zapis wyników pomiaru do pliku tekstowego. W celu sprawdzenia poprawności działania programu przeprowadzono badania na materiałach kruchych tj. cegła biała, cegła czerwona, beton, kostka brukowa oraz wapień „Morawica”.
File
  • File: 1
    275138_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30257

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9c21ef19f17e4b8b8208bc31a7e23bad/
URN
urn:pw-repo:WUT9c21ef19f17e4b8b8208bc31a7e23bad

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page