Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

XXX

Michał Kajetan Brodowski

Abstract

XXX
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Kajetan Brodowski (FPAE) Michał Kajetan Brodowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Model numeryczny węzła ciepłowniczego
Supervisor
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
85
Internal identifier
MEL; PD-3632
Reviewers
Paweł Skowroński (FPAE/IHE) Paweł Skowroński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
węzeł ciepłowniczy, modelowanie, wymiana ciepła, wymienniki ciepła, optymalizacja, model numeryczny, obliczenia cieplno-przepływowe
Keywords in English
XXX
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest przegląd metod modelowania wymienników ciepła i opracowanie własnego modelu symulacyjnego dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego. W pierwszym rozdziale pracy podane zostały podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące procesu modelowania oraz wyjaśnione zostały pojęcia kalibracji i weryfikacji modelu. Przedstawiono tu także zasady działania sekcji centralnego ogrzewania (c.o.) i sekcji przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w węźle oraz opisano pokrótce urządzenia występujące w instalacji węzła, szczególną uwagę zwracając na wymienniki ciepła. Ostatnia część rozdziału poświęcona została analizie danych pozyskanych z rzeczywistego węzła, które posłużyły w dalszej części pracy do kalibracji i weryfikacji stworzonych modeli. Kolejny rozdział poświęcony został opisowi modeli matematycznych osobno dla sekcji c.o. i dla sekcji c.w.u. oraz obliczeniom mającym na celu kalibrację stworzonych modeli. Na wstępie do rozdziału wyjaśniono zjawisko przenikania ciepła i podano odpowiednie wzory, na podstawie których powstały modele matematyczne. W podrozdziale dotyczącym obliczeń cieplno-przepływowych skupiono się na wyznaczaniu temperatur oraz przepływów czynników zarówno po stronie pierwotnej, jak i wtórnej. Posłużyły one do obliczania współczynnika przenikania ciepła k dla poszczególnych wymienników ciepła i na tej podstawie optymalizowania parametrów modelu. W części dotyczącej obliczeń hydraulicznych stworzono odpowiedni model matematyczny, który posłużył do wyznaczania spadków ciśnień na wymiennikach oraz innych elementach armatury węzła. Po opisie każdego modelu znajduje się część obliczeniowa, w której dokładnie przedstawiono zasady kalibracji danego modelu i dobierania odpowiednich jego parametrów. Wszelkie obliczenia przeprowadzone zostały w programach napisanych w języku C przez autora pracy. W ostatnim rozdziale opisany został model matematyczny całego węzła, stworzony jako złożenie poszczególnych modeli z poprzedniego rozdziału. Na podstawie opisanych równań opracowano model numeryczny, który posłużył do weryfikacji stworzonego modelu matematycznego. Ostatnią częścią pracy jest analiza wyników otrzymanych w toku obliczeń symulacyjnych oraz przedstawienie wynikających z analizy wniosków.
File
  • File: 1
    Model numeryczny węzła ciepłowniczego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10321

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9bd8f4d3cf7b4503b3eec8c955f0279c/
URN
urn:pw-repo:WUT9bd8f4d3cf7b4503b3eec8c955f0279c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page