Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Rationalization of transport services in a region on example of a selected company

Piotr Paweł Amejko

Abstract

This thesis is devoted to solution the problem about load transport on specified area in a way which minimize transport costs. The first chapter include short characteristic of company and itemized description transported products. Transported foodstuffs are vacuum packed wrapped the foil bag. Carton boxes are placed on EURO pallet type size 1200x800 [mm] which are bulk packages. The second chapter include informations about customer location, their request and distance between each points. In thesis were analyzed two variants where the difference posed used means of transport. In first variant I used vehicle brand Iveco model Eurocargo carrying capacity 15 EURO pallet, while in second variant I used vehicle Renault Premium carrying capacity 22 ERO pallet. The third contains chapter detailed information about technical means used in the thesis. To simulate contained in the fourth chapter has been used a computer program developed by Professor J.Leszczynski named "Optymalizacja tras odwozu", thanks of the fact it was possible analyze over 100 000 different variants of transport. So the program can work I had to enter data such as: number of recipient, number of vehicles and their carrying capacity, work hours MC1 magazine and customer's magazine, time operation of the vehicle and travel time between particular points. Using the algorithm the program analyzes the entered data and then presents offered solution fulfilled all the constraints of the work. The aim is the use of means of transportation and routes so that logistic task was carried out with the least number of vehicles and the shortest transport route. The fifth chapter contains an economic analysis of the two options of load transport. For the project I compared sample values of fixed and variable costs. Afterwards for these values I calculate the cost of logistic task for each variant and chose the cheapest. After analyzing received results I propose additional cost reduction of the transport service which was included in conclusion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Paweł Amejko (FT) Piotr Paweł Amejko,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Racjonalizacja obsługi transportowej rejonu na przykładzie wybranej firmy
Supervisor
Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Emilian Szczepański (FT/TSEL) Emilian Szczepański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
organizacja, obsługa, koszty, transport, racjonalizacja.
Keywords in English
organisation, service, costs, cartage, rationalization.
Abstract in Polish
Niniejsza praca poświęcona jest rozwiązaniu problemu przewozu ładunków po określonym obszarze w sposób, który zminimalizuje koszty transportu. Pierwszy rozdział zawiera krótką charakterystykę przedsiębiorstwa oraz szczegółowy opis przewożonych produktów. Przedmiotem przewozu są suche produkty spożywcze pakowane próżniowo, których opakowanie jednostkowe stanowią torebki foliowe. Opakowaniami zbiorczymi są pudełka kartonowe umieszczone na paletach typu EURO o wymiarach 1200 x 800 [mm]. Rozdział drugi zawiera informacje dotyczące lokalizacji odbiorców, ich zapotrzebowanie oraz odległości dzielące poszczególne punkty. W pracy zostały poddane analizie dwa warianty, w których różnicę stanowiły zastosowane środki transportowe. W pierwszym wariancie zastosowano pojazd marki Iveco model Eurocargo o ładowności 15 palet EURO, natomiast w wariancie drugim użyto pojazdu Renault Premium o ładowności 22 palet EURO. Szczegółowe informacje o środkach technicznych wykorzystanych w pracy zawiera rozdział trzeci. Do przeprowadzenia symulacji zawartej w rozdziale czwartym został wykorzystany program komputerowy opracowany przez profesora J. Leszczyńskiego o nazwie ,, Optymalizacja tras odwozu’’, dzięki któremu możliwe było przeanalizowanie ponad 100 000 różnych wariantów przewozu. Aby program funkcjonował należało wprowadzić do niego dane, takie jak: liczba odbiorców, liczba pojazdów oraz ich ładowność, godziny pracy magazynu MC1 oraz magazynów odbiorców, czas obsługi pojazdu oraz czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi punktami. Przy pomocy algorytmu program analizuje wprowadzone dane, a następnie przedstawia proponowane rozwiązanie dopuszczalne spełniające wszystkie ograniczenia zadania. Celem jest takie wykorzystanie środków transportu oraz dobór tras aby zadanie logistyczne zostało zrealizowane przy jak najmniejszej liczbie pojazdów oraz najkrótszej trasie przewozu. Rozdział piąty zawiera analizę ekonomiczną dwóch wariantów przewozu ładunków. Do celów projektowych zestawiono przykładowe wartości kosztów stałych i zmiennych. Następnie na ich podstawie obliczono koszt realizacji zadania logistycznego dla każdego z wariantów oraz wybrano najtańszy. Po przeanalizowaniu otrzymanych wyników, we wnioskach została przedstawiona propozycja dodatkowej redukcji kosztów obsługi transportowej.
File
  • File: 1
    Piotr Amejko - praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13913

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9b94f16d2e59403590799b2232318712/
URN
urn:pw-repo:WUT9b94f16d2e59403590799b2232318712

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page