Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A project to improve work safety at work stations in selected railway company

Agnieszka Anna Baron

Abstract

The requirement to improve safety and care for the working conditions require many regulations. Both technicians and office workers are exposed to factors and events that negatively affect their health and life. Support rail transport requires a meticulous approach to duties, accuracy, high labor discipline and increased concentration, since the condition of the rolling stock depends on the security of transported goods as well as other users of rail transport, and also the employees of the railway. The aim of this paperwork is to create a project to improve work safety at work stations in the railway company, by carrying out a risk assessment and make changes to improve the level of safety. The object of the work are chosen work stations both connected directly with the rolling stock and office positions. For manual work are: shunter, assistant driver, train driver, auditor rolling stock, train dispatcher. For administrative positions include: account manager, who belongs to the sales department of the company and the position for the contracts siding, the position for the loading points and position for the protocol on the status of items that belong to the department expeditionary company, the object of this paperwork is also the position of cleaners office. The study used a research tool, a checklist for the information obtained through observation of work and behavior of employees, a review of documentation railway company and through employee interviews. The work was also used method of risk assessment Risk Score. On this basis it was found the greatest noise pollution, excessive workload and inadequate lighting workplace and the ways of reaching. The work consists of six chapters, which has created a project to improve work safety at chosen workstations in the railway company. In the first chapter, the first section justifies the theme of work, in the second section undertakes a brief review of the literature, later, in the third section was chosen objective of the work and presents the subject and object of study. Then briefly explained employed in work techniques, methods and research tools. In the next section of subsection is schematically shown work process. The second chapter is a characteristic of the railway company, this chapter consists of three sub-sections, the first is a characteristic of the overall railway company. In the second chapter was presented the current state of safety in the company. In the third section are presented the characteristics of chosen workstations. The third chapter presents the problem of safety in the light of scientific literature and legal norms. The fourth chapter presents the project to improve safety at railway stations in the company. The first section defines design assumptions, in chapter two discusses the existing state work safety in selected workplaces in subsection third while the identification of hazards on selected positions using the method checklist section fourth a list of risks broken down into position. The fifth section contains an assessment of occupational risks Risk Score method, together with a description of this method. The sixth section are the conclusions of the risk assessment. Seventh section contains a prepared draft amendments to certain positions in order to improve safety in the railway company, in the eighth chapter contains a summary of the proposed changes, and in the ninth chapter developed a schedule change for hazards of the highest value of the parameter R. In the fifth chapter, estimated costs and the anticipated benefits proposed in the draft changes. Chapter six contains the conclusions of this paperwork.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Anna Baron (FoM) Agnieszka Anna Baron,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt poprawy bezpieczeństwa pracy na stanowiskach w wybranej spółce kolejowej
Supervisor
Ewa Górska (FoM/EWEMD) Ewa Górska,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Ergonomics and Work Environment Management Department (FoM/EWEMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Iwona Głażewska (FoM/QD) Iwona Głażewska,, The Department of Qualitology (FoM/QD)Faculty of Management (FoM) Ewa Górska (FoM/EWEMD) Ewa Górska,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
bezpieczeństwo pracy, spółka kolejowa, ocena ryzyka zawodowego, Risk Score.
Keywords in English
work safety, railway company, risk assessment, Risk Score.
Abstract in Polish
Wymóg poprawy bezpieczeństwa i dbałości o warunki pracy nakazują liczne przepisy. Zarówno pracownicy techniczni jak i pracownicy biurowi narażeni są na działanie czynników i zdarzeń mogących wpływać negatywnie na ich zdrowie i życie. Obsługa techniczna transportu kolejowego wymaga skrupulatnego podejścia do obowiązków, dokładności, wysokiej dyscypliny pracy i wzmożonej koncentracji, ponieważ od stanu technicznego taboru zależy bezpieczeństwo przewożonego towaru jak i innych użytkowników transportu kolejowego, a również pracowników spółki kolejowej. Celem pracy jest opracowanie projektu poprawy bezpieczeństwa pracy na wybranych stanowiskach w spółce kolejowej, poprzez przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i wprowadzenie zmian mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy.. Obiektem pracy są wybrane stanowiska zarówno pracy bezpośrednio z taborem kolejowym jak i stanowiska biurowe. Do stanowisk pracy fizycznej należą: manewrowy, pomocnik maszynisty, maszynista pojazdu trakcyjnego, rewident taboru, dyżurny ruchu. Do stanowisk administracyjnych należą: opiekun klienta, który należy do działu handlowego spółki oraz stanowisko do spraw umów bocznicowych, stanowisko do spraw punktów ładunkowych i stanowisko do spraw protokołów o stanie przesyłek, które należą do działu ekspedycyjnego spółki, obiektem pracy jest również stanowisko sprzątaczki biurowej. W pracy wykorzystano narzędzie badawcze, listę kontrolną, do której informacje pozyskano dzięki obserwacji pracy i zachowań pracowników, dokonaniu przeglądu dokumentacji spółki kolejowej oraz za pomocą rozmów z pracownikami. W pracy została wykorzystana również metoda oceny ryzyka zawodowego Risk Score. Na jej podstawie stwierdzono największe zagrożenie hałasem, nadmiernym obciążeniem pracą oraz nieodpowiednim oświetleniem miejsca pracy i dróg dojścia. Praca składa się z sześciu rozdziałów, w których został opracowany projekt poprawy bezpieczeństwa pracy na wybranych stanowiskach w spółce kolejowej. W rozdziale pierwszym, podrozdział pierwszy stanowi uzasadnienie tematu pracy, w podrozdziale drugim dokonano krótkiego przeglądu literatury, w dalszej części, w podrozdziale trzecim obrano cel pracy oraz przedstawiono obiekt i przedmiot badań. Następnie pokrótce wyjaśniono zastosowane w pracy techniki, metody i narzędzia badawcze. W kolejnym punkcie podrozdziału przedstawiono schematycznie przebieg pracy. Rozdział drugi stanowi charakterystykę spółki kolejowej, rozdział ten składa się z trzech podrozdziałów, pierwszy jest charakterystyką ogólną spółki kolejowej. W podrozdziale drugim został przedstawiony stan dotychczasowy bezpieczeństwa pracy w tej spółce. W podrozdziale trzecim zostały przedstawione charakterystyki wybranych stanowisk pracy. W rozdziale trzecim przedstawiono problem bezpieczeństwa pracy w świetle literatury naukowej jak i norm prawnych. Rozdział czwarty przedstawia projekt poprawy bezpieczeństwa na stanowiskach w spółce kolejowej. W pierwszym podrozdziale zdefiniowano założenia projektowe, w podrozdziale drugim przedstawiono stan istniejący bezpieczeństwa pracy na wybranych stanowiskach pracy, w podrozdziale trzecim natomiast dokonano identyfikacji zagrożeń przy użyciu metody listy kontrolnej, podrozdział czwarty stanowi wykaz zagrożeń z podziałem na stanowiska. Podrozdział piąty zawiera ocenę ryzyka zawodowego metodą Risk Score, wraz z opisem tej metody. Podrozdział szósty stanowią wnioski z przeprowadzonej oceny ryzyka. Podrozdział siódmy zawiera opracowany projekt zmian na wybranych stanowiskach mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w spółce kolejowej, w podrozdziale ósmym zawarto podsumowanie zaproponowanych zmian, a w podrozdziale dziewiątym opracowano harmonogram wprowadzania zmian dla zagrożeń o największej wartości parametru R. W rozdziale piątym oszacowano koszty i przewidywane korzyści zaproponowanych w projekcie zmian. Rozdział szósty zawiera wnioski z przeprowadzonej pracy.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Baron_Agnieszka_251067.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13069

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9b780b2ac3214dd5a0211a9b30cb6e49/
URN
urn:pw-repo:WUT9b780b2ac3214dd5a0211a9b30cb6e49

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page