Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The impact of the production volume on selected key performance indicators in Mondelēz International in Płońsk in the years 2015-2018

Milena Dorota Podlińska

Abstract

The aim of this thesis is to review three of the key performance indicators and to identify their correlation with production volumes. The study was conducted on the basis of consolidated reports of one of the branches of the global enterprise of the FMCG sector Mondelēz International in Płońsk. The data has been presented in annual time section from the 4-years period, from 2015 to 2018. The thesis has three chapters. The first chapter describes the specificity of the market, which includes the basic components of the market and types of market. In the second part of chapter one, passing through the concept of globalization, global entrepreneurship and the concept of transnational entrepreneurship are characterized. The last part of this chapter describes the FMCG sector. The second chapter is devoted to the characteristics of Mondelēz International. In the next part of the second chapter three of the KPI's are characterized and the scheme of their calculation in the company is presented. The third chapter describes the substance and stages of the statistical survey. It focuses on the definition of data dependency, with a particular emphasis on the Pearson correlation coefficient. The next part of the chapter presents the above described theory in practical terms based on data from Mondelēz International in Płońsk. In this chapter, the correlation between production volume and global efficiency, compliance to schedule and output per FTE . In the final chapter, are presented the most important conclusions of the study.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Milena Dorota Podlińska (CESS) Milena Dorota Podlińska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Wpływ wielkości produkcji na wybrane kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie Mondelēz International w Płońsku w latach 2015-2018
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
rynek, przedsiębiorstwo globalne, produkcja, korelacja Pearsona, KPI
Keywords in English
market, global company, manufacturing, Pearson correlation, KPI
Abstract in Polish
Celem poniższej pracy jest przegląd trzech kluczowych wskaźników efektywności oraz określenie ich powiązania z wielkością produkcji. Badanie przeprowadzono na podstawie skonsolidowanych raportów jednej z filii globalnego przedsiębiorstwa sektora dóbr szybko zbywalnych – Mondelēz International w Płońsku. Zebrane dane zaprezentowane zostały w przekroju rocznym z okresu 4 – letniego, od 2015 do 2018 roku. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale została opisana specyfika rynku, w której zawarto podstawowe części składowe rynku oraz rodzaje rynku. W drugiej części rozdziału pierwszego przechodząc przez pojęcie globalizacji została scharakteryzowana przedsiębiorczość globalna oraz koncepcja transnarodowa przedsiębiorczości. Ostatnia część tego rozdziału omawia sektor dóbr szybko zbywalnych – FMCG. Rozdział drugi jest poświęcony charakterystyce przedsiębiorstwa Mondelēz International. W dalszej części rozdziału drugiego zostały scharakteryzowane trzy kluczowe wskaźniki efektywności oraz przedstawiono schemat ich obliczania w przedsiębiorstwie. Rozdział trzeci opisuje istotę oraz etapy badania statystycznego. Skupia się na definicji zależności danych, ze szczególnym wyróżnieniem współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Kolejna część rozdziału przedstawia wyżej opisaną teorię w ujęciu praktycznym w oparciu o dane firmy Mondelēz International w Płońsku. W tym rozdziale przeprowadzona zostaje analiza korelacji pomiędzy wielkością produkcji a efektywnością linii produkcyjnych, zgodnością z harmonogramem oraz wydajnością pracowników. W zakończeniu przedstawiono najważniejsze wnioski dotyczące przeprowadzonego badania.
File
  • File: 1
    1124469.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30555

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9a46b97f54d643b98dec77ed52dc3dda/
URN
urn:pw-repo:WUT9a46b97f54d643b98dec77ed52dc3dda

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page