Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza i ocena sytuacji finansowej banku PKO S.A. na tle sektora

Monika Nazaruk

Abstract

Streszczenie: Tematem niniejszej pracy jest analiza i ocena sytuacji finansowej banku PKO BP SA na tle sektora. Zainteresowałam się tym tematem ze względu na plany zawodowe, dlatego też chciałam pogłębić wiedzę na temat sytuacji finansowej banku oraz ją przeanalizować. Celem niniejszej pracy dyplomowej jest ocena sytuacji finansowej banku PKO BP SA przy pomocy analizy sprawozdań finansowych oraz analizy wskaźnikowej. Analiza finansowa banku jest źródłem informacji, wykorzystywanych w zarządzaniu oraz ocenianiu działalności banku. Pierwszy rozdział prezentuje teoretyczne podstawy analizy finansowej instytucji bankowej. Drugi rozdział przedstawia bank PKO BP S.A. oraz jego otoczenie. Rozdziały trzeci i czwarty zawierają część praktyczną pracy, czyli analizę i ocenę sytuacji finansowej banku PKO BP S.A. w latach 2012-2014 na tle sektora bankowego W rozdziale trzecim skupiłam się w szczególności na wstępnej analizie bilansu oraz rachunku zysków i strat. W rozdziale czwartym zamieszczono analizę wskaźnikową banku. W przygotowaniu pracy korzystano ze sprawozdań Zarządu Banku z działalności PKO BP S.A. w latach 2012-2014 oraz odpowiednich raportów KNF o sytuacji banków, a także z innych źródeł, takich jak literatura przedmiotu czy akty prawne. Z analizy banku PKO BP S.A. wynika, że jego sytuacja finansowa w badanych latach była stabilna, czemu sprzyjały rekordowo niskie stopy procentowe. Łączna wielkość aktywów w badanych latach wzrastała i wynosiła w 2012r. – 190 689 mln zł, w 2013r. – 196 280 mln zł, a w 2014r. – 243 761 mln zł. Bank osiągnął stosunkowo wysokie zyski, dzięki optymalizacji kosztów finansowania i dyscyplinowaniu kosztów działania. Reasumując można stwierdzić, że bank PKO BP SA charakteryzował się dużą zdolnością do kreowania dochodów - wskaźniki dochodowości był wyższe niż średnie w sektorze bankowym. Natomiast wskaźniki płynności oraz wypłacalności były niższe niż w sektorze bankowym, ale utrzymywały się na poziomie zapewniającym bezpieczne działanie banku.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Nazaruk (FoM) Monika Nazaruk,, Faculty of Management (FoM)
Supervisor
Maria Hajkiewicz-Górecka (FoM/FRMD) Maria Hajkiewicz-Górecka,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maria Hajkiewicz-Górecka (FoM/FRMD) Maria Hajkiewicz-Górecka,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Mieczysław Prystupa (FoM/FRMD) Mieczysław Prystupa,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza finansowa, bilans, aktywa, pasywa, sprawozdanie finansowe, analiza wskaźnikowa.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Nazaruk_Monika_251253.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12053

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT99d69ea75e104456825182e0b64a2520/
URN
urn:pw-repo:WUT99d69ea75e104456825182e0b64a2520

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page