Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Problemy informatyzacji państwa na przykładzie wybranych projektów IT realizowanych w sektorze publicznym

Jakub Tomasz Chłopaś

Abstract

According to the press reports and other published reports IT projects have delays in implementation, exceed budgets and are yet not successful. Thus, they do not bring the expected benefits for their stakeholders. From various reports we also learn about the reasons for their failures. Interestingly, many of them fail not because of lack of money or technological reasons, but primarily due to improper project management. Moreover, this is happening all over the world. The main subject of research was the informatization of the state. The main aim of the study was the discovery of the cause of their downfall by trying to discover the cause and effect relationships behind the failures of projects implemented in the public sector in Poland. Identifying failures presented in the literature, to examine selected IT projects implemented in the Polish public sector and the conducted analysis of cause-and-effect sources of failures in the phase of the project confirmed that the causes of failures are independent of the sector and its location on the world map. The original result obtained from this work is that current techniques, methods, standards and methodology affect the wrong root causes. The author believes that the most relevant and important root causes, which should be affected are: Parkinson's law, procrastination (student syndrome), poor prioritization of activities, multitasking, focusing project board's attention on the wrong actions and lack of organizational culture (lack of confidence) within organizations and project teams.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Jakub Tomasz Chłopaś (WAiNS) Jakub Tomasz Chłopaś Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Problemy informatyzacji państwa na przykładzie wybranych projektów IT realizowanych w sektorze publicznym
Promotor
Paweł Stacewicz (WAiNS/ZFiEA) Paweł Stacewicz Zakład Filozofii i Etyki w Administracji (WAiNS/ZFiEA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Jarosław Zalewski (WAiNS/ZNAiBA) Jarosław Zalewski Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Paweł Stacewicz (WAiNS/ZFiEA) Paweł Stacewicz Zakład Filozofii i Etyki w Administracji (WAiNS/ZFiEA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
projekt informatyczny, sukces projektu, porażka projektu, przyczyna źródłowa porażki, paradoks Cobb’a, Standish Group.
Słowa kluczowe w języku angielskim
IT project, project success, project failure, root cause, Cobb’s Paradox, Standish Group.
Streszczenie w języku polskim
Z doniesień prasowych oraz z publikowanych różnych raportów wynika, że przedsięwzięcia IT mają opóźnienia w realizacji, przekraczają budżety, a ponadto wiele z nich nie kończy się sukcesem. Tym samym nie przynoszą oczekiwanych korzyści swoim interesariuszom. Z różnych raportów dowiadujemy się także o przyczynach ich porażek. Co ciekawe, wiele z nich upada nie z powodu braku odpowiedniego finansowania lub z przyczyn technologicznych, ale przede wszystkim na skutek niewłaściwego nimi zarządzania. Co więcej, dzieje się tak na całym świecie. Głównym przedmiotem badania w pracy był obszar informatyzacji państwa. Celem głównym pracy było rozpoznanie przyczyn źródłowych upadku przedsięwzięć informatycznych poprzez próbę ujawnienia związków przyczynowo-skutkowych stojących za porażkami projektów informatycznych realizowanych w sektorze publicznym w Polsce. Identyfikacja źródeł porażek przedstawianych w literaturze przedmiotu, zbadanie wybranych projektów IT realizowanych w polskim sektorze publicznym oraz wykonana analiza przyczynowo-skutkowa źródeł porażek w fazie projektu potwierdziła, że przyczyny porażek są niezależne od sektora gospodarki i jego umiejscowienia na mapie świata. Oryginalnym wynikiem uzyskanym z tej pracy jest stwierdzenie, że dotychczasowe techniki, metody, standardy czy metodyki oddziałują na niewłaściwe przyczyny. Autor uważa, że tymi właściwymi, najważniejszymi przyczynami, na które powinno się oddziaływać są: prawo C. N. Parkinsona, prokrastynacja (syndrom studenta), niewłaściwa priorytetyzacja działań, wielozadaniowość, skupianie uwagi kierownictwa projektu na niewłaściwych działaniach i brak odpowiedniej kultury organizacyjnej (brak zaufania) w organizacjach i zespołach projektowych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    ChlopasJ-Informatyzacja.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13180

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT99cb37f4385f4124baa2bf7afbfbf3d0/
URN
urn:pw-repo:WUT99cb37f4385f4124baa2bf7afbfbf3d0

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony