Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Rules for the organization and safety of mass events at a heightened risk

Robert Koc

Abstract

Mass entertainment is a very popular type of entertainment. The events are very popular and arouse many emotions among their participants. Due to the great interest and the number of participants, their organization requires more efforts from the organizer and services responsible for security and order during its lifetime. Therefore, it is a priority for all organizers to ensure the safety of all participants of the events at the appropriate level. Polish legal acts regulating the principles of organizing mass events and, above all, the Act on the safety of mass events, detail the responsibilities of organizers, participants, managers, security services, information services, the Police, Fire Brigade, etc. Thanks to the cooperation of all these services, it is possible to master threats or eliminating them. As a result, acts of violence during or after events, acts of vandalism or similar fan behaviour are less frequent. During the preparation of this work entitled: "Rules for the organization and safety of mass events at a heightened risk". The author has set a goal to define what mass events are, what actions are taken to counter threats at mass events of high risk and to show the full characteristics of mass events. The subject of the research were mass events of the above risk. In the course of analysing the documentation, it was possible to implement the objectives set for research, and thus to show the indicated answers to the questions posed. This work consists of three chapters. The first one includes safety and security issues during mass events. The second chapter is an analysis of the legal grounds for the safety of mass events. The last chapter contains a presentation of examples of mass events at increased risk. The work ends with conclusions, ending and bibliography.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Robert Koc (FASS) Robert Koc,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zasady organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych podwyższonego ryzyka
Supervisor
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jarosław Zalewski (FASS/DASMA) Jarosław Zalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
imprezy masowe, imprezy masowe podwyższonego ryzyka, bezpieczeństwo, organizacja
Keywords in English
mass events, mass events of high risk, security, organization
Abstract in Polish
Imprezy masowe to bardzo popularny obecnie rodzaj rozrywki. Imprezy cieszą się dużą popularnością i budzą wiele emocji wśród swoich uczestników. W związku z dużym zainteresowaniem i ilością uczestników, ich organizacja wymaga więcej wysiłków od organizatora i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek podczas jej trwania. Dlatego też, dla wszystkich organizatorów priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom imprez na odpowiednim poziomie. Polskie akty prawne regulujące zasady organizowania imprez masowych, a przede wszystkim Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych szczegółowo określają, jakie obowiązki mają organizatorzy, uczestnicy, kierownicy, służby porządkowe, służby informacyjne, Policja, Straż Pożarna itd. Dzięki współpracy wszystkich tych służb możliwe jest opanowanie zagrożeń lub ich eliminowanie. Dzięki czemu coraz rzadziej spotyka się akty przemocy podczas lub po imprezach, akty wandalizmu czy podobne zachowania kibiców. Podczas przygotowywania niniejszej pracy o tytule: „Zasady organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych podwyższonego ryzyka”. Autor za cel postawił sobie określenie, czym są imprezy masowe, jakie działania podejmowane są w celu przeciwdziałania zagrożeniom na imprezach masowych podwyższonego ryzyka oraz ukazanie pełnej charakterystyki imprez masowych. Przedmiotem badań były imprezy masowe powyższego ryzyka. W toku analizowania dokumentacji było możliwe zrealizowanie postawionych do badań celów, a tym samym wykazanie wskazanych odpowiedzi na postawione pytania. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym znajdują się zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Rozdział drugi stanowi analizę podstaw prawnych bezpieczeństwa imprez masowych. Ostatni rozdział zawiera przedstawienie przykładów imprez masowych o podwyższonym ryzyku. Pracę kończą wnioski, zakończenie i bibliografia.
File
  • File: 1
    Robert_Praca_Lic_15.30.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27951

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT99beba83ca7f4722a2fb6679444b4af9/
URN
urn:pw-repo:WUT99beba83ca7f4722a2fb6679444b4af9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page