Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Hospital Information System, or Intelligent Management of Clinical Information

Damian Baciur

Abstract

This document describes in detail the IT system created as part of the engineering diploma thesis. The authors present the main motivation behind the project, the requirements set before it and the course of implementation together with the implementation details. The application (with the code name "Asclepius") was created in cooperation with the Mazovian Psychiatry Center "Drewnica" in Ząbki near Warsaw, whose employees are its potential end users. The aim of the project was to propose a system of supporting the daily work of medical personnel, which could replace solutions used currently, that do not meet workers expectations. The main functionalities of the system are focused on the issue of medical orders regarding the administration of medical substances to persons in care at the facility. "Asclepius" allows employees to view, add, edit and execute assignments assigned to each patient, including limited rights to individual actions for the roles of the doctor and nursing staff. Orders may concern active substances or specific medicines present in the system's base. When creating an order, we determine the time of the day or the specific time of its execution, the dose, the method of administration and any additional comments. Orders are connected with a given history of patient treatment, started and ended within one of the medical departments for which the institution was divided. An important feature of the application, which determines its usefulness in the realities of a psychiatric hospital, is the responsive user interface. It allows you to use the system also using mobile devices, which finds application during a medical visit. The application has been divided into an application server using the .NET Core 2 platform implemented in C# language and a web part, written in Typescript language, supported by the React.js library. The data collected by the system is saved using the MS SQL database management system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Baciur (FMIS) Damian Baciur,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Szpitalny system informacyjny, czyli inteligentne zarządzanie informacją kliniczną
Supervisor
Artur Przelaskowski (FMIS/DCSDCAM) Artur Przelaskowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Ostrek (FMIS/DCSDCAM) Grzegorz Ostrek,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Artur Przelaskowski (FMIS/DCSDCAM) Artur Przelaskowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Artur Przelaskowski (FMIS/DCSDCAM) Artur Przelaskowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Artur Przelaskowski (FMIS/DCSDCAM) Artur Przelaskowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Grzegorz Ostrek (FMIS/DCSDCAM) Grzegorz Ostrek,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Grzegorz Ostrek (FMIS/DCSDCAM) Grzegorz Ostrek,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
Asclepius, Drewnica, klinika, psychiatria, medycyna, zlecenie lekarskie, lek, obchód lekarski, .NET Core, React, Typescript, Redux
Keywords in English
Asclepius, Drewnica, clinic, psychiatry, medicine, medical order, medicine, medical rounds, .NET Core, React, Typescript, Redux
Abstract in Polish
Niniejszy dokument opisuje szczegółowo system informatyczny stworzony w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej. Autorzy prezentują główną motywację dla wykonania projektu, postawione przed nim wymagania oraz przebieg realizacji wraz ze szczegółami implementacyjnymi. Aplikacja (o nazwie kodowej ,,Asclepius'') powstała we współpracy z Mazowieckim Centrum Psychiatrii ,,Drewnica'' w Ząbkach pod Warszawą, którego pracownicy stanowią jej potencjalnych użytkowników końcowych. Celem projektu było zaproponowanie systemu wspomagania codziennej pracy personelu medycznego, który mógłby zastąpić, niespełniające oczekiwań pracowników, rozwiązania stosowane obecnie. Główne funkcjonalności systemu skupiają się na zagadnieniu zleceń lekarskich, dotyczących podawania substancji medycznych osobom objętym opieką w placówce. ,,Asclepius'' pozwala pracownikom przeglądać, dodawać, edytować oraz realizować zlecenia przypisane do każdego pacjenta, z uwzględnieniem ograniczonych uprawnień do poszczególnych akcji dla ról lekarza oraz personelu pielęgniarskiego. Zlecenia mogą dotyczyć substancji czynnych lub konkretnych leków obecnych w bazie systemu. Tworząc zlecenie określamy porę dnia lub konkretną godzinę jego realizacji, dawkę, sposób podania oraz ewentualne dodatkowe uwagi. Zlecenia związane są z daną historią leczenia pacjenta, rozpoczynaną i kończoną w ramach jednego z oddziałów medycznych, na które została podzielona placówka. Ważną cechą aplikacji, stanowiącą o jej użyteczności w realiach pracy szpitala psychiatrycznego, jest responsywny interfejs użytkownika. Pozwala on na korzystanie z systemu również za pomocą urządzeń mobilnych, co znajduje zastosowanie w trakcie obchodu lekarskiego. Aplikacja została podzielona na serwer aplikacyjny korzystający z platformy .NET Core 2.1, zaimplementowany w języku C# oraz aplikację przeglądarkową napisaną w języku TypeScript, przy wsparciu biblioteki React.js. Dane gromadzone przez system przechowywane są przy pomocy systemu zarządzania bazą danych MS SQL.
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_Baciur_Cudzik_Gacan.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29526

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9994f5eebdd24bfb8e01e9afcd2a4a68/
URN
urn:pw-repo:WUT9994f5eebdd24bfb8e01e9afcd2a4a68

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page