Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Profession of public trust on the example of the profession of notary

Aleksandra Siemieniec

Abstract

The current Polish regulatory environment has many regulations concerning professions of public trust. One interesting example of such professions are notarial self-governments, described in this present study. The institution of professions of public trust and the joining of members of such professions into associations are part of the legal culture and more. Notarial self-governments are a model example of a properly regulated professional self-government. Their structure, agencies and connections to other authorities constitute an interesting research subject. The present dissertation discusses the definition and meaning of professions of public trust, their current place in the legal system, their objectives, historical changes, evolution and social function. The existence of professional self-governments has its legal basis in Article 17(1) of the Polish Constitution, and their main activities are: exercising disciplinary jurisdiction, maintaining the standards of professional ethics, overseeing the registration of practitioners of the profession, and enabling further education and participation in training courses to the interested parties. The present study discusses notarial services in light of the current law, but it also outlines the history of the development of notarial services in Poland and in Europe. The issues of civil, criminal and disciplinary liabilities have been discussed, and the external, internal and judicial supervisions over notary services have been described. The current legal acts regulate the structure of notary professional self-governments in a complementary manner, and a review of the literature on the subject has not indicated any tendencies for changes in legislation. Associated professions of public trust are a mainstay of governmental ethics and morality in the self-governmental sphere; they serve the objectively defined interest of the citizens and protect it.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Siemieniec (FASS) Aleksandra Siemieniec,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zawód zaufania publicznego na przykładzie zawodu notariusza
Supervisor
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
notariat, notariusz, zawód zaufania publicznego, samorząd zawodowy
Keywords in English
notary, profession of public trust, professional self-government
Abstract in Polish
W obecnym stanie prawnym w Polsce występują liczne reglamentacje dotyczące zawodów zaufania publicznego, ciekawym przypadkiem opisanym w niniejszej pracy jest samorząd notarialny, który należy do grupy takich właśnie zawodów. Instytucja zawodu zaufania publicznego i systematyzowanie członków takich zawodów w korporacje jest elementem kultury prawnej i nie tylko. Modelowym przykładem poprawnie uregulowanego samorządu zawodowego jest samorząd notarialny. Jego struktura, organy i połączenia z innymi władzami są ciekawym zagadnieniem badawczym. Praca dyplomowa omawia pojęcie i znaczenie zawodu zaufania publicznego, jego obecne miejsce w systemie prawnym, zadania, historyczne przemiany, rozwój i funkcję społeczną. Istnienie samorządów zawodowych ma swoją podstawę w Konstytucji w art. 17 ust. 1, a podstawowymi jego działaniami są: sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, piecza nad rejestracją osób wykonujących zawód i umożliwianie chętnym dalszego kształcenia i uczestnictwa w szkoleniach. Niniejsza praca zajmuje się notariatem w świetle obowiązującego obecnie prawa, lecz także przedstawia w zarysie historię rozwoju notariatu w Polsce i w Europie. Poruszone zostały kwestie odpowiedzialności – cywilnej, karnej i dyscyplinarnej oraz opisany został nadzór nad notariatem – zewnętrzny, wewnętrzny i judykacyjny. Obecnie obowiązujące akty prawne w komplementarny sposób regulują ustrój samorządu zawodowego notariuszy, a badania literatury w tym zakresie nie wykazały tendencji do zmian przepisów. Zawody zaufania publicznego zrzeszone w korporacje są ostoją etyki i moralności funkcjonalności państwowej w sferze samorządowej, służą obiektywnie rozumianemu dobru obywateli i je zabezpieczają.
File
  • File: 1
    LICENCJAT_Aleksnadra Siemieniec_fin.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12531

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT99743bba33d24eb0b51ed8b4d9480328/
URN
urn:pw-repo:WUT99743bba33d24eb0b51ed8b4d9480328

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page