Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of revitalization processes of selected historic buildings

Mateusz Sebastian Perka

Abstract

The subject of this thesis is to analyse three properties registered in the national register of polish monuments to determine their revitalization capacity and propose specific revitalization activities. The objects selected for the analysis are different from each other by the technical condition and the scope of works to be carried out. The analysis will be performed by using the method of determining the regeneration capacity (software application) created by a team led by PhD Wojciech Terlikowski. The first part of the project consists of general considerations regarding the legal aspects of historical objects registered in the register of monuments, possible ways of dealing with such objects and the matter of revitalization carried out in a sustainable manner. The topic of technical and logistic issues of the entire revitalization process was also discussed. At the end of this part explained the method for determining the regeneration capacity developed by PhD W. Terlikowski (software application), how it works and how to interpret the technical condition of historic buildings and their individual parts. The second part of the work was divided into three parts, each for one of three selected properties that are subjected to analysis. They have been analysed in terms of history, design and technical condition. Then their regeneration capacity was determined with the help of the application, and on the basis of the results an individual revitalization program was selected. Technological and material solutions were selected for each process path, based on which a simplified work schedule as well as the generalized cost statement of the whole revitalization process was prepared. Finally, a short summary was made of the analyses carried out with a summary of the obtained results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Sebastian Perka (FCE) Mateusz Sebastian Perka,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza porównawcza procesów rewitalizacji wybranych obiektów zabytkowych
Supervisor
Wojciech Robert Terlikowski (FCE/ICE) Wojciech Robert Terlikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
118+załącznik
Internal identifier
DIL-5322
Reviewers
Wioletta Jackiewicz-Rek (FCE/ICE) Wioletta Jackiewicz-Rek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wojciech Robert Terlikowski (FCE/ICE) Wojciech Robert Terlikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
rewitalizacja, zdolność rewitalizacyjna, budynek zabytkowy, metodologia oceny, proces rewitalizacji, działania rewitalizacyjne
Keywords in English
revitalization, regeneration capacity, historic building, assessment methodology, revitalization process, revitalization activities
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy inżynierskiej jest poddanie analizie trzech obiektów budowlanych wpisanych do Rejestru i Ewidencji Zabytków, określeniu ich zdolności rewitalizacyjnej oraz zaproponowanie konkretnych działań rewitalizacyjnych. Wybrane do analizy obiekty różnią się od siebie stanem technicznym i zakresem robót, które należy przeprowadzić. Analiza zostanie przeprowadzona przy pomocy metodyki określania zdolności rewitalizacyjnej (aplikacji) opracowanej przez zespół pod przewodnictwem dr inż. Wojciecha Terlikowskiego. Pierwszą część projektu stanowią ogólne rozważania dotyczące aspektów prawnych, jakim podlegają obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, możliwych ścieżek postępowania z takimi obiektami oraz tematyki rewitalizacji prowadzonej w sposób zrównoważony. Poruszono również kwestię zagadnień technicznych i logistycznych całego procesu rewitalizacji. Na końcu tej części objaśniono czym jest metoda określania zdolności rewitalizacyjnej opracowanej przez dr inż. W. Terlikowskiego (aplikacja), jak działa oraz jak należy interpretować stan techniczny obiektów zabytkowych i poszczególnych ich części. Druga część pracy została podzielona na trzy części, w których analizie zostaje poddany jeden z trzech wybranych obiektów zabytkowych. Zostały one przeanalizowane pod względem historii, konstrukcji i stanu technicznego. Następnie została określona ich zdolność rewitalizacyjna przy pomocy aplikacji, a na podstawie wyników dobrano indywidualny program rewitalizacji zawierający określone działania rewitalizacyjne. Dla każdej ścieżki postępowania zostały dobrane rozwiązania technologiczne i materiałowe, na podstawie których sporządzony został uproszczony harmonogram robót oraz uogólnione zestawienie kosztów całego procesu rewitalizacji. Na końcu sporządzono krótkie podsumowanie z przeprowadzonych analiz oraz zestawienie części otrzymanych wyników.
File
  • File: 1
    praca_inż-perka_mateusz-276600.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31100

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT990e063e276e46bb86e6c3534abf9893/
URN
urn:pw-repo:WUT990e063e276e46bb86e6c3534abf9893

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page