Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a mast-lifting assist device on an inland, cabin sailing yacht

Paweł Jan Beszta-Borowski

Abstract

Engineering thesis entitled “Design of a mast-lifting assist device on an inland, cabin sailing yacht” raises the subject of mast lifting, which is one of the most demanding in terms of physical fitness of the crew. During the design process, the following software has been used: Siemens NX, Autodesk AutoCAD, SolidWorks, MATLAB and Microsoft Office. The device is dedicated to a TES 678 BT yacht model, build by TES YACHT shipyard and designed by Tomasz Siwik. In the following chapters each step of the design process has been listed and characterised, in chronological order. The purpose of the first chapter of the thesis is to introduce the reader to the subject of yachting and present the basics of rigging and the connected vocabulary. Additionally, devices already in production are presented and the design intent are stated. Chapter two consists of the physical model of the rigging, along with the assumptions and simplifications allowing to use the model. Basic technical specifications of the yacht are described, as well as geometrical parameters of the rigging. Angles and lengths required in the following design steps’ calculations are named. The third chapter is dedicated to statics of the physical model of the rigging. Equilibrium equations are stated for each free body in the model. As a result, the force applied to the designed device is assigned in relation to a distance change between two components on the deck. That force to elongation relation is exactly the characteristics required from the spring used in the device. Chapter four presents the evolution of the design and shortly describes the final concept. Chapter five is dedicated to the process of spring selection. The method of selection is described, along with reasons for adding a second spring to the design. Requirements in terms of spring parameters are stated, the choice of correct steel is described. Additionally, the calculations relating to tensions in the springs and their strength are done. Ultimately, the characteristics of both springs have been described. The purpose of chapter six is to present the final device design. Each element is shown and described, as well as their installation inside the yacht. Necessary calculations in terms of loads on the mountings have been conducted. Chapter seven is a conclusion, which summarises the results, stresses the points where calculations inaccuracy has to be taken into account and states the methods to minimalize them. The possibilities for further design development is considered.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Jan Beszta-Borowski (FPAE) Paweł Jan Beszta-Borowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt urządzenia wspomagającego podnoszenie masztu na śródlądowym, kabinowym jachcie żaglowym
Supervisor
Witold Rządkowski (FPAE/IAAM) Witold Rządkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Projektowanie Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-03-2019
Issue date (year)
2019
Pages
52
Internal identifier
MEL; PD-5107
Reviewers
Witold Rządkowski (FPAE/IAAM) Witold Rządkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Jacht, podnoszenie masztu, żeglarstwo, sprężyny naciągowe, projektowanie sprężyn
Keywords in English
Yacht, mast lifting, sailing, tension springs, spring design
Abstract in Polish
Praca dyplomowa pod tytułem „Projekt urządzenia wspomagającego podnoszenie masztu na śródlądowym, kabinowym jachcie żaglowym” porusza temat czynności podnoszenia masztu. Jest ona jedną z bardziej wymagających pod względem sprawności fizycznej załogi. Do projektu wykorzystano oprogramowanie: Siemens NX, Autodesk AutoCAD, SolidWorks, MATLAB oraz pakiet Microsoft Office. Urządzenie zaprojektowane w pracy dyplomowej dedykowane jest do jachtu TES 678BT produkowanego przez TES-YACHT, projektu Tomasza Siwika. W kolejnych rozdziałach wymieniono i opisano poszczególne etapy procesu projektowania w kolejności chronologicznej. Pierwszy rozdział pracy ma na celu wprowadzenie czytelnika w tematykę żeglarską, przedstawienie używanej terminologii oraz podstawowej budowy takielunku. Dodatkową treścią zawartą w rozdziale jest zarysowanie działania urządzeń obecnie stosowanych w celu ułatwienia podnoszenia masztu. Przedstawione są również założenia projektowe. W drugim rozdziale zbudowany jest model fizyczny takielunku, sformułowano również założenia i uproszczenia pozwalające na zbudowanie modelu. Opisano podstawowe dane techniczne jachtu, parametry geometryczne takielunku, wprowadzono oznaczenia długości i kątów wykorzystywane w następnych etapach procesu projektowania. Trzeci rozdział poświęcony jest statyce modelu fizycznego takielunku. Uwolnienie układu od więzów a następnie rozpisanie równań statyki dla poszczególnych elementów doprowadziło do wyznaczenia zależności siły od wydłużenia, jaką musi się charakteryzować sprężyna, aby w każdym położeniu w wybranym zakresie takielunek pozostawał w równowadze dynamicznej. W czwartym rozdziale opisano w skrócie najważniejsze etapy ewolucji projektu wstępnego oraz zaprezentowano jego finalny kształt. Piąty rozdział poświęcony jest procesowi doboru sprężyn. Omówiono metodę określenia wymaganej sztywności, która doprowadziła do wprowadzenia do projektu drugiej sprężyny, określono wymagania stawiane przed nimi, wskazano materiał, z jakiego będą wykonane z uzasadnieniem wyboru, a następnie przeprowadzono obliczenia wytrzymałościowe sprężyn o zaproponowanej geometrii. Na koniec nakreślono zależność siły od wydłużenia zaproponowanego układu sprężyn. Szósty rozdział ma na celu zaprezentowanie gotowego projektu urządzenia. Opisano poszczególne elementy oraz ich montaż w jachcie. Wykonano niezbędne obliczenia wytrzymałościowe elementów montażowych. W siódmym rozdziale streszczono efekty prac oraz zwrócono uwagę na niedokładności obliczeń ze wskazaniem sposobu ich zminimalizowania. Dodatkowo rozpatrzono możliwość dalszego rozwoju projektu.
File
  • File: 1
    Pawel_Beszta-Borowski_Praca_Inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32687

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT98daa89dd1eb47faa433991def63c749/
URN
urn:pw-repo:WUT98daa89dd1eb47faa433991def63c749

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page