Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cyclic spectral density of digital modulated signal in presence of a noise

Krzysztof Grzegorz Macewicz

Abstract

The thesis deals with the research on properties of the cyclic autocorrelation function and its spectrum of chosen test signals. The theoretical introduction presents concepts such as cyclic autocorrelation function, its spectrum called cyclic spectral density, the autocorrelation function, for selected functions graphs were presented. After theoretical introduction, the algorithm for determining the cyclic autocorrelation function and its spectrum has been presented, examply applications of these two concepts were described. Analog and digital modulations were defined. Selected digital modulations have been described in more detail because they have been used to modulate test singals used in the research. Example graphs were included for chosen digital modulations. The program used to calculate the cyclic autocorrelation function and its spectrum was implemented in the Matlab environment. Additive pseudorandom Gaussian noise was used to make noise in test signals. In additional to the research program a graphical user interface was created which provide easy way to examine cyclic autocorrelaction function and its spectrum moreover the possibilities for program development were described. Next, the studies of cyclic autocorrelation function along with its spectrum on selected modulated signals ASK (OOK), FSK, BPSK and QPSK were presented. For each modulation research was presented in two parts. Parts of research were differentiated by a change of one parameter such as the maximum frequency of the cyclic autocorrelation function, the number of time shifts, the carrier wave frequency (test signal) and the carrier wave amplitude. In each part of the research the noise in the carrier wave was increased up to the point where the plot of the spectrum of cyclic autocorrelation function, the existence of a useful signal could not be determined.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Grzegorz Macewicz (FEIT/IRMT) Krzysztof Grzegorz Macewicz,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Cykliczna gęstość widmowa sygnałów zmodulowanych cyfrowo w obecności szumu
Supervisor
Kajetana M. Snopek (FEIT/IRMT) Kajetana M. Snopek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika i Telekomunikacja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Bobiński (FEIT/IRMT) Piotr Bobiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Kajetana M. Snopek (FEIT/IRMT) Kajetana M. Snopek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Cykliczna funkcja autokorelacji, cykliczna gęstość widmowa, funkcja autokorelacji, kluczowanie amplitudy, kluczowanie częstotliwości, kluczowanie fazy, szum biały gaussowski
Keywords in English
Cyclic autocorrelation function, cyclic spectral density, autocorrelation function, amplitude shift keying, frequency shift keying, phase shift keying, gaussian white noise
Abstract in Polish
Praca dotyczy badań nad właściwościami cyklicznej funkcji autokorelacji oraz jej widma wybranych sygnałow testowych zmodulowanych cyfrowo. We wstępie teoretycznym przedstawiono pojęcia takie jak cykliczna funkcja autokorelacji, jej widmo, czyli cykliczna gęstość widmowa, funkcja autokorelacj, do wybranych funkcji zostały przedstawione przykładowe wykresy. Po wstępie teoretycznym został przedstawiony algorytm wyznaczania cyklicznej funkcji autokorelacji i jej widma, zostały omówione przykładowe zastosowania tych dwóch pojęć. Opisano modulacje analogowe oraz cyfrowe. Wybrane modulacje cyfrowe zostały opisane szczegółowiej, ponieważ zostały one wykorzystane do modulacji sygnałów testowych wykorzystanych w badaniach. Do opisu zostały zamieszczone rysunki przedstawiające przykładowe sygnały zmodulowane. Program który obliczał cykliczną funkcje autokorelacji oraz jej widmo został zrealizowany w środowisku Matlab. Do zaszumienia sygnałów testowych został wykorzystany addytywny pseudolosowy szum gaussowski. Dodatkowo do programu badawczego został stworzony graficzny interfejs użytkownika dzięki któremu można w łatwy sposób badać ww. pojęcia poza tym krótko opisano możliwości rozwoju programu. Następnie przedstawione zostały badania cyklicznej funkcji autokorelacji wraz jej widma na wybranych sygnałach zmodulowanych ASK (OOK), FSK, BPSK i QPSK. Dla każdej z modulacji przedstawiono jedno badanie składające się z dwóch części. Części badań róźniły się zmianną jednego parametru takiego jak maksymalna częstotliwość cyklicznej funkcji autokorelacji, ilość przesunięć czasowych, częstotliwości fali nośnej (sygnału testowego) oraz amplitudy fali nośnej. W każdej części badań został zwiększany szum w fali nośnej do momentu w którym na wykresie widma cyklicznej funkcji autokorelacji nie można było określić występowania sygnału użytecznego.
File
  • File: 1
    PracaInzynierskaKrzysztofMacewicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32040

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT98868db46bb747d08d8800e8beaf1160/
URN
urn:pw-repo:WUT98868db46bb747d08d8800e8beaf1160

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page