Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of land development in the region of Komisji Edukacji Narodowej Avenue in Warsaw

Aleksandra Anna Hofman

Abstract

The aim of this thesis is to create a concept of land development in the region of Komisji Edukacji Narodowej Avenue in Warsaw. Elaboration includes an area of undeveloped greenery and controlled green areas, placed in the south part of Kabaty estate. The project was preceded by a number of analyses, which enabled to thoroughly recognise objective area and its neighbourhood. Detailed survey of functional aspects and land development was conducted. Environmental determinants, soil conditions and also ownership situation in covered area was analysed. Furthermore, research of functional, environmental and communicational relations between land and surroundings was conducted. Also assumptions arising from legislations and planning documentation being in effect in elaboration was taken into account. Conclusions drew from analyses mentioned above enabled to elaborate optimal way of land development. Possible environmental relations between two nearby woodlands was proposed with regard to elaborated project. The concept makes the most of the potential of an area and simultaneously complements surrounding buildings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Anna Hofman (FGC) Aleksandra Anna Hofman,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania terenu w rejonie alei Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
Supervisor
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
koncepcja, Kabaty, przestrzeń publiczna, zieleń urządzona
Keywords in English
concept, Kabaty, public space, controlled green areas
Abstract in Polish
Celem pracy jest stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w rejonie alei Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. Opracowaniu podlega obszar niezagospodarowanej zieleni oraz tereny zieleni urządzonej znajdujące się w południowej części osiedla Kabaty. Projekt poprzedzony został szeregiem analiz, które umożliwiły wnikliwe poznanie przedmiotowego obszaru oraz jego okolicy. Przeprowadzono szczegółową inwentaryzację funkcjonalną oraz zagospodarowania terenu. Dokonano analizy uwarunkowań przyrodniczych, warunków glebowych, a także sytuacji własnościowej na przedmiotowym obszarze. Ponadto przebadano powiązania terenu z otoczeniem pod kątem funkcjonalnym, przyrodniczym i komunikacyjnym. Pod uwagę wzięte zostały również założenia wynikające z aktów prawnych i dokumentów planistycznych obowiązujących w obrębie obszaru opracowania. Wnioski wyciągnięte z powyższych analiz pozwoliły na opracowanie optymalnego sposobu zagospodarowania terenu. Zaproponowano także możliwe powiązania przyrodnicze pomiędzy dwoma pobliskim terenami leśnymi, uwzględniając przy tym opracowany projekt. Koncepcja w pełni wykorzystuje potencjał obszaru stanowiąc jednocześnie uzupełnienie okolicznej zabudowy.
File
  • File: 1
    PRACA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 7580

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9877b2b1257a4c489608f460b77c9f3e/
URN
urn:pw-repo:WUT9877b2b1257a4c489608f460b77c9f3e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page