Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of functional and spatial changes of chosen part of the Żoliborz district of the capital of Warsaw in the aspect of housing market development

Rafał Maria Kryżman

Abstract

The aim of this study work is to analyze the residential property market located in district Żoliborz in Warsaw in the aspect of functional and spatial changes The work consists of a descriptive and research part. The first part systematizes basic issues and definitions related to the housing market and its analysis based on literature research and applicable law, including the Act of 24 June 1994 on the ownership of premises. The most important factors that influence the shaping of demand, supply and prices of housing properties are also presented. The important role of the real estate market in the shaping of spatial policy was emphasized. In the second part of the work an analysis was made:  spatial conditioning of the studied area;  functional and spatial changes of the studied area in the context of the implemented spatial policy in the period 1992-2018,  local housing market in 2017 In addition, factors determining the level of prices of residential premises and the development potential of the studied area in the aspect of development of multi-family housing and other accompanying investments were determined. For this purpose, a database of transaction prices for premises in the Żoliborz district was used (price survey period: 2017) and planning documentation: Local master plan for spatial development of the Capital City of Warsaw Warsaw adopted by the Council of the Capital City of Warszawy Resolution No. XXXV / 199/92 of September 28, 1992, Study of conditions and directions of spatial development of the Capital City of Warsaw Warsaw adopted by the Council of the Capital City of Warsaw by Resolution No. LXXXII / 2746/2006 of 10 October 2006 (as amended), Local spatial development plan for the area of Żoliborz Południowy, adopted by the City Council of the Capital City of Warszawy Resolution No. LXV / 1777/2018 of April 19, 2018 The property was also inspected, which is confirmed by photographic documentation. Na podstawie zrealizowanych badań przedstawiono wnioski i podsumowanie pracy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Maria Kryżman (FGC) Rafał Maria Kryżman,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza zmian funkcjonalno-przestrzennych wybranego fragmentu dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy w aspekcie rozwoju rynku nieruchomości lokalowych
Supervisor
Wioleta Krupowicz (FGC/CSMES) Wioleta Krupowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wioleta Krupowicz (FGC/CSMES) Wioleta Krupowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Adrianna Czarnecka (FGC/CSMES) Adrianna Czarnecka,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
analiza, rynek, nieruchomość lokalowa, zmiany funkcjonalno-przestrzenne terenu
Keywords in English
analysis, market, housing real estate, functional and spatial changes of the area
Abstract in Polish
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy zmian funkcjonalno-przestrzennych wybranego fragmentu dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz określenie czynników kształtujących poziom cen transakcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych. Praca składa się z części opisowej i badawczej. W ramach I części usystematyzowano podstawowe zagadnienia i definicje związane z rynkiem nieruchomości lokalowych i jego analizą w oparciu o badania literaturowe oraz obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Przedstawiono również najważniejsze czynniki, które wpływają na kształtowanie się popytu, podaży oraz cen nieruchomości lokalowych. Podkreślono istotną rolę rynku nieruchomości w kształtowaniu się polityki przestrzennej. W II części pracy dokonano analizy:  uwarunkowań przestrzennych badanego obszaru;  zmian funkcjonalno-przestrzennych badanego obszaru w kontekście realizowanej polityki przestrzennej w okresie 1992-2018,  lokalnego rynku nieruchomości lokalowych mieszkaniowych w roku 2017; Ponadto określono czynniki kształtujące poziom osiąganych cen lokali mieszkalnych oraz potencjał rozwojowy badanego obszaru w aspekcie rozwoju zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i innych inwestycji towarzyszących. W tym celu korzystano z bazy danych cen transakcyjnych nieruchomości lokalowych dzielnicy Żoliborz (okres badania cen: rok 2017) oraz dokumentacji planistycznej: Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy uchwalony przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr XXXV/199/92 z dnia 28 września 1992 r., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy uchwalony przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. (ze zm.), Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego uchwalony przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr LXV/1777/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. Przeprowadzono również oględziny nieruchomości czego potwierdzeniem jest wykonana dokumentacja fotograficzna. Na podstawie zrealizowanych badań przedstawiono wnioski i podsumowanie pracy.
File
  • File: 1
    inż_RK_płyta.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27473

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9780519bad70498ca2a2a693a9c45175/
URN
urn:pw-repo:WUT9780519bad70498ca2a2a693a9c45175

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page