Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The mortgage as a security for claims on real estate in Poland

Julia Maria Zawadzka

Abstract

The title of this diploma thesis is a mortgage as a security for claims on real estate in Poland. The thesis is mainly descriptive, but it also includes features of analysis of the obtained data. The main purpose of the thesis is to present the process of shaping the mortgage institution in Poland as an effective legal instrument allowing the creditor to recover debts. In connection with the recently increased activity on the credit market, the sale of mortgaged real estate was adopted as a field for analysis. In this context, I particularly paid attention to the rights and obligations of both the creditor and the debtor, as well as the third party who acquires the property. The thesis is divided into four chapters, whose main purpose is to present the topic precisely and to attempt to confirm the thesis. For accuracy and proper understanding of the study, the most important definitions are recalled in the first part of the first chapter. The rest of the chapter provides a chronological presentation of the mortgage shaping process to this day. The second chapter aims to present the current form of mortgage. It lists and describes the things and rights that are subject to this type of encumbrance. The rest of the chapter presents morgage forms, including the special ones. The chapter is closed with the explanation of procedures of mortgage establishment, depending on its purpose, and its expiration. Chapter three discusses the regulation of land and mortgage registers in Polish law. But special attention was paid to the chapter IV of the land and mortgage register and its function in mortgage. Based on previous chapters, the last, fourth chapter examines the transaction of the sale of a mortgaged property. This civil law transaction is presented from the perspective of the buyer as well as the debtor who is the seller, but primarily from the point of the creditor’s view , who secured the claim on the subject of the transaction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Julia Maria Zawadzka (FASS) Julia Maria Zawadzka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości w Polsce
Supervisor
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
hipoteka, wierzyciel, dłużnik, nieruchomość
Keywords in English
mortgage, creditor, debtor, real estate
Abstract in Polish
Tytuł niniejszej pracy dyplomowej to hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości w Polsce. W głównej mierze praca ma charakter opisowy ale znajdują się w niej również elementy analizy pozyskanych danych. Podstawowym celem opracowania było zaprezentowanie procesu kształtowania się instytucji hipoteki w Polsce jako skutecznego instrumentu prawnego pozwalającego wierzycielowi na dochodzenie zwrotu należności. W związku ze wzmożoną od wielu lat aktywnością na rynku kredytowym jako obszar analizy została przyjęta sytuacja, w której dochodzi do transakcji sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Szczególną uwagę zwróciłam w tym kontekście na stan praw i obowiązków przysługujących zarówno wierzycielowi oraz dłużnikowi, a także osobie trzeciej, która nabywa nieruchomość. Praca została podzielona na cztery rozdziały, których celem jest szczegółowe przedstawienie tematu oraz próba potwierdzenia postawionej tezy. W celu dokładnego przybliżenia opisywanego tematu w pierwszej części rozdziału pierwszego zostały przywołane najważniejsze definicje niezbędne do właściwego zrozumienia opracowania. Zaś dalsza część rozdziału oparta została na chronologicznym przedstawieniu procesu kształtowania się hipoteki aż po dziś dzień. Rozdział drugi miał za zadanie przybliżyć obecną postać zabezpieczenia hipotecznego. Zostały w nim wyszczególnione i opisane przedmioty i prawa podlegające takiemu rodzajowi obciążenia. W dalszej części rozdziału zaprezentowane zostały formy jakie może przybierać hipoteka, w tym również jej postacie szczególne. Zamknięcie rozdziału stanowi objaśnienie procedury powstania hipoteki w zależności od powodu jej ustanowienia oraz tryb jej wygaśnięcia. W rozdziale trzecim omówiona została regulacja ksiąg wieczystych w prawodawstwie polskim. Lecz szczególna uwaga została zwrócona na funkcję rozdziału IV w zabezpieczeniu hipotecznym. W ostatnim, czwartym rozdziale, bazując na fundamencie poprzednich rozdziałów, poddana analizie zostaje transakcja sprzedaży nieruchomości obciążonej hipotecznie. Owa czynność cywilnoprawna zostaje przedstawiona z perspektywy kupującego, dłużnika pod postacią sprzedającego, ale przede wszystkim z punktu widzenia wierzyciela, który zabezpieczył na przedmiocie transakcji swoją wierzytelność.
File
  • File: 1
    Julia_Zawadzka_Praca_licencjacka_Hipoteka_jako_zabezpieczenie_wierzytelności_na_nieruchomości_w_Polsce.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35119

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT96d65f1c94cb4f799166f95ce8114b21/
URN
urn:pw-repo:WUT96d65f1c94cb4f799166f95ce8114b21

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page