Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Spatial Design Concepts of Piłsudski Square in Warsaw

Katarzyna Lucyna Iwińska

Abstract

The aim of the study was to analyse the concepts of spatial design of Piłsudski Square in Warsaw. The summary of the history of the square has been given as well as the history of the Saski Palace which has been the most important facility in the area. Urban analysis of the square and its relations with the surroundings have been conducted. Piłsudski Square is located in the centre of the capital, just next to the very important public space of Krakowskie Przedmieście Street. Nowadays in the square there is only the Tomb of the Unknown Soldier. It is one of the most important squares in Warsaw and at the same time difficult to define as public space, since it provides no places for people to interact. Definitions of public spaces and ways of creating fine squares have been introduced. The already existing guidelines for the area: Study of the Conditions and Directions of the Spatial Management and the resolutions of Warsaw’s Municipality have also been cited in the thesis. The existing ideas for the spatial design of the square have been introduced and analysed. The proposed concepts can be divided into those in favour of rebuilding the Saski Palace, which existed in the square until 1944, and those which would sooner see a modern development on the site. There are also people claiming that the best possible option is leaving the square as it is now. In this way they want to pay respect to the history of the place. The most important arguments favouring the square’s development are: enlivening the square, constructing an urban interior, and also restoring, invisible today, Saska Axis – one of the most important urban layouts of old Warsaw. Additionally, a newly built environment would be, as some say, a break with the past – the demolition of Warsaw. The opponents argue that the square should stay as it is now because of the Tomb of the Unknown Soldier and also because the history of the square after the demolition of the palace is more important than the period prior to it. Moreover, the proposed changes should include not only the space of the square but a bigger area of the city. The supporters of the rebuilding of the Saski Palace point out to its high architectural quality and the fact that it would be a historic building which is more appreciated nowadays than modern structures. However, the reconstruction opponents claim that it would not be a monument but only a miniature or copy of the palace. A modern option gives the designers much more freedom, making it easier for the building to be adjusted to the planned functions. On the other hand, modern buildings in the square are criticized, as the square’s prestige is too high to allow contemporary architecture there. The analysis of all the raised arguments has shown that the square should be altered in a modern way. This would create a new urban space in Warsaw and could trigger enlivening and modernizing of the square’s vicinity. It is the function of the buildings that should be determined first and not their form, therefore modern buildings are more appropriate. A new spatial design of the square will finally develop a public space, so much needed in the square of such great importance to the residents.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Lucyna Iwińska (FGC) Katarzyna Lucyna Iwińska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcje zagospodarowania Placu Piłsudskiego w Warszawie
Supervisor
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
przestrzeń publiczna, Plac Piłsudskiego, Pałac Saski, odbudowa
Keywords in English
public space, Piłsudski Square, Saski Palace, reconstruction
Abstract in Polish
Celem pracy było przeanalizowanie koncepcji zagospodarowania Placu Piłsudskiego w Warszawie. Streszczona została historia placu a także Pałacu Saskiego, który był najważniejszym obiektem tej przestrzeni. Przeprowadzono analizę urbanistyczną placu i jego powiązań z otoczeniem. Plac Piłsudskiego położony jest w centrum stolicy, tuż obok ważnej przestrzeni publicznej – Krakowskiego Przedmieścia. Obecnie znajduje się na nim wyłącznie Grób Nieznanego Żołnierza. Jest to jeden z najważniejszych placów Warszawy a jednocześnie trudno określić go mianem przestrzeni publicznej ze względu na brak miejsc, gdzie ludzie mogliby wchodzić w interakcje. Opisano definicje przestrzeni publicznych i postulaty dotyczące dobrego zagospodarowania placów. W pracy przytoczono istniejące już dla obszaru wytyczne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwały m.st. Warszawy. Przedstawiono istniejące propozycje zagospodarowania placu i podjęto ich analizę. Proponowane koncepcje można podzielić na popierające odbudowę istniejącego do 1944 r. Pałacu Saskiego oraz takie, które postulują nowoczesną zabudowę na tym terenie. Są także głosy opowiadające się za pozostawieniem obecnego stanu zagospodarowania ze względu na szacunek dla historii tego miejsca. Najważniejszymi argumentami po stronie zabudowy na placu są: ożywienie placu, stworzenie wnętrza urbanistycznego oraz przywrócenie niewidocznej dziś Osi Saskiej – jednego z najważniejszych założeń urbanistycznych dawnej Warszawy. Dodatkowo, powstała zabudowa byłaby według niektórych zerwaniem z historią zburzenia Warszawy. Przeciwnicy argumentują, że plac powinien pozostać w swojej obecnej formie, gdyż znajduje się tam Grób Nieznanego Żołnierza, a historia placu po zburzeniu Pałacu jest ważniejsza niż przed jego zburzeniem. Ponadto, zmiany powinny obejmować większą powierzchnię miasta, a nie jedynie przestrzeń placu. Zwolennicy odbudowy Pałacu Saskiego punktują jego wysoką jakość architektury oraz to iż byłaby to budowla historyczna, która jest dziś ceniona bardziej niż architektura współczesna. Przeciwnicy odbudowy twierdzą, że nie mielibyśmy do czynienia z zabytkiem, a jedynie makietą czy kopią pałacu. Zabudowa współczesna daje twórcom dużo większą dowolność, łatwiej pozwalając dostosować ją do zaplanowanych funkcji. Przeciwko takiej możliwości padają argumenty dotyczące rangi placu, który nie powinien być zabudowywany w sposób nowoczesny. Analiza wszystkich podnoszonych argumentów pokazała, że plac powinien przekształcić się dzięki zabudowie nowoczesnej. Stworzy to nową przestrzeń urbanistyczną Warszawy, a także może być źródłem ożywienia i modernizacji okolic placu. To funkcja budynku powinna zostać pierwotnie przesądzona, a nie jego forma, dlatego też zabudowa nowoczesna jest bardziej odpowiednia. Nowe zagospodarowanie wytworzyłoby ostatecznie przestrzeń publiczną, niezwykle potrzebną na tym ważnym dla mieszkańców placu.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_K.Iwińska_248253.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8517

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT96b3a90599e34691b8bdc6238583a0b0/
URN
urn:pw-repo:WUT96b3a90599e34691b8bdc6238583a0b0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page