Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The level and structure of unemployment in the Płock county in 2008-2017

Jan Kowalski

Abstract

Unemployment is one of the main problems that the economies of the modern world must struggle. It has both economic and social impacts, which is why effective counteracting of this phenomenon has become a subject of great interest. The main objective of the thesis is to analyze the level and structure of unemployment in the Płock county in 2008-2017 and to assess the effectiveness of actions to counteract this phenomenon on the example of the County Labor Office in Płock. The thesis is divided into three chapters. The first one includes the definition of unemployment and the theories of the labor market formulated by distinguished economists. It also presents the types of unemployment highlighted in the literature on the subject, as well as the reasons causing the phenomenon of unemployment and its effects. At the end, information about labor market institutions is included, so you can find out what they are in the light of the law and what duties they have. The second chapter consists of two parts, but it is focused primarily on active forms of counteracting unemployment, for which the Poviat Labor Office in Płock is responsible. This chapter presents the features of selected forms of counteracting unemployment, and at the same time different conditions that the unemployed must meet to use them. As a summary, an analysis of the effectiveness of selected forms was carried out to determine their effectiveness in the poviat. The second part was devoted to the unemployment benefit and other passive methods of combating unemployment. The third chapter is also divided into two parts. The first one includes the assessment of the situation on the labor market in the Płock poviat. The unemployment rate against the background of the whole country was analyzed, as well as changes in the unemployment resources in selected years. The second part focuses on analyzing the structure of unemployment according to various criteria relevant to the labor market.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jan Kowalski (CESS) Jan Kowalski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Poziom i struktura bezrobocia w powiecie płockim w latach 2008 - 2017
Supervisor
Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Piotrowicz (CESS) Artur Piotrowicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bezrobocie, przeciwdziałanie, rynek pracy, struktura bezrobocia.
Keywords in English
unemployment, counteraction, labor market, unemployment structure.
Abstract in Polish
Bezrobocie jest jednym z głównych problemów, z jakim muszą zmagać się gospodarki państw współczesnego świata. Wywołuje ono skutki zarówno ekonomiczne, jak i społeczne, dlatego też skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku stało się obiektem dużego zainteresowania. Głównym celem pracy jest analiza poziomu i struktury bezrobocia w powiecie płockim w latach 2008-2017 oraz ocena efektywności działań mających przeciwdziałać temu zjawisku na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Praca podzielona jest na trzy rozdziały. W pierwszym znajduje się definicja bezrobocia oraz teorie rynku pracy formułowane przez zasłużonych ekonomistów. Przedstawione zostały w nim również rodzaje bezrobocia wyróżnione w literaturze przedmiotu, jak również przyczyny wywołujące zjawisko bezrobocia i jego skutki. Na koniec zawarta została informacja o instytucjach rynku pracy, przez co dowiedzieć się można czym one są w świetle prawa i jakie mają obowiązki. Drugi rozdział składa się z dwóch części, lecz skupiony jest przede wszystkim na aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, za realizację których odpowiada Powiatowy Urząd Pracy w Płocku. W rozdziale tym przedstawione zostały cechy wybranych form przeciwdziałania bezrobociu, a zarazem różne warunki, jakie spełnić muszą bezrobotni, aby z nich korzystać. Jako podsumowanie przeprowadzono analizę efektywności wybranych form, w celu określenia ich skuteczności na terenie powiatu. Druga część poświęcona została zasiłkowi dla bezrobotnych oraz innym pasywnym metodom walki z bezrobociem. Trzeci rozdział również podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera krótką ocenę sytuacji na rynku pracy w powiecie płockim. Przeanalizowana została stopa bezrobocia na tle całego kraju, oraz zmiany w zasobie bezrobocia w wybranych latach. Druga część skupiona jest natomiast na analizie struktury bezrobocia według różnych kryteriów mających znaczenie na rynku pracy.
File
  • File: 1
    286256_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30600

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9675c8d2ade0419b951d6e4ef3e0784d/
URN
urn:pw-repo:WUT9675c8d2ade0419b951d6e4ef3e0784d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page