Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The administrative control performed by the Highest House of Control

Kacper Roman Chmal

Abstract

This thesis, which is named „The administrative control performed by the Highest House of Control”, has a task of summarizing the concept of both control itself as well as specifically control in administration, in particular the one handled by the already mentioned office. It also will judge how efficiently this institution fulfills its purpose in consideration of the defined meaning of control and the reasoning behind it, based on an average post-inspection statement of the Highest House of Control. The thesis starts with the analysis of the concept of control, both in the legal understanding and a common one, with the genesis of the word and the distinction between control and supervision as well. There will be defined types of different divisions of control and the criteria of perfect control. The next section will discuss the Highest House of Control itself, with its history, organizational structure and legal basis. After that will be considered, based on the Act About the Highest House of Control, rights and obligations of control’s participants and institution’s workers, to finally analyze the post-inspection statement, a document that is the summary of the controls performed by the office, in this case on the one done in the community of Orneta.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kacper Roman Chmal (FASS) Kacper Roman Chmal,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Kontrola administracji wykonywana przez Najwyższą Izbę Kontroli
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Prawo, prawo administracyjne, kontrola, kontrola administracyjna, kryteria kontroli, rodzaje kontroli, kontrolerzy, nadzór, nadzór administracyjny, Najwyższa Izba Kontroli, historia Najwyższej Izby Kontroli, Najwyższa Izba Kontroli Państwa, Główna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Obrachunkowa, ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, wystąpienie pokontrolne, analiza aktu prawnego, gmina Orneta.
Keywords in English
Law, administrative law, control, administrative control, criteria of control, types of control, controllers, supervision, administrative supervision, the Highest House of Control, history of the Highest House of Control, the Highest House of Nation’s Control, the Main Accounting House, the Highest Accounting House, the Act About the Highest House of Control, post-inspection statement, analysis of a legal act, community of Orneta.
Abstract in Polish
Ta praca, nosząca nazwę „Kontrola administracji wykonywana przez Najwyższą Izbę Kontroli”, ma za zadanie podsumowanie koncepcji kontroli jako takiej oraz specyficznie kontroli administracyjnej, a w szczególności tej sprawowanej przez wspomniany w tytule urząd oraz ocenienie, jak skutecznie instytucja ta wypełnia swoje zadanie przy uwzględnieniu zdefiniowanego pojęcia kontroli oraz jej powodów w oparciu o standardowe wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Pracę rozpoczyna analiza ogólna pojęcia kontroli, zarówno w rozumieniu prawniczym, jak i powszechnym, z genezą słowa i wyznaczeniem różnicy między kontrolą a nadzorem włącznie. Zdefiniowane są rodzaje kontroli w administracji według różnych podziałów oraz kryteria idealnej kontroli. Dalsza część pracy omówi tematykę samej Najwyższej Izby Kontroli, razem z jej historią, strukturą organizacyjną i podstawami prawnymi. Przedyskutowane zostaną, w oparciu o ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli, prawa i obowiązki uczestników kontroli oraz pracowników instytucji, a na końcu będzie przeanalizowane wystąpienie pokontrolne, dokument będący sprawozdaniem przeprowadzanych przez urząd kontroli, w tym wypadku z kontroli gminy Orneta.
File
  • File: 1
    Chmal_K._Kontrola_administracji_wykonywana_przez_NIK_popr.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28213

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9632551fa2fb4dac929439a919ea535c/
URN
urn:pw-repo:WUT9632551fa2fb4dac929439a919ea535c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page