Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of process optimization in Vimana Sp. z o.o

Magdalena Wiśniewska

Abstract

The aim of the thesis was to develop a project to optimize selected business processes in the company Vimana Sp. z o.o. The reasons for taking up the subject were: growing interest of entrepreneurs in the subject of both optimization of business processes occurring in companies and process maturity, identification of incorrectly managed processes in the enterprise in question and the lack of clear tools for measuring these processes and their optimization, which contributed to the weakening of the company's effectiveness and significant weakening its position against the competition. The work was divided into three parts. The first of them, i.e. the introduction, contains motives that prompted the author to take up the presented topic, a list of the main and intermediate goals of the project and a detailed research program. The first chapter consists of the characteristics of the research and design workshop, which was used during the creation of the thesis and review of available literature. It contains a review of the process maturity models of enterprises, characterized selected ones, described research methods and tools, which include, among others: notations used for process modeling, SWOT / TOWS analysis or corporate architectures. The second chapter is the analytical part, which presents the current state of the studied enterprise. It describes the characteristics of the company in question, its history, philosophy, strategy and detailed scope of activity. A micro and macroeconomic analysis of the enterprise environment was also carried out. For this purpose, the SWOT / TOWS analysis was used, on the basis of which the most appropriate concept of the organization's strategy was selected. The second chapter also presents ITIL processes at Vimana Sp. z o. o. and they were analyzed to identify inaccuracies and waste. The third chapter of the work is a synthesis and contains the concept of the target state of the enterprise in question. Based on the analysis of processes from the previous chapter, process maturity was assessed according to the CMM model. Based on the analysis of wastes appearing in the discussed processes, actions aimed at their optimization were proposed. Modified models of selected processes were developed. The last part of the work includes project evaluation. The economic efficiency of the project was determined after calculating the selected economic indicators: PP, ROI / ROE, NPV, IRR. The thesis was summarized by the benefits of project implementation. They were divided into economic, information and organizational benefits.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Wiśniewska (FPE) Magdalena Wiśniewska,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt optymalizacji wybranych procesów w przedsiębiorstwie Vimana Sp. z o.o
Supervisor
Robert Wojtachnik (FPE/IOPS) Robert Wojtachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Robert Wojtachnik (FPE/IOPS) Robert Wojtachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
dojrzałość procesowa, optymalizacja procesów, zarządzanie procesami, model CMM, BPMM, ITIL, IAF, SWOT
Keywords in English
process maturity, process optimization, process management, CMM model, BPMM, ITIL, IAF, SWOT
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej było opracowanie projektu optymalizacji wybranych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Vimana Sp. z o.o. Przesłankami do podjęcia tematu było: rosnące zainteresowanie przedsiębiorców tematyką zarówno optymalizacji procesów biznesowych zachodzących w firmach jak i dojrzałości procesowej, zidentyfikowanie w omawianym przedsiębiorstwie procesów niewłaściwie zarządzanych oraz brak wyraźnych narzędzi mierzenia tych procesów i ich optymalizacji, które przyczyniły się do osłabienia skuteczności spółki i znacznego osłabienia jej pozycji na tle konkurencji. Pracę podzielono na trzy części. Pierwsza z nich, czyli wstęp zawiera motywy, które skłoniły autorkę do podjęcia prezentowanej tematyki, wykaz głównego oraz pośredniego celu projektu oraz szczegółowy program badań. Pierwszy rozdział składa się z charakterystyki warsztatu badawczo-projektowego, który został wykorzystany podczas powstawania pracy oraz przeglądu dostępnej literatury. Zawarto w nim przegląd modeli dojrzałości procesowej przedsiębiorstw, scharakteryzowano wybrane z nich, opisano metody i narzędzia badawcze, do których należą m.in.: notacje służące do modelowania procesów, analiza SWOT/TOWS czy architektury korporacyjne. Drugi rozdział to część analityczna, która przedstawia stan obecny badanego przedsiębiorstwa. Opisano w nim charakterystykę omawianej firmy, jej historię, filozofię, strategię oraz szczegółowy zakres działania. Dokonano również analizy mikro- i makroekonomicznej otoczenia przedsiębiorstwa. Wykorzystano do tego analizę SWOT/TOWS, na której podstawie wybrano najodpowiedniejszą koncepcję strategii organizacji. W drugim rozdziale zaprezentowano również procesy ITIL zachodzące w przedsiębiorstwie Vimana Sp. z o. o. i dokonano ich analizy w celu zidentyfikowania występujących nieścisłości i marnotrawstw. Trzeci rozdział pracy jest syntezą i zawiera koncepcję stanu docelowego omawianego przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy procesów z poprzedniego rozdziału dokonano oceny dojrzałości procesów wg modelu CMM. Na podstawie analizy marnotrawstw pojawiających się w omówionych procesach, zaproponowano działania mające na celu ich zoptymalizowanie. Opracowano zmodyfikowane modele wybranych procesów. Ostatnia część pracy zawiera ewaluację projektu. Efektywność ekonomiczna projektu została określona po obliczeniu wybranych wskaźników ekonomicznych: PP, ROI/ROE, NPV, IRR. Praca została podsumowana korzyściami wiążącymi się z wdrożeniem projektu. Podzielono je na korzyści ekonomiczne, informacyjne i organizacyjne.
File
  • File: 1
    Projekt_optymalizacji_wybranych_procesów_w_przedsiębiorstwie_Vimana_Sp._z_o.o..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35857

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT95fb697029b046c89ba4adeaa3a7daa2/
URN
urn:pw-repo:WUT95fb697029b046c89ba4adeaa3a7daa2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page