Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and implementation of the system supporting license management

Dawid Wichowski

Abstract

Purpose of this thesis is to design the system and present implementation proposal that will reduce license costs incurred by the logistics company. Project management using Kanban methodology and software created to support licenses – Snow License Manager were used to build the system. The project puts emphasis on improving the organization of work in the management of software licenses. Understanding the current solutions and analyzing the problem allowed to determine the requirements on the basis of which processes and system scheme of operation were built. Implementation includes adding Jira and Confluence programs and the adaptation of created processes in the enterprise environment. Chronologically, introduction contains information about the motives for choosing the topic, purpose and assumptions of the project, then the specificity of the problem, examples of issues and the current solution are described. Next two chapters are of analytical nature. The first one contains a literature review related to license management issues, second includes an analysis of business processes, function and non-functional requirements as well as possible solutions to the problem and risk assessment. Design part includes draft of new processes that describes in details the individual steps in the daily basis work activities of the license management employees. After creating the processes, we learn the system characteristics and the role of new tools. The next chapter discusses how they will be implemented into the team’s work and the proposed time frame. Knowing the idea to solve the problem, we begin economic analysis. We take into account costs, resources and budget. The thesis ends with a short summary containing several conclusions, a list of illustrations and tables, and a bibliography.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Wichowski (FoM) Dawid Wichowski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie oprogramowaniem w przedsiębiorstwie logistycznym
Supervisor
Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Olga Sobolewska (FoM/CMS) Olga Sobolewska,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Zarządzanie licencjami, oprogramowanie, metodyka Kanban, IT, budżet, negocjacje.
Keywords in English
License management, software, Kanban methodology, IT, budget, negotiations.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie systemu i przedstawienie propozycji wdrożenia, które pozwolą na obniżenie kosztów licencyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwo logistyczne. W pracy wykorzystane zostały narzędzia do zarządzania projektami, korzystające z metodyki Kanban oraz oprogramowanie stworzone do obsługi licencji - Snow License Manager. Projekt kładzie nacisk na poprawę organizacji pracy przy zarządzaniu licencjami. Poznanie obecnych rozwiązań oraz analiza problemu pozwoliły określić wymagania, na podstawie których zostały zbudowane procesy i schemat działania systemu. Wdrożenie obejmuje implementację programów Jira i Confluence oraz adaptację stworzonych procesów w środowisku przedsiębiorstwa. Idąc chronologicznie, wstęp zawiera informacje o motywach wyboru tematu, cel i założenia projektu, następnie opisana jest specyfika zagadnienia, przykładowe problemy i obecne rozwiązanie. Kolejne dwa rozdziały mają charakter analityczny. Pierwszy z nich zawiera przegląd literaturowy związany z problematyką zarządzania licencjami, drugi obejmuje analizę procesów biznesowych, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz możliwe rozwiązania problemu i ocenę ryzyka. W części projektowej zawarty jest projekt procesów, który bardzo dokładnie opisuje poszczególne kroki w działaniach operacyjnych pracowników zarządzających licencjami. Po stworzeniu procesów poznajemy charakterystykę systemu i rolę nowych narzędzi. Kolejny rozdział omawia sposób, w jaki zostaną one wdrożone do pracy zespołu oraz proponowane ramy czasowe. Znając już pomysł na rozwiązanie problemu rozpoczynamy analizę ekonomiczną. Bierzemy pod uwagę koszty, zasoby, budżet. Pracę kończy krótkie podsumowanie zawierające kilka wniosków, spis ilustracji i tabel oraz bibliografia.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Wichowski_Dawid_278638.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26826

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT95e82c23b24f4a41a8c1b14462e632a9/
URN
urn:pw-repo:WUT95e82c23b24f4a41a8c1b14462e632a9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page