Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the selection of battery technology in various modes of operation

Magdalena Męczyńska

Abstract

The work contains an analysis of the use of energy storage made of accumulator batteries for a given operating mode. To begin with, the general factors and determinants relevant to the date of energy storage have been described. Then, various types of energy storage were briefly characterized depending on the storage method, in particular storage using electrochemical processes - using batteries - and supercapacitors. They were presented in terms of the structure and processes occurring in them, what is more, their main areas of applications were listed due to the coefficients and parameters describing them. Subsequently, different modes of work have been discussed, including all relevant factors characterizing the given profile and the most important parameters determining the choice of the warehouse. Economic conditions such as the availability of technologies were analyzed, as well as technical parameters that could affect the cost-effectiveness of selecting a given storage tank technology and compared the parameters of sources and warehouses in terms of their compatibility in order to use the system more efficiently in the processes of accumulation and energy consumption for utility purposes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Męczyńska (FPAE) Magdalena Męczyńska,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza doboru technologii baterii przy różnych trybach pracy
Supervisor
Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2019
Issue date (year)
2019
Pages
46
Internal identifier
MEL; PD-5225
Reviewers
Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Tadeusz Skoczkowski (FPAE/IHE) Tadeusz Skoczkowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
baterie, akumulatory, magazynowanie energii, tryby pracy, charakterystyka pracy
Keywords in English
batteries, accumulators, energy storage, operating modes, operating characteristics
Abstract in Polish
Praca zawiera analizę zastosowania magazynów energii złożonych z baterii akumulatorów do danego tryby pracy. Na początek opisane zostały ogólne współczynniki i uwarunkowania istotne w odniesieniu do terminu akumulowania energii. Następnie krótko scharakteryzowane zostały różne rodzaje zasobników energii w zależności od sposobu magazynowania, a w szczególności magazynowania za pomocą procesów elektrochemicznych – z wykorzystaniem baterii - oraz superkondensatorów. Zostały one przedstawione pod względem budowy i procesów w nich zachodzących, co więcej wymienione zostały ich główne obszary zastosowań ze względu na opisujące je współczynniki i parametry. Kolejno omówione zostały odmienne tryby pracy z uwzględnieniem wszelkich istotnych czynników charakteryzujących dany profil oraz najważniejszych parametrów decydujących o doborze magazynu. Analizowane zostały ekonomiczne uwarunkowania takie jak dostępność technologii, ale też parametry techniczne mogące mieć wpływ na opłacalność wyboru danej technologii zasobnika oraz porównane zostały parametry źródeł oraz magazynów pod względem ich kompatybilności w celu efektywniejszego wykorzystania układu w procesach akumulowania oraz poboru energii do celów użytkowych.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Magdalena_Męczyńska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32655

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT947f1e015acd46f29f0724e31c305512/
URN
urn:pw-repo:WUT947f1e015acd46f29f0724e31c305512

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page