Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Politic freedoms and rights in the current constitution of the Republic of Poland

Natalia Magdalena Olczak

Abstract

The subject of the thesis is " Politic freedoms and rights in the current constitution of the Republic of Poland". The dissertation is based on the books , laws and jurisprudence of the Constitutional Court , as well as information collected from internet sources, radio broadcasts and TV. The main goal of this thesis is to verify how freedoms and political rights operate in the Republic of Poland and . Additionally, the particular issue are consequences of accept common citizenship and freedoms of the internal market of European Union by Poland. It consists of three chapters. The first chapter describes essence and genesis of freedoms and political rights. The second one presents every freedom and political right (freedom of assembly , freedom of association , the right to public service , the right of access to public information , the right to participate in the referendum , elections for the President of Poland, elections to the Parlament, local elections, the right to submit petitions, complaints and applications) and the ways to protect them. The third chapter focuses on the correlation of European Union law and national law in the rights and political freedoms.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Magdalena Olczak (FASS) Natalia Magdalena Olczak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wolności i prawa polityczne w świetle obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Supervisor
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Barbara Krupa (FASS/DALPP) Barbara Krupa,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
konstytucja, prawo, wolność, zgromadzenie, zrzeszenie, służba publiczna, informacja publiczna, wybory, petycja, Unia Europejska
Keywords in English
constitution, right, freedom, assembly, association, public service, public information, elections, petition, European Union
Abstract in Polish
Tematem pracy są „Wolności i prawa polityczne w świetle obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Praca powstała na podstawie książek, ustaw i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a także informacji zaczerpniętych ze źródeł internetowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych. Głównym celem pracy jest omówienie wolności i praw politycznych w Polsce zaliczanych do katalogu podstawowych praw człowieka. Zagadnieniem natomiast wymagającym szczególnej uwagi w niniejszym opracowaniu były konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnego obywatelstwa oraz swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje istotę i genezę wolności i praw politycznych. Drugi charakteryzuje każdą wolność i prawo polityczne (wolność zgromadzeń, wolność zrzeszania się, prawo do służby publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej, prawo do udziału w referendum, wyborach na Prezydenta RP, wyborach do Sejmu i Senatu oraz wyborach samorządowych, prawo do składania petycji, skarg i wniosków) oraz środki ich ochrony. Trzeci rozdział skupia się na korelacji prawa unijnego i prawa krajowego w zakresie wolności i praw politycznych.
File
  • File: 1
    praca licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13349

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT946e3e9dc1e24ee79c1cbaa034c65717/
URN
urn:pw-repo:WUT946e3e9dc1e24ee79c1cbaa034c65717

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page