Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of using cloud technology in renewable energy

Sylwia Korszla

Abstract

Nowadays, the development of modern technologies is an inseparable element of the mo-dern world. Researchers around the world, taking into account technological advances, do not forget about the surrounding ecosystem. That is why, to a large extent, these are activities that bring great benefits to both the economy and the environment. In addition, taking into account the accompanying technological development and increasing demand for energy, more and more attention is focused on new solutions in the renewable energy sector with the support of IT. This is due to the urgent need to promote renewable energy sources, resulting from the rapid extraction of conventional sources, such as coal, oil and natural gas. It's also worth focusing on getting information about everyone • declining resources of primary conventional energy sources, • increase in the world's population, • economic development of countries in the world, • increase in unit energy consumption, • a sharp increase in the nutrition of the environment, • growing by the community for environmental protection. The generation of electricity using solar radiation is the basis for photovoltaics. This area is gaining in popularity during the importance of ecology and growing awareness of the society about the harmful impact on the environment, as well as increasingly high electricity bills. The advantages of solar energy that should be mentioned are: • widespread availability, • no negative consequences for the environment during operation, • unmoving PV installations, because after 20 years of operation, practically no power loss is observed, • minimum cost of operation, • in home installations, it means reduced dependence on energy suppliers. To meet the needs, a young team from Poland created a start-up, which significantly con-tributes to the strengthening of the solar energy sector. This is the EasySolar application, thanks to which it is a pleasure to design a photovoltaic installation for a single-family home or a large solar farm. The entire design process takes place in cloud technology, thanks to which access to data can be obtained from anywhere in the world, provided access to the Internet. The implementation of the project can be started in three ways: taking photographs of the building on which the installation of solar panels is planned, loading the location by Google maps or creating your own sketch of the area to be built. Then, the user is guided through subsequent steps such as: locating the object to get insolation information or providing infor-mation on the financing of the project, so that, in further steps, it is possible to create an esti-mate of the investment. The result of the work is a ready offer of a photovoltaic project in a pleasing document in PDF format.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Korszla (FPE) Sylwia Korszla,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt wykorzystania technologii chmurowej w energii odnawialnej
Supervisor
Halina Podsiadło (FPE/IMP) Halina Podsiadło,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Bartosz Wachnik (FPE/IOPS) Bartosz Wachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Halina Podsiadło (FPE/IMP) Halina Podsiadło,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
energia odnawialna, technologia chmurowa, Cloud Computing
Keywords in English
renewable energy, cloud technology, Cloud Computing
Abstract in Polish
W dzisiejszych czasach, rozwój nowoczesnych technologii jest nieodłącznym elementem współczesnego świata. Naukowcy i badacze na całym świecie, biorąc pod uwagę postęp technologiczny, nie zapominają również o ekosystemie. Z tych względów w dużej mierze są to działania, które przynoszą wielkie korzyści zarówno dla gospodarki, jak tez i dla naturalne-go środowiska. Dodatkowo biorąc pod uwagę idące w parze, rozwój technologiczny oraz wzrastające zapotrzebowanie na energię, coraz większa uwaga skupiana jest na nowych rozwiązaniach w sektorze energii odnawialnej, przy wsparciu informatyki. Przyczynia się do tego, pilna potrzeba upowszechnienia odnawialnych źródeł energii, wynikająca z szybkiego wyczerpywania konwencjonalnych źródeł, jakimi są węgiel, ropa naftowa oraz gaz ziemny. Warto również skupić uwagę na przyczynach, dla których konwencjonalne źródła energii powinny zostać wyparte odnawialnymi, a są to przede wszystkim: • malejące zasoby pierwotnych konwencjonalnych źródeł energii, • wzrost liczby ludności na świecie, • rozwój gospodarczy krajów, • wzrost jednostkowego zużycia energii, • gwałtowny wzrost zanieczyszczenia naturalnego środowiska, • wzrastająca świadomość społeczna na rzecz ochrony ekosystemu. Otrzymywanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego to podstawa fotowoltaiki. Obszar ten zyskuje niesamowitą popularność przy wzrastającym zna-czeniu ekologii i wzrastającej świadomości społeczeństwa o szkodliwym wpływie tradycyjne-go pozyskiwania energii elektrycznej na środowisko, ale także coraz wyższych rachunków za korzystanie z niej. Zalety energii pochodzącej ze Słońca, które należy wymienić to: • powszechna dostępność, • brak negatywnych konsekwencji dla środowiska podczas eksploatacji, • niestarzejące się instalacje PV, ponieważ po 20 latach pracy praktycznie nie obserwu-je się spadku mocy, • minimalny koszt eksploatacji, • w instalacjach przydomowych oznacza ona zmniejszone uzależnienie od dostawców energii. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, młody zespół z Polski stworzył start-up, który w znacznej mierze przyczynia się do wzmocnienia sektora energetyki słonecznej. Jest to aplikacja EasySolar, dzięki której wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego lub wielkiej farmy słonecznej jest przyjemnością. Całość procesu projekto-wania odbywa się w technologii chmurowej, dzięki której dostęp do danych można uzyskać z każdego miejsca na świecie, pod warunkiem dostępu do Internetu. Wykonanie projektu moż-na rozpocząć trzema sposobami: zrobienie fotografii budynkowi, na którym planowana jest instalacja paneli słonecznych, wczytanie lokalizacji przez mapy Google lub wykonanie wła-snego szkicu obszaru do budowy. Następnie użytkownik jest prowadzony przez kolejne kroki, takie jak: zlokalizowanie danego obiektu, aby uzyskać informacje o nasłonecznieniu, czy po-danie informacji o finansowaniu przedsięwzięcia, aby w dalszym krokach móc opracować kosztorys inwestycji. Wynikiem tej pracy jest gotowa oferta projektu instalacji fotowoltaicznej w przyjemnej dla oka postaci dokumentu w formacie PDF.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_17.06.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34568

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT94411656afe24d0ca098e932056dbe83/
URN
urn:pw-repo:WUT94411656afe24d0ca098e932056dbe83

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page