Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi jako element polityki wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

Paulina Niedźwiadek

Abstract

The aim of this thesis entitled " The governament’s program of state aid in the acquisition of housing for young people as part of a housing support policy in fulfilling families’ housing needs " was to present the current legal solutions to support young people and families in fulfilling families’ housing needs. Special emphasis was put on Act of 27 September 2013 state aid in the acquisition of a first home by young people and the government support program "Home for the Young", which functions on this act. This solution constitutes connection of housing policy and pro-family policy in Poland. Thesis consists of four parts. In the first place have been discussed functions of the state, and issues related to housing policy and presented the most important information about the act on state aid in the acquisition of a first home by young people Then presented the main rules of the program under the act state aid in the acquisition of a first home by young people. Speaking about the rule of support for young people was indication how to understand the young person and the age limit for young people. Analyzing the principle of state aid in the purchase of a first home has been taken of the fact that it must be first home for the beneficiary of the program. Underlining financing own contribution occurred when discussing the rules of financial support. Next are described the principles of settlement and granting financial support. Presented regulations on the procedure for granting financial support and co-operation between the institutions that implement the program Another part includes the analysis of the realization of the government’s program "Home for the Young" before and after the entry of the act amending the act on state aid in the acquisition of a first home by young people. Based on this comparison it was able to determine that, although the change hasn’t removed all doubt regulators, it has caused a significant increase in interest in the program "Home for the Young". Moreover, it increased its family-oriented character by eliminating some of the requirements for families who are raising at least three children.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Paulina Niedźwiadek (WAiNS) Paulina Niedźwiadek Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi jako element polityki wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
Promotor
Anna Zalcewicz (WAiNS/ZPGiPG) Anna Zalcewicz Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Prawa i Administracji (WAiNS/ZPAiNPP)
Kierunek / specjalność studiów
Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Anna Zalcewicz (WAiNS/ZPGiPG) Anna Zalcewicz Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Agnieszka Woźniak (WAiNS/ZPAiNPP) Agnieszka Woźniak Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (WAiNS/ZPAiNPP)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
państwo, polityka mieszkaniowa, mieszkanie , rodzina, “Mieszkanie dla Młodych”
Słowa kluczowe w języku angielskim
state, housing policy, family, home, first home, young people, “Home for the Young”.
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy dyplomowej zatytułowanej „Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi jako element polityki wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych” było przedstawienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie wspierania młodych osób i rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Szczególny nacisk został położony na ustawę z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi i funkcjonujący na jej podstawie program rządowego wsparcia “Mieszkanie dla Młodych”. Stanowi to bowiem rozwiązanie będące elementem połączenia polityki mieszkaniowej oraz w pewnym stopniu polityki prorodzinnej w Polsce. Praca dyplomowa składa się z czterech części. W pierwszej kolejności omówione zostały funkcje państwa oraz zagadnienia związane z polityką mieszkaniową oraz przedstawiono najważniejsze informację o ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Następnie omówiono najważniejsze zasady programu wynikających z ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania. Mówiąc o zasadzie pomocy ludziom młodym, wskazano jak należy rozumieć osobę młodą oraz granicę wieku dla osoby młodej przewidzianą w ustawie. Analizując zasadę pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania zwrócono uwagę na fakt, że zasadniczo dla beneficjenta programu ma być to jego pierwsze mieszkanie. Zaś podkreślenie dofinansowania wkładu własnego wystąpiło przy okazji omawiania zasady finansowego wsparcia. Dalej opisano zasady rozliczania i udzielania finansowego wsparcia. Zaprezentowano regulacje dotyczące procedury udzielania finansowego wsparcia oraz współpracy między instytucjami, które realizują program, czyli Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucjami kredytującymi. Kolejna część zawiera w sobie analizę realizacji rządowego programu “Mieszkanie dla Młodych” przed i po wejściu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Na jej podstawie udało się określić, iż mimo że zmiana ta nie rozwiała wszelkich wątpliwości regulacyjnych, to spowodowała znaczny wzrost zainteresowania programem “Mieszkanie dla Młodych”. Ponadto zwiększyła jej prorodzinny charakter znosząc niektóre z wymogów specjalnie dla rodzin, które wychowują przynajmniej trójkę dzieci.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 13162

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT943d3f600cb54ef2a9fd63a61c6671dd/
  URN
  urn:pw-repo:WUT943d3f600cb54ef2a9fd63a61c6671dd

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek