Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The subject of the work is the analysis and assessment of profitability and solvency of selected companies from the steel sector listed on the Warsaw Stock Exchange

Kinga Ziemkiewicz

Abstract

The subject of the work is the analysis and assessment of profitability and solvency of selected companies from the steel sector listed on the Warsaw Stock Exchange. The choice of the problems of the work resulted from the interest as the so-called the traditional industry is doing today in an increasingly demanding and volatile market. The consequence of this was the research question posed: are companies in the steel sector profitable and solvent? The question outlined in this way set the aim of the work, which was to assess the profitability and solvency of joint-stock companies in the metallurgical industry of Alchemia and Ferrum. The analysis covered the years 2015-2017. The following research methods were used to achieve the assumed goal: the method of examining the source documents and the index analysis. The work consists of four chapters. The first chapter presents characteristics of smelting industry as well as selected companies including their historical outline, subject of activity, capital structure and shareholding. The second chapter explains the essence of financial analysis and indicates the sources of information on which it is based. In the third chapter, the basic tools of the solvency analysis were approximated and the ability of the surveyed enterprises to repay all liabilities was assessed. The fourth chapter presents profitability measures and analyzes the companies' ability to generate profits. Based on the calculated values of the ratios, the effectiveness of sales, asset management and use of equity of the surveyed companies was assessed. The work was based on the subject literature in the area of financial reporting, financial analysis as well as industry reports and financial statements of the surveyed companies published on the websites of enterprises. Based on the analysis, it was found that in 2015-2016 Alchemia SA was solvent but unprofitable. Whereas in 2017 it was characterized by both solvency and profitability. In turn, Ferrum SA was insolvent and unprofitable throughout the analyzed period.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kinga Ziemkiewicz (FoM) Kinga Ziemkiewicz,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena rentowności i wypłacalności wybranych spółek sektora hutniczego notowanych na GPW
Supervisor
Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Lidia Sobczak (FoM/CFFS) Lidia Sobczak,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
sektor hutniczy, rentowność, wypłacalność, analiza finansowa
Keywords in English
smelting sector, profitability, solvency, financial analysis
Abstract in Polish
Tematem pracy jest analiza i ocena rentowności i wypłacalności wybranych spółek sektora hutniczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wybór problematyki pracy wynikał z zainteresowania jak przedsiębiorstwa tzw. tradycyjnej branży radzą sobie współcześnie na coraz bardziej wymagającym i zmiennym rynku. Konsekwencją tego było postawione pytanie badawcze czy spółki sektora hutniczego są rentowne i wypłacalne? Tak nakreślone pytanie wyznaczyło cel pracy, którym była ocena rentowności i wypłacalności spółek akcyjnych branży hutniczej Alchemii oraz Ferrum. Analiza obejmowała lata 20152017. Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano następujące metody badawcze: metodę badania dokumentów źródłowych oraz analizę wskaźnikową. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym została przedstawiona charakterystyka branży hutniczej oraz wybranych spółek, ich rys historyczny, przedmiot działalności oraz struktura kapitałowa i akcjonariatu. Rozdział drugi wyjaśnia istotę analizy finansowej oraz wskazuje źródła informacji, na których się opiera. W rozdziale trzecim przybliżono podstawowe narzędzia analizy wypłacalności oraz dokonano oceny zdolności badanych przedsiębiorstw do spłaty ogółu zobowiązań. W rozdziale czwartym zaprezentowano mierniki rentowności oraz przeprowadzono analizę zdolności spółek do generowania zysków. W oparciu o obliczone wartości wskaźników oceniono efektywność sprzedaży, zarządzania majątkiem i wykorzystania kapitałów własnych badanych spółek. Praca powstała w oparciu o literaturę przedmiotu z obszaru sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, a także raporty branżowe oraz sprawozdania finansowe badanych spółek publikowane na witrynach internetowych przedsiębiorstw. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w latach 2015-2016 Alchemia SA była wypłacalna, lecz nierentowna. Natomiast w 2017 roku odznaczała się zarówno wypłacalnością, jak i zyskownością. Z kolei Ferrum SA w całym analizowanym okresie była niewypłacalna i nierentowna.
File
  • File: 1
    praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31668

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT93fb70243c1840ada6b2d8169d527f78/
URN
urn:pw-repo:WUT93fb70243c1840ada6b2d8169d527f78

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page