Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of implementation of the IT management system of Comarch ERP Altum in a small trading company

Klaudia Kraska

Abstract

This work reviews the current state of computerization and processes at the FPK Foundation, which has identified the weaknesses and problems of the organization. The conclusions drawn from the analysis allowed to propose changes in the form of: reorganization and computerization, based on processes reengineering in the enterprise and proposing the implementation of a new ERP system. The author's own contribution to the development of research on the design and implementation of ERP management systems in a small trading company is: • elaboration of the characteristics of the enterprise with the separation of legal, organizational, commercial, economic and financial and market aspects, • development of a business and IT architecture model of an enterprise using the Zachman's Framework, • development of the target state of reorganization and computerization of the enterprise based on reengineering of processes and implementation of a new ERP system, • carrying out a SWOT/TOWS analysis, which is the basis for the improvement of the company strategy, • carrying out a cause and effect analysis using the Ishikawa diagram to identify the causes of the identified problem, • conducting benchmarking analysis of websites based on the WAES method, in order to develop a web development strategy for the surveyed enterprise, • developing models of functions and processes using IDEF0 and BPMN notation to improve the organization and computerization of the enterprise, • developing semantic models and a logical model of the database (in MS Access) to reorganize and computerize the company's information resources, • development of the organisation's new structure, • development of the economic analysis of the project. Approaches were used in the work: • diagnostic, • predefined, • top-down. The summary includes organizational, social and economic conclusions as well as proposals for further development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Kraska (FPE) Klaudia Kraska,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt wdrożenia informatycznego systemu zarządzania Comarch ERP Altum w małej firmie handlowej
Supervisor
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Michał Bańka (FPE/IOPS) Michał Bańka,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Siatka Zachmana, system ERP, architektura korporacyjna, modele procesów, informatyczny system zarządzania, analiza stanu istniejącego, stan docelowy, model bazy danych, fundacja, analiza ekonomiczna, wdrożenie systemu ERP, SWOT/TOWS, WAES, diagram Ishikawy.
Keywords in English
Zachman Framework, ERP system, corporate architecture, process models, IT management system, analysis of the existing state, target state, database model, foundation, economic analysis, implementation of the ERP system, SWOT/TOWS, WAES, Ishikawa diagram.
Abstract in Polish
W niniejszej pracy wykonano analizę stanu istniejącego informatyzacji oraz procesów w Fundacji FPK, która pozwoliła na zidentyfikowanie słabych stron i problemów organizacji. Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonej analizy pozwoliły na zaproponowanie zmian w postaci: reorganizacji i informatyzacji, opartych na reengineeringu procesów w przedsiębiorstwie i zaproponowaniu wdrożenia nowego systemu ERP. Wkładem własnym autorki w rozwój badań nad projektowaniem i wdrażaniem informatycznych systemów zarządzania klasy ERP w małej firmie handlowej jest: • opracowanie charakterystyki przedsiębiorstwa z wyodrębnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych, handlowych, ekonomiczno-finansowych i rynkowych, • opracowanie modelu architektury biznesowej i informatycznej, przedsiębiorstwa z zastosowaniem Siatki Zachmana, • opracowanie stanu docelowego reorganizacji i informatyzacji przedsiębiorstwa w oparciu o reengineering procesów i wdrożenie nowego systemu ERP, • przeprowadzenie analizy SWOT/TOWS, stanowiącej podstawę doskonalenia strategii przedsiębiorstwa, • przeprowadzenie analizy przyczynowo skutkowej z wykorzystaniem diagramu Ishikawy w celu zidentyfikowania przyczyn rozpoznanego problemu, • przeprowadzenie analizy benchmarkingowej stron internetowych w oparciu o metodę WAES, w celu opracowania strategii rozwoju WWW badanego przedsiębiorstwa, • opracowanie modeli funkcji i procesów z wykorzystaniem notacji IDEF0 i BPMN, w celu doskonalenia organizacji i informatyzacji przedsiębiorstwa, • opracowanie modeli semantycznych oraz modelu logicznego bazy danych (w programie MS Access) w celu reorganizacji i informatyzacji zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa, • opracowanie nowej struktury organizacji przedsiębiorstwa, • opracowanie analizy ekonomicznej projektu. W pracy zastosowano podejścia: • diagnostyczne, • predefiniowane, • top-down. W podsumowaniu umieszczone zostały wnioski organizacyjne, społeczne, ekonomiczne oraz propozycje dalszego rozwoju.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_276031_Klaudia_Kraska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35820

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT93ed544a63f64ed096ef4879bbcadb42/
URN
urn:pw-repo:WUT93ed544a63f64ed096ef4879bbcadb42

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page