Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Charakterystyka energetyczna budynku - porównanie dwóch metod obliczeniowych na przykładzie budynku o silnym dualizmie konstrukcyjnym

Adam Krystian Mazurkiewicz

Abstract

Początek pracy poświęcony jest zagadnieniom zużycia energii pierwotnej na świecie, a w szczególności jej zużycia w sektorze usługowo-mieszkaniowym. Przedstawione i opisane zostają dane dotyczące użytkowania energii pierwotnej, pochodzące z wielu różnych źródeł. Rozdział ten wskazuje na motywację stojącą za rozwijaniem narzędzi obliczeniowych, z których korzystano w niniejszej pracy. Następnie omówione zostaje zagadnienie budownictwa energooszczędnego. W tym celu opisane zostają główne sposoby i rozwiązania techniczne stosowane w budownictwie energooszczędnym. Krótko omówione zostają również pojęcia wskaźników energii pierwotnej oraz systemów certyfikacji energetycznej. Kolejny rozdział jest wprowadzeniem teoretycznym, w którym przedłożono podstawowe równania wymiany ciepła wykorzystywane w fizyce budowli oraz na których opierają się wykorzystane w pracy modele obliczeniowe. W następnym rozdziale opisano metodologię obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania zawartej w normie PN-EN ISO 13790. Przedłożono i opisano te równania, które zostały wykorzystane do obliczeo dla uproszczonego modelu stworzonego na potrzeby pracy. Dalej scharakteryzowane zostało oprogramowanie TRNSYS, służące do symulacji dynamicznych. Przedstawiony został ogólny zarys sposobu działania programu oraz wykorzystywany w programie model matematyczny wymiany ciepła. W kolejnym rozdziale opisane zostały użyty w pracy model budynku oraz przyjęte założenia i uproszczenia, dla których przeprowadzane były rachunki. Następnie przedstawiono wyniki obliczeo w formie wykresów umożliwiających porównanie obydwu metod obliczeniowych oraz przedłożono najważniejsze wnioski z nich wypływające. W kolejnym rozdziale przedłożona została idea drugiego etapu porównania metod obliczeniowych, po czym przedstawione zostały wyniki tych obliczeo w formie wykresów wraz z dyskusją najważniejszych wniosków z nich wypływających. Na koocu zamieszczono wnioski wynikające z całej pracy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Krystian Mazurkiewicz (FPAE) Adam Krystian Mazurkiewicz,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Marcin Bugaj (FPAE/IHE) Marcin Bugaj,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
70
Internal identifier
MEL; PD-3624
Reviewers
Marcin Bugaj (FPAE/IHE) Marcin Bugaj,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Roman Domański (FPAE/IHE) Roman Domański,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
charakterystyka energetyczna budynku, efektywność energetyczna, świadectwa energetyczne, modelowanie cieplne budynku, symulacja cieplna budynku, norma PN-EN ISO 13790, TRNSYS
File
  • File: 1
    Adam Mazurkiewicz 252185 praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9393

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT93c05e48477a4650bdc39f574254924c/
URN
urn:pw-repo:WUT93c05e48477a4650bdc39f574254924c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page