Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of radio frequency accelerating structure of 1-2 MeV electron accelerator for radiography

Przemysław Jerzy Tuzinek

Abstract

The purpose of this work was to design an accelerating structure composed of resonant cavities, ensuring to obtain a beam of electrons with energy of 1-2 MeV. This diploma thesis discusses the following steps of this process. It explains the physics of linear accelerators, their construction and scheme of design. The software that were presented was used for simulation of electromagnetic field distribution in cavities and for the study of beam dynamics, which results from the interaction of Lorentz forces on electrons forming an accelerated beam. A simplified model of cylindrical cavities was used to carry out a comprehensive analysis of the influence of the length of the cavities on the parameters of the beam. Three proposals for accelerating structures were selected from the obtained results of the analysis of this model. The lengths of cylindrical cavities forming these structures were used to simulate field distributions of real resonant cavities. Calculations of beam dynamics were performed for accelerating structures composed of real cavities and results were obtained that meet the requirements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Jerzy Tuzinek (FM) Przemysław Jerzy Tuzinek,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt układu wnęk struktury przyspieszającej radiograficznego akceleratora elektronów o energii nominalnej wiązki z zakresu 1-2 MeV
Supervisor
Piotr Tulik (FM/IMBE) Piotr Tulik,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Tulik (FM/IMBE) Piotr Tulik,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Natalia Golnik (FM/IMBE) Natalia Golnik,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
Akcelerator liniowy, wnęki rezonansowe, wiązka elektronów, dynamika wiązki
Keywords in English
Linear accelerator, resonant cavities, electron beam, beam dynamics
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie struktury przyśpieszającej złożonej z wnęk rezonansowych, zapewniającej uzyskanie wiązki elektronów o energii 1-2 MeV. Niniejsza praca dyplomowa omawia kolejne kroki tego procesu. Wyjaśniono w niej fizykę akceleratorów liniowych, ich budowę oraz schemat projektowania. Przedstawiono oprogramowanie służące do symulacji rozkładu pola elektromagnetycznego we wnękach oraz do badania dynamiki wiązki, będącej skutkiem oddziaływania sił Lorentza na elektrony tworzące przyśpieszaną wiązkę. Skorzystano z uproszczonego modelu wnęk cylindrycznych do przeprowadzenia obszernej analizy wpływu długości wnęk na parametry wiązki. z uzyskanych wyników analizy tego modelu wybrano trzy propozycje struktur przyśpieszających. Długości wnęk cylindrycznych, tworzących te struktury, użyto do wykonania symulacji rozkładów pola rzeczywistych wnęk rezonansowych. Przeprowadzono obliczenia dynamiki wiązki dla struktur złożonych z rzeczywistych wnęk i otrzymano wyniki spełniające wymagania.
File
  • File: 1
    276816_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31794

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT93a8468119f846459d224d934e56686f/
URN
urn:pw-repo:WUT93a8468119f846459d224d934e56686f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page