Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Risk management in the ENERGA capital group - analysis and evaluation

Karolina Natalia Tokarska

Abstract

The objective of this paper is to analyze and assess the risk management in the Energa group. The paper can be divided into two parts, the first one is the theoretical part. It describes all of the necessary issues that enable the exploration of the subject. Terms like risk, risk management or corporate groups are presented. This part also explains what is risk and how it is interpreted by different authors, as well as it describes its classifications and types. It is also specified what tools and methods are used in order to identify risk and how the system of risk management should proceed and on what foundations it should be based on. Those definitions are followed by a characteristics of organizations called corporate groups. Types, manners of creating, forms and relations of corporate groups are described in order to facilitate the comprehension of operation of the selected corporate group, that is Energa group. This group is characterized and described in the following chapter. The second part is the practical one. It is based on practical application of the theory described in the first part. It begins with the identification of the processes occurring in the group and identification of its stakeholders. This is followed by a SWOT analysis, so as to be able to assess the group position, its potential and manner in which it is operating. Then, the risks that are identified by the group directly are described, followed by characterization of risks that the group may be subject to from the point of view of the observer. The presentation of aforementioned risks is accompanied by estimation of probability of their occurrence and their results. Manners of risk reduction are proposed. For better interpretation of the results obtained, the risk matrices are used to illustrate them. Consequently, the crucial, as well as the less important and dangerous, risks occurring in the group are separated. The final step of the assessment is an application of Key Risk Indicators (KRI) that enable definition of the risk profile, ways of controlling it and recognition, as well as protection from possible susceptibility to side effects or losses. Although numerous types of risks that may occur in the group have been presented in the paper, it can be seen that the majority of them agree with the ones declared by the group. From the assessment of the conducted analysis it reveals that Energa group is successful in terms of risk management. The system of risk management is well-thought-out, complex and based on open-access norms and standards, that enable the harmonious and efficient controlling of the situation of organization, its processes and dangers occurring in them.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Natalia Tokarska (FoM) Karolina Natalia Tokarska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej ENERGA - analiza i ocena
Supervisor
Paweł Gołąb (FoM) Paweł Gołąb,, Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Faculty of Management (FoM)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Gołąb (FoM) Paweł Gołąb,, Faculty of Management (FoM) Lech Gąsiorkiewicz (FoM/FRMD) Lech Gąsiorkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
ryzyko, zarządzanie ryzykiem, grupa kapitałowa
Keywords in English
risk, risk management, capital group
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy i oceny zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej Energa. Prace można podzielić na dwie części, pierwsza z nich to część teoretyczna. Opisane w niej zostały wszystkie niezbędne zagadnienia, które umożliwiają zgłębienie tematu. Przedstawiono takie terminy jak ryzyko, zarządzanie nim czy pojęcie grup kapitałowych. Wyjaśniono co to jest ryzyko i jak jest interpretowane przez różnych autorów, opisano jego klasyfikacje i rodzaje. Wyszczególniono również jakich narzędzi i metod należy używać do jego identyfikacji. Jak powinien przebiegać i na czym powinien się opierać system zarządzania ryzykiem. Później zajęto się scharakteryzowaniem organizacji nazywanych grupami kapitałowymi. Przedstawiono ich rodzaje, sposoby tworzenia, formy i powiązania. Dla lepszego zrozumienia funkcjonowania wybranej grupy kapitałowej Energa, która została scharakteryzowana i opisana w następnym rozdziale. Druga część to część praktyczna, opiera się na wykorzystaniu w praktyce przedstawionej wcześniej teorii. Rozpoczyna się ona od zidentyfikowania procesów występujących w grupie, jej interesariuszy, a także na przeprowadzeniu analizy SWOT w taki sposób aby móc ocenić pozycje grupy, jej potencjał i sposób funkcjonowania. Następnie opisane zostały ryzyka, które identyfikuje grupa bezpośrednio, a później scharakteryzowano ryzyka z punktu widzenia obserwatora, na które może być narażona grupa. Szacowano przy tym prawdopodobieństwo i skutek ich wystąpienia oraz zaproponowano sposoby redukowania poziomu ryzyka. Dla lepszego zinterpretowania otrzymanych wyników, wykorzystano do ich zobrazowania matryce ryzyka. W ten sposób wyodrębniono kluczowe ryzyka występujące w grupie, a także te mniej istotne i mniej jej zagrażające. Ostatnim elementem oceny było wykorzystanie kluczowych wskaźników ryzyka- KRI, umożliwiających określenie profilu ryzyka, sposoby jego kontrolowania, a także rozpoznawania i zabezpieczania przed możliwą podatnością na niepożądane działania czy straty. Pomimo iż w pracy wyszczególniono wiele rodzajów ryzyka, które mogą występować w grupie można zauważyć się, że większość z nich pokrywała się z tymi deklarowanymi przez grupę w raportach rocznych. Oceniając przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że w aspekcie zarządzania ryzykiem, Energa bardzo dobrze sobie radzi. System zarządzania ryzykiem jest przemyślany, złożony i oparty na ogólnodostępnych normach i wytycznych, które pozwalają na harmonijne i sprawne kontrolowanie sytuacji organizacji, jej procesów i zagrożeń w nich występujących.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Tokarska_Karolina_261879.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12128

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9316155b1d7047ed93f33d74777a5ac8/
URN
urn:pw-repo:WUT9316155b1d7047ed93f33d74777a5ac8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page