Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of innovation marketing in the process of luxury product management on the example of the Lexus brand

Filip Paweł Skonka

Abstract

The aim of this diploma thesis is to increase sales of Lexus luxury cars by developing and implementing a marketing innovation project. The subject of the project is a commercial company Lexus Warszawa-Wola Sp. z o.o. The work consists five chapters, an introduction and a summary. The first chapter is a theoretical description of marketing innovations in the process of luxury product management. It covers the basic issues of innovation, luxury product management and the essence and functions of the brand. The second chapter presents the position of the Lexus brand in the car market in Europe. Strongly growing luxury car market in Poland has also been described, including the Lexus brand location on the domestic market. The third chapter is a characteristic of the commercial company Lexus Warszawa-Wola Sp. z o.o. It presents the subject of activity, organizational and employment structure, sales results. The company's strategic position was assessed based on the SWOT analysis, indicating the possibility of adopting an aggressive development strategy. The chapter presents the ways of operating the salon and provides reasons for changes in the company's current functioning. The fourth chapter discusses the project of implementing marketing innovations in the process of luxury product management in an enterprise. The project assumes improvements in the following areas: the surroundings and the interior of the salon, the website, activity in social media, outdoor advertising, the approach of advisors to the client, work tools, and the use of customer reviews for marketing purposes. The project implementation process was presented by the Gantt chart. The last, fifth chapter contains the evaluation of the project. Estimated costs related to the implementation of the presented project as well as the expected benefits resulting from introduced innovations are presented. The work was written on the basis of literature studies, interviews and own observations, knowledge acquired during studies and professional practice.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Filip Paweł Skonka (FoM) Filip Paweł Skonka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt innowacji marketingowych w procesie zarządzania produktem luksusowym na przykładzie marki Lexus
Supervisor
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Waldemar Izdebski (FoM/CIE) Waldemar Izdebski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
produkt luksusowy, marketing-mix, innowacje marketingowe
Keywords in English
luxury product, marketing-mix, marketing innovation
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zwiększenie sprzedaży samochodów luksusowych marki Lexus poprzez opracowanie i wdrożenie projektu innowacji marketingowych. Podmiotem projektu jest przedsiębiorstwo handlowe Lexus Warszawa-Wola Sp. z o.o. Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i podsumowania. Rozdział pierwszy stanowi opis teoretyczny innowacji marketingowych w procesie zarządzania produktem luksusowym. Zostały w nim omówione podstawowe zagadnienia dotyczące innowacji, zarządzania produktem luksusowym oraz istota i funkcje marki. W rozdziale drugim przedstawiono pozycję marki Lexus na rynku samochodowym w Europie. Opisano również silnie rozwijający się rynek samochodów luksusowych w Polsce, w tym miejsce marki Lexus na rynku krajowym. Rozdział trzeci stanowi charakterystykę przedsiębiorstwa handlowego Lexus Warszawa-Wola Sp. z o.o. Przedstawiono w nim przedmiot działania, strukturę organizacyjną i zatrudnienia, wyniki sprzedaży. Oceny pozycji strategicznej firmy dokonano na podstawie analizy SWOT, wskazując na możliwość przyjęcia agresywnej strategii rozwoju. W rozdziale zaprezentowano sposoby działania salonu oraz przedstawiono przesłanki do zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu firmy. W rozdziale czwartym omówiono projekt wdrożenia innowacji marketingowych w procesie zarządzania produktem luksusowym w przedsiębiorstwie. Projekt zakłada udoskonalenia w następujących obszarach: otoczenie i wnętrze salonu, strona internetowa, aktywność w mediach społecznościowych, reklama zewnętrzna, sposób podejścia doradców do klienta, narzędzia pracy, wykorzystanie opinii klientów do celów marketingowych. Przedstawiono proces wdrożenia projektu, planując jego przebieg za pomocą wykresu Gantta. Ostatni, piąty rozdział zawiera ocenę projektu. Przedstawiono szacowane koszty związane z realizacją przedstawionego projektu, a także prognozowane korzyści, wynikające z wprowadzonych innowacji. Praca została napisana na podstawie studiów literaturowych, wywiadów i obserwacji własnych, wiedzy zdobytej podczas studiów i praktyki zawodowej.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Skonka_Filip_270565.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 17003

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT930a58e542ca4e88b40f53e74fc2c33c/
URN
urn:pw-repo:WUT930a58e542ca4e88b40f53e74fc2c33c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page