Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of innovation strategy as part of the overall strategy of Kross S.A

Milena Sienda

Abstract

The aim of this engineering thesis is to increase the competitiveness of Kross S.A. by implementing the innovation strategy as part of the overall company strategy on the Polish bicycles market. The thesis consists five chapters containing theoretical, analytical and project content. The theoretical part of the thesis presents concepts and issues connected with the topic of thesis. Literature definitions of notions are given: innovation, innovation process and strategy. Presented the sources of innovation and their types. Describe the stages of the innovation process with the specification of its features. Next, the described company was characterized, showing its history and development, the purpose and the organizational and employment structure. The company's economic and financial condition was also presented. In the analytical part, Kross S.A. was presented for the company. analysis: 5 Porter forces, BCG matrix, ADL matrix and SWOT analysis. Each of these analyzes has been briefly characterized and presented. The results of the analyzes and conclusions drawn from them enabled the development of an appropriate innovation strategy for the company. The design part of the thesis contains a description of the project purposewith the benefits resulting from it. The essence of the project is the introduction of an innovation strategy. The strategy chosen is the offensive strategy, part of the overall strategy of the company. The innovation strategy assumes implementinga new product to the company's assortment and building a pro-innovative organizational culture and innovative leadership. A project team was established will be responsible for the correct implementation of the project. The estimated time of the project is 2 years. A project implementation schedule was prepared with three milestones of the task were determined. The expected payback period for the implemented project is approximately 4.5 years. Presented potential barriers which may appear during the implementation of the project, as well as a number of factors that have a positive impact on the project. Benefits measurable and unmeasurable resulting from the implementation of the project allow a leading position in the bicycle market, raising the company's reputation in the eyes of customers and increasing its innovation. The work was based on literature studies, own observations and knowledge gained during studies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Milena Sienda (FoM) Milena Sienda,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt strategii innowacji jako elementu strategii ogólnej przedsiębiorstwa Kross S.A
Supervisor
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Waldemar Izdebski (FoM/CIE) Waldemar Izdebski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
innowacja, strategia innowacji, strategia ogólna, konkurencyjność
Keywords in English
innovation, innovation strategy, overall strategy, competitiveness
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Kross S.A. poprzez wdrożenie strategii innowacji w ramach strategii ogólnej przedsiębiorstwa na polskim rynku rowerowym. Praca składa się pięciu rozdziałów zawierających treści teoretyczne, analityczne oraz projektowe. W części teoretycznej pracy przedstawiono pojęcia oraz zagadnienia związane z tematem pracy. Podano literaturowe definicje pojęć: innowacja, proces innowacji i strategia. Przedstawiono źródła innowacji oraz jej rodzaje. Opisano etapy procesu innowacyjnego wraz z podaniem jego cech. Następnie scharakteryzowano opisywane przedsiębiorstwo, przybliżając jego historię i rozwój, przedmiot działania oraz strukturę organizacyjną i zatrudnienia. Zaprezentowano również kondycję ekonomiczno-finansową firmy. W części analitycznej zostały zaprezentowane przeprowadzone dla przedsiębiorstwa Kross S.A. analizy: 5 sił Portera, macierzy BCG, macierzy ADL oraz analiza SWOT. Każda z wymienionych analiz została krótko scharakteryzowana i przedstawiona. Wyniki analiz i wyciągnięte z nich wnioski pozwoliły na opracowanie odpowiedniej strategii innowacji dla przedsiębiorstwa. Część projektowa zawiera opis celu i zakresu projektu wraz z korzyściami z niego wynikającymi. Istotą projektu jest wprowadzenie strategii innowacji. Wybraną strategią jest strategia ofensywna, wpisująca się w ogólną strategię przedsiębiorstwa. Strategia innowacji zakłada wdrożenie do asortymentu przedsiębiorstwa nowego produktu oraz budowę proinnowacyjnej kultury organizacyjnej i przywództwa innowacyjnego. Powołano zespół projektowy, który będzie odpowiedzialny za poprawne wdrożenie projektu. Oszacowany czas trwania projektu wynosi 2 lata. Opracowano harmonogram realizacji projektu, w którym zostały określone trzy kamienie milowe realizowanego zadania. Przewidywany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych wdrażanego projektu wynosi blisko 4,5 roku. Zaprezentowano potencjalne bariery, które mogą pojawić się podczas wdrażania projektu, jak również przedstawiono szereg czynników, które pozytywnie wpływają na realizację projektu. Korzyści mierzalne oraz niemierzalne wynikające z wdrożenia projektu pozwalają na zdobycie pozycji lidera w branży rowerowej, podniesienie renomy firmy w oczach klientów oraz wzrost jej innowacyjności. Praca powstała na podstawie studiów literaturowych, obserwacji własnych oraz wiedzy zdobytej podczas studiów.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Sienda_Milena_270442.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 21914

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT92ef42cca6864a4ab9355cb9585e9772/
URN
urn:pw-repo:WUT92ef42cca6864a4ab9355cb9585e9772

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page