Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structure control of sanitary installations at the Faculty Building of Building Services, Hydro and Environmental Engineering

Marlena Weronika Myszczyńska

Abstract

Subject matter of the thesis is periodic control of sanitary installtions at the Faculty Building of Building Services, Hydro and Environmental Engineering. To keep buildings in the proper condition, legislation in force dictate recurrent controls. The purpose of the study was technical condition analysis of several sanitary installtions: cold water, hot water and recirculation, sewage system, storm-water drainage and fire protection system. Based on the building inventory and talks with employess of the Faculty, there was made a result of wear of all the sanitary installations and planned renovations works that has to be done. The thesis cantains 6 chapters. Photographic documentation and index cards of devices were attached to the study. The first part contains of introduction, rules of Polish law relevant to sanitary installations and characteristics of the faculty building. Few statues regulates technical requirements for sanitary installations. Installations are called the „blood circulation system” of the building so very important and strict are fire precautions. Building of the faculty is from 1976. It is consisted of two blocks- the first one has six floors, the second one nine floors. Most stretch of the building is filled with laboratories and class rooms. Characteristics contains all the technical details of the building. The second part of the thesis includes sanitary installations inventory and the main point of study – analysis and result of technical condition of the installations. There is a technical description of each installation. Water to the building is provided from urban water mains. Building has 9 floors so there is a booster set to provie water to the most adverse point. Installations of cold and hot water were planned cognately. Hot water flows in closed cycle which is more economic. There are three fire hydrants on each floor. Drain system has been divided into two: sanitary and technological. Students are working with chemical reagents so sewage from laboratories cannot go straight to municipal sewer system. The inventory included 127 rooms and the basament of the building. Most of the pipes and drains are hidden in the walls so result has to been based on visible elements. Grading criteria and urgency of renovation works were put in the table. There was drawn a protocol from inventory which consists description of all seen defects with recommended renovation works. Protocol refers to photographic documentation, there are 96 photos with pointed faults. Part of water and drain installations was replaced for the new one in last few years. Steel pipes were switched for plastics. The old part with all the devices were still working but elements were all covered with a rust. Especially it was seen at the laboratories on the 7th and 8th floor. The new part of installations looked much better but also needed better maintenance. One of the most significant faults was perceived with fire protection system. The vertical pipes were connected to plastic main pipe which is incosistent with legislation in force. Last part of the study includes the summary. The most often hydraulic accindents are caused by broken flexible connections beetwen pipes and devices. Water installations in the faculty building were planned for 1300 users. While there are longer breaks like holidays, installations are bearly used. It can lead to sudden pressure changes and cause water hammer. Water has corrosive properties but it can be delayed with appropriate maintenance. Installations in the faculty building are in sufficient condition. They are working properly, but need the old part of installations has to be replaced for the new one. Fire protection system must be rebuild to be congrous with the law.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marlena Weronika Myszczyńska (FEE) Marlena Weronika Myszczyńska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Kontrola okresowa instalacji sanitarnych w budynku Wydziału IBHiIŚ
Supervisor
Jarosław Chudzicki (FEE/DWSWT) Jarosław Chudzicki,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Chudzicki (FEE/DWSWT) Jarosław Chudzicki,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Katarzyna Umiejewska (FEE/DWSWT) Katarzyna Umiejewska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
kontrola okresowa, kontrola budowlana, Gmach WIBHIŚ, instalacje sanitarne, instalacja zimnej wody, instalacja ciepłej wody, instalacja wod-kan, kanalizacja, kanalizacja sanitarna, kanalizacja technologiczna, kanalizacja deszczowa, instalacja przeciwpożarowa, protokół kontroli budowlanej, dokumentacja zdjęciowa
Keywords in English
periodic inspection, structure control, faculty building, sanitary installations, cold water installation, hot water installation , sewer installation, drains, plumbing, storm water drainage, fire protection system, photography documentation, protocol of structure control
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest kontrola okresowa instalacji sanitarnych w budynku wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie budynków okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego. Celem opracowania jest analiza stanu technicznego i przydatności do użytkowania poszczególnych instalacji sanitarnych: wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji przeciwdeszczowej oraz instalacji przeciwpożarowej. Wszystkie te instalacje, zgodnie z prawem budowlanym, możemy zakwalifikować do instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i należy objąć ich stan techniczny szczegółowym sprawdzeniem. W ramach pracy wykonano inwentaryzacje wyżej wymienionych instalacji sanitarnych. Zakres inwentaryzacji obejmował zlokalizowanie pionów oraz urządzeń instalacyjnych, a także wyznaczenie tras przewodów głównych.Oceny stanu technicznego dokonano na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniach 16-31 lipca 2019r. oraz rozmowy z Administratorem budynku. Łącznie zinwentaryzowano 112 pomieszczeń dydaktycznych oraz piwnice budynku. Większość przewodów instalacyjnych jest prowadzona w ścianach, bez możliwości dostępu, dlatego też przedmiotową ocenę oparto na oględzinach widocznych elementów. Okreslono rozmiar zuzycia instalacji, wskazano usterki oraz wyznaczono zakres prac remontowych i kolejność ich wykonania. Z przeprowadzonej wizji lokalnej sporządzono protokół odnoszący się do dokumentacji fotograficznej dołączonej do opracowania. Woda doprowadzana jest do budynku z miejskiej sieci wodociągowej. Instalacja wody zimnej została wykonana jako dwustrefowa, I strefa zasila urządzenia do 4 piętra włącznie, natomiast II strefa od 5 do 9 piętra. Ze względu na wysokość budynku dobrano zestaw hydroforowy. Od przewodów głównych poprowadzono odgałęzienia i przewody pionowe, od pionów na każdym piętrze odchodzą przewody poziome prowadzące do urządzeń i przyborów sanitarnych. Instalacja została wykonana z rur stalowych ocynkowanych, w większości wymieniona na tworzywa sztuczne. Do opracowania dołączono karty katalogowe urządzeń oraz wykorzystanych technologii. Ciepła woda przygotowywana jest za pomocą wymienników ciepła. Zaprojektowano zamknięty obieg ciepłej wody - dwa piony główne idące do piątego i siódmego piętra, a od nich odchodzące przewody poziome położone pod sufitem i połączone z każdym pionem. Rozmieszenie przewodów wody cipłej zostało zaprojektowane analogicznie do instalacji wody zimnej. Ścieki sanitarne odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej, ścieki technologiczne najpierw do neutralizatora usytuowanego na zewnątrz budynku, a kolejno do sieci. W budynku zaprojektowano łącznie 38 pionów kanalizacyjnych – 11 dla kanalizacji sanitarnej, 29 dla kwasoodpornej. Instalacja sanitarna została wykonana z rur żeliwnych, technologiczna z kwasoodpornych rur kamionkowych. Podobnie jak instalacja wody z czasem została częściowo wymieniona na tworzywa sztuczne. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane są wpustami dachowymi i rurami spustowymi do wewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej. Instalacja przeciwpożarowa zasilana jest z przyłącza wodociągowego. Dla instalacji przeciwpożarowej zaprojektowano trzy piony o DN50 znajdujące się przy każdej z klatek schodowych. W budynku na poszczególnych kondygnacjach zastosowano naścienne hydranty. W ostatniej części opracowania zawarto opis najczęstszych awarii hydraulicznych oraz podsumowanie wyników. W trakcie kontroli obiektu nie stwierdzono uszkodzeń instalacji zagrażających bezpieczeństwu ich użytkowania. Instalacje i urządzenia są sprawne, nadają się do dalszej eksploatacji, zaleca się dalszą wymianę starej części instalacji oraz systematyczną konserwację.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Marlena_Myszczyńska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35606

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT92b5adaaf6cf476a93994681bcc28d8f/
URN
urn:pw-repo:WUT92b5adaaf6cf476a93994681bcc28d8f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page