Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the development potential of the coffee shop market in Warsaw

Marianna Alicja Gładysz

Abstract

The coffee and coffee shop market are very dynamic. Consumption of coffee is constantly growing and cafes try to reach all potential customers. There are several large chains of cafes in the world, which appeared on the Polish market a few years ago. Local entrepreneurs had to face a lot of competition. However, this does not mean that individual cafes have ceased to exist. Warsaw is a special area, where a small business can successfully operate next to the premises of a world giant. However, in order to be able to conduct such a business in this demanding market, it is necessary to analyse its structure in terms of the location of premises, customer preferences and behaviours, as well as economic conditions. The aim of this thesis is to respond to these needs. The study that summarized the location of coffee shops in Warsaw was a geostatistical analysis based on Google Maps. It showed the places of the greatest interest of entrepreneurs involved in this business. In order to analyze consumers, an interview with students was performed. They are potential customers of the café, both now and in the future. Building relationships with them during their studies may result in regular visits to coffee shops when they become entirely professionally active. Based on the market research gathered in the thesis, there was created a model of a coffee shop that would meet the needs of students. For this purpose, I proposed the schedule for opening a coffee shop, the Canvas Business Model, which characterizes coffee shop business on many dimensions, and an analysis of the economic viability and risk associated with this project. The first chapter of the thesis provides some basic information about coffee, its cultivation, processing, serving and history. Next, there is an overview of the coffee market in Poland and the habits of Poles connected with drinking this beverage. In the following chapter, Poland and its inhabitants are presented in comparison with the entire global coffee market. The subsequent part focuses on theoretical knowledge about gastronomy and coffee shops. To supplement the collected data, I proposed a division defining cafes in relation to the location of their operations. In the next chapter there is information relating only to the coffee shops and their customers. The research presented here is based on Google Maps, which allows for a geostatistical analysis of premises located in Warsaw. The maps show the density of coffee shops, which makes it possible to identify specific locations for this kind of activity. The divisions into non-chain and chain coffee shops are also presented. Next chapter is about the largest shareholders of this market, i.e. Costa Coffee, Green Caffe Nero and Starbucks. In the next part of the thesis, there is a description of the survey conducted on students of the Warsaw University of Technology and the Warsaw School of Economics. Respondents answered about the frequency of coffee drinking, visiting coffee shops and the knowledge of such places near the campuses of their universities. The survey also found out where they could buy coffee at prices they expected. The next chapter proposes a model for a coffee shop that meets the needs of the market. First of all, there is a timetable for opening the premises, including business establishment, rental and refurbishment, staff training and marketing campaigns. The Business Model Canvas then describes the nature of the business, its value for customers, which is to be transformed into profits. To check whether this model has a chance to maintain its position on the market, there was performed an analysis of an investment project which is to open a coffee shop. Additionally, there was examined its sensitivity to changes that may occur in the cash flows of this activity.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marianna Alicja Gładysz (FoM) Marianna Alicja Gładysz,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena potencjału rozwoju rynku kawiarni w Warszawie
Supervisor
Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Kisilowski (FoM/CMP) Marek Kisilowski,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Analiza rynku, model biznesowy, rynek kawiarni, kawiarnia, kawa, studenci, Warszawa.
Keywords in English
Market analysis, business model, market of coffee shops, coffee shop, students, Warsaw
Abstract in Polish
Rynek kawy, a w szczególności punktów jej sprzedaży cechuje się dużą dynamiką. Konsumpcja kawy stale rośnie, a kawiarnie starają się dotrzeć do wszystkich potencjalnych klientów. Na świecie jest kilka dużych sieci kawiarni, które kilka lat temu pojawiły się również na polskim rynku. Lokalni przedsiębiorcy musieli zmierzyć się z dużą konkurencją. Nie znaczy to jednak, że indywidualne kawiarnie przestały istnieć. Szczególnym miejscem, w którym obok lokalu światowego giganta może z powodzeniem działać mały biznes, jest Warszawa. By jednak móc prowadzić taką działalność, na wymagającym rynku, niezbędna jest jego regularna analiza - pod względem rozmieszczenia lokali, preferencji i zachowań klientów oraz uwarunkowań ekonomicznych. Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na analityczne potrzeby przedsiębiorstw działających na rynku detalicznej sprzedaży kawy i produktów/usług pokrewnych. Badaniem charakteryzującym rozmieszczenie kawiarni w Warszawie była analiza geo-statystyczna, wykonana na podstawie narzędzia Google Maps. Wskazała ona na miejsca cieszące się największym zainteresowaniem przedsiębiorców zajmujących się tym biznesem. Do badania konsumentów wybrana została grupa studentów. Są oni potencjalnymi klientami kawiarni zarówno teraz jak i w przyszłości. Zbudowanie z nimi relacji podczas ich studiów, może zaowocować regularnymi wizytami w kawiarni, kiedy będą już całkiem aktywni zawodowo. Na podstawie zebranych w pracy informacji o rynku, przedstawiony został model kawiarni odpowiadający na potrzeby studentów. W tym celu zaproponowany został harmonogram otwarcia kawiarni, Business Model Canvas charakteryzujący ją na wielu płaszczyznach oraz analiza opłacalności ekonomicznej i ryzyka związanego z tym projektem. W pierwszym rozdziale pracy przybliżone zostały podstawowe informacje dotyczące kawy, jej uprawy, przetwarzania, podawania i jej historii. Następnie scharakteryzowany został rynek kawy w Polsce oraz zwyczaje Polaków związane z piciem tego napoju. W dalszej kolejności Polska i jej mieszkańcy są zaprezentowani na tle światowego rynku kawy. Kolejny rozdział odnosi się do teoretycznych wiadomości na temat gastronomii oraz kawiarni. W celu uzupełnienia zebranej wiedzy, zaproponowany został podział charakteryzujący kawiarnie względem lokalizacji prowadzonej działalności. W kolejnym rozdziale znajdują się informacje odnoszące się jedynie do kawiarni i jej klientów. Przedstawione w nim zostało badanie przeprowadzone na podstawie Google Maps, pozwalające na analizę lokali znajdujących się w Warszawie. Za pomocą map ukazane zostało zagęszczenie kawiarni, umożliwiające wskazanie szczególnych miejsc na prowadzenie tej działalności. Zaprezentowane zostały również podziały na kawiarnie sieciowe oraz niezależne. Następnie scharakteryzowani zostali najwięksi udziałowcy tego rynku, czyli Costa Coffee, Green Caffe Nero oraz Starbucks. W kolejnym rozdziale opisana została ankieta przeprowadzona na studentach Politechniki Warszawskiej oraz szkoły Głównej Handlowej. Respondenci odpowiadali na temat częstości picia kawy, odwiedzania kawiarni oraz znajomości takich lokali w pobliżu kampusów swoich uczelni. Badanie wykazało również, w jakich lokalach mogą oni kupić kawę w oczekiwanej przez nich cenie. Następny rozdział zawiera propozycję modelu kawiarni odpowiadającej na potrzeby rynku. W pierwszej kolejności zaprezentowany został harmonogram jej otwarcia, uwzględniający między innymi założenie działalności gospodarczej, wynajem i remont lokalu, szkolenie kadry oraz kampanie marketingową. Następnie za pomocą Business Model Canvas opisany został charakter tej działalności, jej wartość dla klientów, która ma przełożyć się na czerpanie zysków. Dla sprawdzania czy ten model ma szanse utrzymać się na rynku, przeprowadzona została analiza projektu inwestycyjnego jakim jest otwarcie kawiarni. Dodatkowo zbadana została jego wrażliwość na zmiany jakie mogą zajść w przepływach pieniężnych tej działalności.
File
  • File: 1
    praca_pX_WZ_Gładysz_Marianna_270487.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15807

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT92753eb92503436eaeaf4bc3a0678ac8/
URN
urn:pw-repo:WUT92753eb92503436eaeaf4bc3a0678ac8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page