Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza modalna manipulatora w całej przestrzeni roboczej

Arkadiusz Łukasiak

Abstract

The goal of this work is to perform the modal analysis of the chosen robot manipulator - SCHUNK LWA 4P - in whole of it’s workspace. Described analysis was done using finite element method in Ansys Workbench 14 software. The thesis is divided into a four main sections - preface, theoretical introduction, numeri- cal analysis in ANSYS Workbench and conclusions. In the introduction typical problems connected with vibrations in technics were described, including historical examples. In particular, the topic of vibrations of robots was mentioned. Possible causes and threats were listed. The review of existing scientific works connected with modal analysis in ro- botics, alike experimental, theoretical and numerical was made. It was pointed out that in most of the previous works analysis were made only for few spetial configurations of manipulator but not in the whole modal workspace. In theoretical introduction the concept of modal anlysis and free vibrations was explained. Vibations of systems with one, two and many degrees of freedom were briefly described. The definitions of natural frequencies and mode shapes were given, alongside with me- thods of finding them. Next, the finite element method was described. The way of solving the eigenvalue problem with this method was described on the example of simplified model of described manipulator. The model contained two planar frame elements. The forms of stiffness and mass matrices were given for this type of elements. Then, the de- grees of freedom vector and stiffness and mass matrices were transformed into the global reference system. The boundary conditions were taken into consideration and both the matrices were agregated which allowed to formulate the eigenvalue problem. The problem was solved using the MATLAB software. The first natural frequency and corresponding mode shape were calculated. Then it was pointed out how the attempt to perform such analysis in many points of workspace leads to unacceptable increase of calculation time. In the numerical analysis in Ansys Workbench section two different analysis were de- scribed. In the first one the model of the robot was simplified - it consisted three of line elements. Second one was made using the accurate 3D model of manipulator SCHUNK LWA 4P, based on CAD files. Both analysis were performed in the whole workspace of the robot. The first part is the demonstration of the method. On the example of simple, line body elements the process of modeling bodies and assemblies was described. Also, defini- tion of parameters describing spatial configuration of robot was done. Then, the meshing and contact definiton were performed. Analysis was done for chosen robot position. Then, the parameters defined earlier were used in Goal Driven Optimization module to obtain 2 the response surface and to find the worst case of spatial configuration in whole workspace. In the second part the process of importing 3D geometry of manipulator parts from CAD programs and creating their assembly was described. Then, all the steps listed abo- ve were made for the 3D model. The final analysis results - response surface (plot of the values of first natural frequency dependent on parameters - characteristic angles between robot arms and global reference frame), values of first six natural frequencies in the worst configurtion and corresponding mode shapes were presented. In the last section summary of the work was made. Differences between analysis of most accurate 3D model and approximate models were described. The final conclusion was stated - Goal Driven Optimization module of Ansys Workbench is highly effective and efficient tool for performing modal analysis in the whole workspace of manipulator.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Arkadiusz Łukasiak (WMEiL) Arkadiusz Łukasiak Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Analiza modalna manipulatora w całej przestrzeni roboczej
Promotor
Edyta Rola (WMEiL/ITLMS) Edyta Rola Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)
Kierunek / specjalność studiów
Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
18-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
52
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-3591
Recenzenci
Cezary Rzymkowski (WMEiL/ITLMS) Cezary Rzymkowski Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Edyta Rola (WMEiL/ITLMS) Edyta Rola Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
analiza modalna, drgania, manipulator
Słowa kluczowe w języku angielskim
modal analysis, vibrations, manipulator
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy jest wykonanie analizy modalnej wybranego manipulatora - SCHUNK LWA 4P - w całej jego przestrzeni roboczej. Opisywana analiza jest przeprowadzona przy po- mocy metody elementów skończonych w programie ANSYS Workbench 14. Praca dzieli się na cztery zasadnicze rozdziały - wstęp, wprowadzenie teoretyczne, analizę numeryczną w ANSYS Workbench i wnioski. We wstępie opisano typowe problemy związane z drganiami w technice wraz z podaniem przykładów historycznych. W szczególności poruszono temat drgań robotów. Podano możliwe źródła ich występowania i związane z nimi zagrożenia. Dokonano także przeglądu istniejących prac naukowych dotyczących analiz modalnych w robotyce - analitycznych, numerycznych i eksperymentalnych. Wskazano, że w większości dostępnych artykułów opisane były analizy manipulatorów jedynie w kilku wybranych konfiguracjach przestrzennych a nie w całej przestrzeni roboczej. We wprowadzeniu teoretycznym wyjaśniono pojęcie analizy modalnej, drgań swobodnych i drgań własnych. Opisano drgania układów dyskretnych o jednym, dwóch i wielu stopniach swobody. Podano definicje i sposoby wyznaczania częstości i postaci drgań własnych. W dalszej części opisano metodę elementów skończonych. Wyjaśniono sposób rozwiązywania zagadnienia własnego tą metodą na przykładzie uproszczonego modelu opisywanego manipulatora. Model składał się z dwóch elementów skończonych typu ramy płaskiej. Podano postaci macierzy sztywności i macierzy masowej dla takich elementów. Następnie transformowano wektory stopni swobody oraz macierze sztywności i mas do globalnego układu odniesienia. Uwzględniono warunki brzegowe i dokonano agreagacji macierzy co pozwoliło na sformułowanie zagadnienia własnego i rozwiązanie go w pro- gramie MATLAB. Wyznaczono pierwszą częstość drgań własnych i odpowiadającą jej postać drgań. Następnie pokazano problem związany z niedopuszczalnym wzrostem czasu obliczeń przy próbie wykonania analiz dla wielu punktów przestrzeni roboczej. W rozdziale dotyczącym analizy numerycznej w Asnys Workbench opisano dwie analizy: uproszczonego modelu robota zbudowanego z elementów jednowymiarowych i dokładnego modelu 3D manipulatora SCHUNK LWA 4P. Obydwie zostały wykonane w całej przestrzeni roboczej. Część pierwsza stanowi demonstrację metody - na przykładzie prostych elementów jednowymiarowych przedstawiono proces modelowania ciał i złożeń oraz definicji parametrów opisujących położenie robota. Następnie opisano podział na elementy skończone, definicję kontaktu między ciałami i samo przeprowadzenie analizy modalnej. Opisano także wykorzystanie zdefiniowanych wcześniej parametrów do otrzymania przestrzeni odpowiedzi (ang. response surface) i znalezienia najmniej korzystnej konfiguracji 2 przestrzennej korzystając z modułu Goal Driven Optimization. W części drugiej w pierwszej kolejności przedstawiono sposób importu geometrii 3D po- szczególnych części robota z programu typu CAD i dokonania ich złożenia. Następnie opisano wszystkie kroki wymienione w części pierwszej w odniesieniu do modelu 3D. Przedstawiono wyniki analizy - powierzchnię odpowiedzi (wykres wartości pierwszej częstości drgań własnych w zależności od parametrów - charakterystycznych kątów między członami robota a układem odniesienia), wartości pierwszych sześciu częstości drgań własnych w najmniej korzystnym przypadku i odpowiadające im postaci drgań. W ostatnim rozdziale dokonano podsumowania pracy. Opisano różnice wyników między analizą najbardziej dokładnego modelu 3D a analizami przybliżonymi. Wysunięto wniosek o wysokiej skuteczności i efektywności modułu Goal Driven Optimization programu Ansys Workbench przy wykonywaniu analizy modalnej w całej przestrzeni roboczej manipulatora.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca inżynierska Arkadiusz Łukasiak 252057.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9191

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT927212f841394c7786a0faa52d93f2aa/
URN
urn:pw-repo:WUT927212f841394c7786a0faa52d93f2aa

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony