Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simulation tests strength of the rail tank GATX type 7599

Łukasz Paweł Kuć

Abstract

ABSTRACT The thesis is about simulation test of the freight car GATX type 7599 – rail tank. Test were made by requirements included in European Standard EN 12663-2. In this standard, there are specified needed loads, places where the forces should be given and also criteria of admission of a rail. Necessary were to prepare model of examined object, prepare finite elements and also all activities which was according to complete tests. This document includes a knowledge about constructions of freight cars. That information are in the second chapter of the thesis. The reader could find there information about destinies of some kind of freight cars, design realizations, and also a compare chassis of rail car. There is also few pages about tank cars which belongs also GATX 7599. Third chapter is about testing object. There is presented design realization and materials which are used in it. There were also wrote a destiny and usage of this freight car. The next chapter includes information which were necessary to made tests. There is a description of coordinate system, which must be used, ways how to place loads and how big should be force to check if a construction meets strength requirements. The fifth chapter is about counting method – finite elements method. The reader could find there information about how FEM works. There is also shown, step by step, how the test were prepared and realized. The final chapter is interpretation of results, verification if the strength requirements were done, and propositions if the construction could be better.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Paweł Kuć (FACME) Łukasz Paweł Kuć,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badania symulacyjne wytrzymałości cysterny kolejowej GATX type 7599
Supervisor
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jacek Konop (FACME/IV) Jacek Konop,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Pojazdy szynowe 2. Cysterna kolejowa 3. Badania symulacyjne 4. Metoda elementów skończonych
Keywords in English
1. Rail vehicles 2. Rail tank 3. Simulation test 4. Finite Elements Method
Abstract in Polish
STRESZCZENIE Niniejsza praca dotyczy symulacyjnych badań wagonu cysterny GATX typ 7599. Badania zostały wykonane w oparciu o wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe zawarte w normie PN-EN 12663. Określono w niej wymagane obciążenia, miejsca przyłożenia sił oraz kryteria oceny oraz dopuszczenia pojazdu. Do realizacji badań niezbędne było przygotowanie modelu powyższego obiektu oraz przygotowanie siatki elementów skończonych a także wszystkie czynności prowadzące do wykonania testu. Praca zawiera studium wiedzy związanej z konstrukcjami wagonów towarowych. Informacje te zawarte są w rozdziale drugim. Czytelnik może znaleźć tam przeznaczenia poszczególnych rodzajów wagonów towarowych, rozwiązania konstrukcyjne a także zestawienie ram wagonów towarowych. Jest także, poświęcony podrozdział o wagonach zbiornikowych, do których należy badany obiekt. Rozdział trzeci jest poświęcony badanemu obiektowi. Przedstawione w nim jest rozwiązanie konstrukcyjne cysterny, materiały z których została wykonana, jej przeznaczenie oraz zastosowanie. Kolejny rozdział zawiera informacje niezbędne do wykonania badań. Zawarty w nim jest opis przyjętego układu współrzędnych, oraz przypadki obciążenia wagonów towarowych. Znajdują się tam informacje, w których miejscach przyłożyć obciążenia oraz jaką siłę należy przyłożyć w celu stwierdzenia czy dana konstrukcja spełnia wymagania wytrzymałościowe. Rozdział piąty dotyczy metody obliczeniowej, jaką jest metoda elementów skończonych. Można znaleźć tam informacje na temat samej metody oraz zasad według których wykonywane są obliczenia. Ukazane są także, kroki jakie zostały poczynione w celu zbadania modelu, aż w końcu, istota pracy czyli badania symulacyjne. Ostatni rozdział to interpretacja uzyskanych wyników, weryfikacja pod względem wytrzymałościowym oraz propozycje czy badana konstrukcja mogłaby być wykonana lepiej.
File
  • File: 1
    1020466.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8942

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9240a908b2534de7ad82ffabe4b17e88/
URN
urn:pw-repo:WUT9240a908b2534de7ad82ffabe4b17e88

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page