Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determination of the ecological effect related to connecting new quarters of the city to the heating network and thermal insulation of buildings on the example of Mińsk Mazowiecki

Jakub Karol Zaniewski

Abstract

This work deals with the subject of air quality, and more specifically the impact of the heating and municipal utilities on the state of the air. The aim of this work is to determine the ecological effect associated with the investment in the city of Mińsk Mazowiecki. The planned activities include connecting new quarters of the city to the heating network, starting the operation of a new gas boiler to supply the heating system of Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC), and thermal insulation of selected buildings. The ecological effect is understood as the difference in the volume of pollutant emissions per unit of thermal energy generated for the status before and after the completion of specific works. The theoretical part of the work contains the characteristics of selected types of fossil fuels, boilers, pollutants and devices for their removal from waste gases. Characteristics of airborne pollutants propagation and methods of air pollution assessment were also described - using mathematical models. The practical part is an analysis of emissions results from the municipal and district heating sector. The calculation covered the base year 2011 and forecasted year 2030 in which the indirect scenario was taken into account (the rate of growth of new usable areas will not change) the city development and its demand for thermal energy. The results of the calculations confirm the receipt of a positive ecological effect related to the planned activities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Karol Zaniewski (FEE) Jakub Karol Zaniewski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Wyznaczenie efektu ekologicznego związanego z uciepłownieniem nowych kwartałów miasta i przeprowadzeniem termoizolacji budynków na przykładzie Mińska Mazowieckiego
Supervisor
Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Wojtkowska (FEE/DISEQR) Małgorzata Wojtkowska,, Department of Informationa Science and Environment Quality Research (FEE/DISEQR)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Maria T. Markiewicz (FEE/CEP) Maria T. Markiewicz,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
ciepłownictwo, emisje, zanieczyszczenia powietrza, ditlenek siarki, ditlenki azotu, pył, jakość powietrza
Keywords in English
heating, emissions, air pollution, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, dust, air quality
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy tematyki jakości powietrza, a dokładnie wpływu sektora ciepłowniczego oraz bytowo komunalnego na stan powietrza atmosferycznego. Celem niniejszej pracy jest wyznaczenie efektu ekologicznego związanego z przeprowadzeniem inwestycji na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Planowane działania obejmują podłączenie nowych kwartałów miasta do sieci ciepłowniczej, rozpoczęcie eksploatacji nowego kotła gazowego w celu zasilenia systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC), oraz przeprowadzenie termoizolacji wybranych budynków. Efekt ekologiczny rozumiany jest jako różnica wielkości emisji zanieczyszczeń na jednostkę wytwarzanej energii cieplnej dla stanu sprzed i po zrealizowaniu określonych prac. Część teoretyczna pracy zawiera charakterystyki wybranych rodzajów paliw kopalnych, kotłów, zanieczyszczeń oraz urządzeń do ich usuwania z gazów odlotowych. Opisano również charakterystykę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym i metody oceny stanu zanieczyszczenia powietrza - za pomocą modeli matematycznych. Część praktyczna, jest analizą wyników wielkości emisji pochodzących z sektora bytowo komunalnego oraz ciepłowniczego. Obliczeniami został objęty rok bazowy 2011 oraz prognozowany rok 2030 w którym uwzględniono scenariusz pośredni (tempo przyrostu nowych powierzchni użytkowych nie zmieni się) rozwoju miasta i jego zapotrzebowanie na energię cieplną. Wyniki przeprowadzonych obliczeń potwierdzają otrzymanie dodatniego efektu ekologicznego związanego z podjęciem planowanych działań.
File
  • File: 1
    Praca-in_Jakub-Zaniewski_277671.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32801

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9218a2d7cc554d66ac39284b68ebca31/
URN
urn:pw-repo:WUT9218a2d7cc554d66ac39284b68ebca31

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page