Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wpływ metody przygotowania powierzchni laminatu ceramicznego na wytrzymałość złącza klejowego w wielowarstwowych płytkach drukowanych

Bartłomiej Stróż

Abstract

The main purpose of the work was to determine the optimal method of surface preparation for bonding two ceramic laminates, forming a printed circuit board. The work consists of a theoretical and experimental part. The theoretical part presents the characteristics, types and methods of making printed circuits. Methods of gluing printed circuit boards and theories of adhesion are described. Experimental tests were carried out as part of the experimental part. These consisted of surface condition assessment, shear strength tests, climate tests and thermal shock tests. After the tests, a visual assessment of the joints was carried out. The aim of the research was to select a joint with the highest strength properties and resistant to climatic conditions. The joint tests performed simulated exposure to the effects that the PCB may be subjected to during its operation. Plates with a surface obtained by various methods were tested, including brushing, pumicing, abrasion, blackening and corona discharge. The properties of the obtained surfaces were evaluated by measuring the roughness and the wettability test. As a result of the optical evaluation of the vertical deflections performed, it was observed that the blackened joint was distinguished by resistance to the performed tests, without showing delamination at any stage. The joint had proper adhesion to the substrate both after climatic tests and after the test in tin. The preparation by pumicing is different, where the destruction of the joint occurred after a thermal shock. After analyzing the obtained results, it was found that blackening, as the only method of surface preparation, showed resistance to the conducted tests (climatic, tin test) and was characterized by the best resistance to shear stress. Key words: printed boards, gluing, laminating, strength.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Bartłomiej Stróż (WMT) Bartłomiej Stróż Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Tytuł w języku polskim
Wpływ metody przygotowania powierzchni laminatu ceramicznego na wytrzymałość złącza klejowego w wielowarstwowych płytkach drukowanych
Promotor
Jacek Mateusz Bajkowski (WMT/IMP) Jacek Mateusz Bajkowski Instytut Mechaniki i Poligrafii (WMT/IMP)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Produkcji (WMT)
Jednostka prowadząca
Instytut Mechaniki i Poligrafii (WMT/IMP)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
05-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Jacek Mateusz Bajkowski (WMT/IMP) Jacek Mateusz Bajkowski Instytut Mechaniki i Poligrafii (WMT/IMP)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT) Zbigniew Gulbinowicz (WMT/IMP) Zbigniew Gulbinowicz Instytut Mechaniki i Poligrafii (WMT/IMP)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Słowa kluczowe w języku polskim
Płytki drukowane, klejenie, laminowanie, wytrzymałość.
Słowa kluczowe w języku angielskim
Printed boards, gluing, laminating, strength.
Streszczenie w języku polskim
Głównym celem pracy było ustalenie optymalnej metody przygotowania powierzchni do klejenia dwóch laminatów ceramicznych, tworzących płytkę drukowaną. Praca składa się z części teoretycznej oraz eksperymentalnej. W części teoretycznej przedstawiono charakterystykę, rodzaje oraz metody wytwarzania obwodów drukowanych. Opisano metody klejenia płytek drukowanych oraz teorie adhezji. W ramach części eksperymentalnej przeprowadzono próby technologiczne. Składały się one z oceny stanu powierzchni, testów wytrzymałościowych na ścinanie, testów klimatycznych oraz próby szoku termicznego. Po wykonaniu badań przeprowadzono ocenę wizualną złącz. Celem badań było wytypowanie złącza o najwyższych własnościach wytrzymałościowych oraz odpornego na warunki klimatyczne. Wykonane testy złącz symulowały narażenia na oddziaływania, którym płytka drukowana w czasie eksploatacji może być poddana. Badano płytki o powierzchni otrzymanej różnymi metodami, w tym przez: szczotkowanie, pumeksowanie, nadtrawianie, czernienie oraz metodą wyładowań koronowych. Przeprowadzono ocenę własności otrzymanych powierzchni przez pomiar chropowatości oraz test zwilżalności. W wyniku oceny optycznej wykonanych zgładów pionowych zaobserwowano że, złącze czernione odznaczyło się odpornością na wykonane próby, nie wykazując rozwarstwienia na żadnym etapie. Spoina posiadała właściwą adhezję do podłoża zarówno po badaniach klimatycznych oraz po teście w cynie. Inaczej przedstawia się przygotowanie przez pumeksowanie, gdzie zniszczenie złącza nastąpiło po szoku termicznym. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych wyników stwierdzono, że czernienie, jako jedyna metoda przygotowania powierzchni wykazała odporność na przeprowadzone badania (klimatyczne, test w cynie) oraz odznaczyła się najlepszą wytrzymałością na naprężenia ścinające.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Wpływ_metody_przygotowania_powierzchni_laminatu_ceramicznego_na_wytrzymałość_złącza_klejowego_w_wielowarstwowych_płytkach_drukowanych.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 30434

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT920b1519ad40486dac166c9043ad77bf/
URN
urn:pw-repo:WUT920b1519ad40486dac166c9043ad77bf

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony