Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Passive and active forms of assistance for the unemployed in Poland in 2010-2015

Monika Bogiel

Abstract

Unemployment is a very serious problem for a multidimensional character, because besides the fact that it affects society by lowering the standard of living, leading to social exclusion, deprived of income as a basis of existence, it also has negative economic effects contributing to the multiplication of expenses for its prevention, reducing State budget revenue. In addition, it inhibits the pace of economic development of the country. Therefore, the state realize numerous programs in order to eliminate, at the same time constructing systems of social protection in the event of finding themselves in a state of unemployment allow survival until re-enter the labor market. This paper is concerned with the phenomenon of unemployment occurring in Poland in the years 2010-2015. It presents the basic forms of prevention of this problem and mitigating its adverse consequences.. It consists of three chapters. The first chapter explains the basic terms relating to the issue of unemployment, labor market policy and employment policy, as well as the three most important theories of determining its cause and possible ways to combat it. The second chapter was devoted to the presentation of the entities responsible for combating the problem of unemployment, offered by the state forms of social assistance in the event of job loss, the programs implemented within the framework of active labor market policy, as well as instruments and tools through which the State seeks to achieve the primary objective it is to reduce the size of unemployment and eliminating its consequences. The third chapter is empirical and describes the changes in the level of unemployment over the period, the range and importance of individual forms of social assistance and forms of activation, as well as their efficiency and effectiveness.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Bogiel (CESS) Monika Bogiel,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Pasywne i aktywne formy pomocy dla bezrobotnych w Polsce w latach 2010-2015
Supervisor
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bezrobocie, polityka, zatrudnienie, efektywność, rynek pracy
Keywords in English
unemployment, policy, employment, efficiency, labor market
Abstract in Polish
Zjawisko bezrobocia stanowi bardzo poważny problem o wielowymiarowym charakterze, gdyż poza tym, iż oddziałuje na społeczeństwo obniżając jego standard życia, prowadząc do wykluczenia społecznego, pozbawiając dochodów stanowiących podstawę egzystencji, to również wywołuje negatywne skutki ekonomiczne przyczyniając się do pomnażania wydatków na jego zapobieganie, ograniczając dochody budżetowe państwa. Ponadto hamuje tempo rozwoju gospodarczego kraju. Dlatego też państwo realizuję liczne programy w celu jego eliminowania, jednocześnie konstruując systemy ochrony socjalnej na wypadek znalezienia się w stanie bezrobocia umożliwiające przetrwanie do momentu ponownego wejścia na rynek pracy. Niniejsza praca dotyczy zjawiska bezrobocia występującego w Polsce w latach 2010-2015. Prezentuje podstawowe formy zapobiegania owemu problemowi oraz łagodzenia jego niekorzystnych konsekwencji. Składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym wyjaśnione zostały podstawowe terminy dotyczące kwestii bezrobocia, polityki rynku pracy oraz polityki zatrudnienia, jak również trzy najistotniejsze teorie określające przyczyny jego powstania oraz możliwe sposoby jego zwalczania. Drugi rozdział poświęcony została zaprezentowaniu podmiotów odpowiedzialnych za walkę z problemem bezrobocia, oferowanych przez państwo form pomocy socjalnej, w przypadku utraty pracy, programów realizowanych w ramach aktywnej polityki rynku pracy, jak również instrumentów i narzędzi, za pośrednictwem których państwo zmierza do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest redukowanie rozmiarów bezrobocia oraz niwelowanie jego konsekwencji. Rozdział trzeci ma charakter empiryczny i opisuje zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni analizowanego okresu, zasięg oraz znaczenie poszczególnych form pomocy socjalnej i form aktywizujących, a także ich efektywność oraz skuteczność.
File
  • File: 1
    262041_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11327

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT91fb6279d258402d805c02ec1318f418/
URN
urn:pw-repo:WUT91fb6279d258402d805c02ec1318f418

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page