Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of fuel injector nozzles coking in compression-ignition engine fuelled with diesel and bioethanol blend

Emil Bierek

Abstract

Diploma thesis below was written to analyze degree of fuel injector nozzles coking in compression-ignition engine fuelled with diesel fuel and blend of diesel fuel and bioethanol (D10, D20, D30). Percentage concentration of bioethanol was respectively 10, 20 and 30%. Conducted research based on CEC PF-023 procedure. Obtained results gave opportunity to rate coking of injector nozzles. The first chapter contains an introduction that presents the article issues and basic features of compression-ignition engine. The second chapter describes the main purpose of this diploma thesis and also presents the engine and fuels used during tests. The third chapter characterizes diesel fuel. Presents basic parameters, the chemical composition of this fuel and the production process. Contains informations about present diesel fuel additives, biocomponents and synthetic diesel fuel. The fourth chapter focuses on unconventional fuels, especially bioethanol. It is description of bioethanol sourcing stages mainly from lignocellulosic biomass – as one of the most perspective sources of alternative fuels. It also characterizes parameters of D10, D20, D30 fuels and issues in feeding associated with the fuels. The fifht chapter feature issues of injector nozzles coking in compression-ignition engine fed with diesel fuel and causes. It suggests ways to minimise this disadvantageous process and presents influence of biocomponents to injector nozzles coking. Next part of this chapter is dedicated to procedures of researching injector nozzles coking especially CEC PF-023 procedure. Main part contains test results. The sixth chapter presents the conclusions regarding the impact of bioethanol to fuel injector nozzles coking consquent from both the literature analysis and the results of researches. It is effectivness analysis of D10, D20 and D30 fuels to fuel injector nozzles coking. The chapter suggests potencial ways of developments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Emil Bierek (FACME) Emil Bierek,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Ocena koksowania wtryskiwaczy silnika badawczego zasilanego bioetanolem jako biokomponentem oleju napędowego
Supervisor
Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2218
Reviewers
Marcin Krzysztof Wojs (FACME/IV) Marcin Krzysztof Wojs,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Orliński (FACME/IV) Piotr Orliński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
koksowanie wtryskiwaczy, olej napędowy, bioetanol, silnik XUD9A
Keywords in English
fuel injector nozzles coking, diesel fuel, bioethanol, XUD9A engine
Abstract in Polish
Niniejsza praca została napisana w celu analizy wyników badań stopnia zakoksowania wtryskiwaczy silnika badawczego o zapłonie samoczynnym, który zasilany był olejem napędowym oraz mieszaninami oleju napędowego i bioetanolu (D10, D20, D30). Stężenia bioetanolu w mieszaninach wynosiły odpowiednio 10%, 20% i 30%. W ramach tej pracy przeprowadzone zostały badania oparte na procedurze CEC PF-023. Uzyskane wyniki umożliwiły ocenę koksowania rozpylaczy. Rozdział pierwszy zawiera wstęp przedstawiający problematykę pracy oraz wprowadzenie do rozważanych zagadnień na temat silnika o zapłonie samoczynnym. W drugim rozdziale omówiono cele oraz założenia tej pracy, a także zwrócono uwagę na silnik i rodzaje paliw wraz z dodatkami, które były poddane badaniu. Rozdział trzeci charakteryzuje oleje napędowe, używane obecnie do zasilania silników o zapłonie samoczynnym i stosowane do nich dodatki. Opisuje ukazywane obecnie biokomponenty oraz etapy pozyskiwania olejów napędowych. Stanowi także informację o syntetycznych olejach napędowych. W czwartym rozdziale przedstawiono klasyfikację paliw niekonwencjonalnych. Szczegółowym rozważaniom poddano bioetanol, jako biokomponent zastosowany w badaniach. Opisano etapy pozyskiwania bioetanolu z różnych surowców. Szczególną uwagę poświęcono pozyskiwaniu bioetanolu z biomasy lignocelulozowej – przyszłościowego źródła energii w postaci paliw alternatywnych. Scharakteryzowano właściwości mieszaniny bioetanolu i oleju napędowego oraz problemy wynikające ze wspólnego ich zastosowania. Rozdział piąty ukazuje problem koksowania wtryskiwaczy silnika zasilanego olejem napędowym, a także przyczyny oraz sposoby radzenia sobie z tym niekorzystnym zjawiskiem. Przedstawia wpływ różnych substancji znajdujących się w olejach napędowych na powstawanie osadów w rozpylaczach. Dalsza część pracy zawiera opis metod służących ocenie koksowania, z podkreśleniem metody użytej do badań przeprowadzonych na rzecz tej pracy - CEC PF-023. Główna cześć rozdziału poświęcona jest prezentacji wyników przeprowadzonych badań koksowania wcześniej opisanych paliw. W rozdziale szóstym zaprezentowano wnioski dotyczące wpływu oleju napędowego z dodatkiem bioetanolu na koksowanie wtryskiwaczy, wynikające zarówno z analizy literaturowej opracowanej we wcześniejszych rozdziałach, ale również z efektów przeprowadzonych badań. Poddano pod ocenę skutek zastosowania tych paliw oraz zaproponowano kierunki rozwoju tego sektora.
File
  • File: 1
    1110977.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36103

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT91c79748800f4f2899d210a71f5d3d46/
URN
urn:pw-repo:WUT91c79748800f4f2899d210a71f5d3d46

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page