Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Income and expenditure of the municipal budget Sanniki in the years 2013-2015

Wioleta Kubiak

Abstract

The idea of local self-government is difficult to define. Organized local community living in the area is considered a local self-government entity. In contrast the subject of self-government is the exercise of his public administration. Local self-government execute own tasks and commissionedand its activity is controlled by the state. The municipality is legally organized territorial compound people. It has a legal personality separate from the state and a independence competence. The municipality execute their own tasks mediating with the authorities which are divided into: authorities adopt resolutions - Municipal Council and executive authorities - the mayor. The municipality execute tasks against the entire community or a selected group of residents who will share on: own tasks, tasks assigned and tasks confided. The budget of the municipality is the plan of income and expenditure and revenues and expenditures of the local government units. Budgetary principles are demands of instruction for the proper management of public finances. Budgetary equilibrium is the state budget in which all expenses are covered by the income of the entity. The negative balance of the budget is deficit and positive - the budgetary surplus. Planning municipal budget is a complex process and subordinated to the requirements of the law. For the budgetary procedure also includes passing the budget and its executio and control. Income for the local government units are primarily own revenues, general subsidies and specific grants from the state budget. State budget expenditures are divided into current expenditures and wealth. The municipality of Sanniki is a rural commune, located in the center of Poland. Prevail in the agricultural areas. It is inhabited by about 6250 people. The biggest share in the income of the community Sanniki in the years 2013-2015 was the general subsidy and the smallest - targeted subsidies. While spending was dominated by current expenditures. Own revenue of municipality Sanniki in the period 2013-2015 is mainly income from local taxes and fees. The subvention income accounted for the largest part of the educational and equalization. Whereas the grants came mainly from the state budget. Among the current expenditures the largest amount of funds allocated for salaries and the lowest on purchases of goods and services. Sanniki in 2013 recorded a budget surplus, but in 2014 and 2015, the balance showed a deficit of retiring. Sanniki cares about its image, realizing a number of investments that affect the social and economic development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Wioleta Kubiak (CESS) Wioleta Kubiak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Dochody i wydatki budżetu gminy Sanniki w latach 2013- 2015
Supervisor
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
budżet gminy, jednostka samorządu terytorialnego, zasady budżetowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, dochody, subwencje, dotacje
Keywords in English
budget of the municipality, local government unit, budgetary rules, current expenditure, capital expenditure, income, subsidies, grants
Abstract in Polish
Pojęcie samorządu terytorialnego jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Zorganizowana społeczność lokalna zamieszkująca dany teren uznawana jest za podmiot samorządu. Natomiast przedmiotem samorządu jest sprawowanie przez niego administracji publicznej. Samorząd terytorialny wykonuje zadania własne i zlecone, a jego działalność jest kontrolowana przez państwo. Gmina jest prawnie zorganizowanym terytorialnym związkiem osób. Posiada osobowość prawną odrębną od państwa i samodzielność kompetencyjną. Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów, które dzielą się na: organy uchwałodawcze – Rada Gminy oraz organy wykonawcze – Wójt. Gmina wykonuje zadania na poczet całej wspólnoty lub wybranej grupy mieszkańców, które podzielą się na: zadania własne, zadania zlecone oraz zadania powierzone. Budżet gminy jest planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej jednostki samorządu terytorialnego. Zasady budżetowe są to postulaty nauki dotyczące prawidłowego gospodarowania finansami publicznymi. Równowaga budżetowa jest to taki stan budżetu, w którym wszystkie wydatki zostają pokryte przez dochody danej jednostki. Ujemne saldo budżetu to deficyt, a dodatnie – nadwyżka budżetowa. Planowanie budżetu gminy to proces złożony i podporządkowany wymogom prawa. Do procedury budżetowej zalicza się również uchwalanie budżetu oraz jego wykonanie i kontrolę. Dochód dla jednostek samorządu terytorialnego stanowią przede wszystkim dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Wydatki budżetu gminy dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Gmina Sanniki jest gminą wiejską, położoną w centrum Polski. Przeważają w niej tereny rolnicze. Zamieszkuje ją ok 6250 osób. Największy udział w dochodach gminy Sanniki w latach 2013-2015 miała subwencja ogólna, a najmniejszy – dotacje celowe. Natomiast w wydatkach dominowały wydatki bieżące. Dochody własne gminy Sanniki w latach 2013-2015 to głownie dochody z podatków i opłat lokalnych. W subwencji największy dochód stanowiła jej część oświatowa i wyrównawcza. Natomiast dotacje pochodziły głównie z budżetu państwa. Wśród wydatków bieżących największą ilość środków przeznaczono na wynagrodzenia, a najmniejszą na zakupy towarów i usług. Gmina Sanniki w 2013 roku odnotowała nadwyżkę budżetową, jednak w roku 2014 i 2015 jej saldo wykazywało ustępujący deficyt. Gmina Sanniki dba o swój wizerunek, realizując szereg inwestycji, które wpływają na jej rozwój społeczny i gospodarczy.
File
  • File: 1
    263454_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11244

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT917bfb35e3874862a4870a77f2745dff/
URN
urn:pw-repo:WUT917bfb35e3874862a4870a77f2745dff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page