Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the continuing airworthiness management system based on a selected air incident

Szymon Andrzej Retwiński

Abstract

The aim of this diploma thesis titled "Analysis of the continuing airworthiness management system based on a selected air incident" is to present the problem of analysis of air incidents after their occurrence and to search for methods aimed at minimizing or eliminating incidents of a similar type in the future. The analysis of air incidents is required in accordance with the regulations of the European Aviation Safety Agency, and reports which contain it must be submitted to the appropriate state authority. Therefore, particular attention in the presented work was paid to the analysis of an aviation incident which occurred on 1st of October 2018, relating damage of the left engine’s nacelle of an Embraer 175 flying for LOT Polish Airlines. This incident, in accordance with the available data, was analyzed in terms of losses incurred by the operator. On this basis, there was an attempt to develop two preventive methods, which were then verified. The first of the discussed methods concerns renting a substitute charter airplane as a way to reduce costs, resulting mainly from the need to send an additional aircraft by the carrier but also to shorten the time of waiting by the passengers. The paper presents a model for calculating the price of such a solution and the time saved for operations compared to their actual values. Another method is to rent additional warehouses for spare parts at a particular airport. It is intended to shorten the repair time of the aircraft after the occurrence of the incident and provide the necessary parts to perform a repair. The paper presents a model based on appropriate probability distributions, which determine the costs and times of the entire process. On the basis of these costs and times, the mean time between failures was determined, for which the application of this method seems to be justified. In conclusion, the entire continuous airworthiness management system serves to ensure the proper functioning of the aircraft during its operation. Therefore, as it was done in the presented work, in order to achieve improvement, it should be an everyday practice to find new ways and solutions for dealing with air incidents, especially in times where passenger air traffic is constantly growing and an urgent response to unusual situations is highly important.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Szymon Andrzej Retwiński (FPAE) Szymon Andrzej Retwiński,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza systemu zarządzania ciągłą zdatnością statków powietrznych w oparciu o wybrane zdarzenie lotnicze
Supervisor
Kamila Kustroń (FPAE/IAAM) Kamila Kustroń,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
57
Internal identifier
MEL; PD-5025
Reviewers
Kamila Kustroń (FPAE/IAAM) Kamila Kustroń,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
przewoźnik lotniczy, zdarzenie lotnicze (AOG), samolot czarterowy, części zamienne
Keywords in English
air carrier, air incident (AOG), charter plane, spare parts
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej, zatytułowanej „ Analiza systemu zarządzania ciągła zdatnością statków powietrznych w oparciu o wybrane zdarzenie lotnicze”, jest przybliżenie problemu analizy zdarzeń lotniczych po ich wystąpieniu i poszukiwanie metod mających na celu minimalizację bądź niwelowanie zdarzeń podobnego typu w przyszłości. Sama analiza zdarzeń lotniczych jest zgodnie z przepisami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego wymagana, a raporty ją zawierające muszą być złożone do odpowiedniego organu państwowego. W związku z tym, szczególną uwagę w przedstawionej pracy zwrócona na analizę zdarzenie lotniczego, mającego miejsce 1 października 2018 roku, dotyczącego uszkodzenia lewej gondoli silnika samolotu Embraer 175, latającego dla Polskich Linii Lotniczych LOT. Owo zdarzenie, zgodnie z dostępnymi danymi, przeanalizowano pod względem poniesionych przez operatora strat i na tej podstawie postarano się opracować dwie metody zapobiegawcze, które następnie zweryfikowano. Pierwsza z omawianych metod dotyczy wynajęcia zastępczego samolotu czarterowego, jako sposobu na zmniejszenia kosztów, wynikających głównie z konieczności wysłania dodatkowego samolotu przez przewoźnika jak i na skróceniu czasu oczekiwania przez pasażerów. W pracy przedstawiono model obliczania cen takiego rozwiązania oraz zaoszczędzonego czasu operacji, w porównaniu do ich rzeczywistych wartości. Kolejna metoda dotyczy wynajęcia dodatkowego magazynu z częściami zamiennymi na danym lotnisku. Ma ona za zadania skrócić czas naprawy samolotu po wystąpieniu zdarzenia jak i zapewnić potrzebne części do wykonania naprawy. W pracy przedstawiono model, oparty na odpowiednich rozkładach prawdopodobieństwa, który wylicza koszty i czasy całego procesu. Na podstawie owych kosztów i czasów wyznaczono średnie czasy do uszkodzenia pomiędzy kolejnymi zdarzeniami, dla których zastosowanie owej metody wydaje się być uzasadnione. Podsumowując, cały system zarządzania ciągłą zdatności, służy do poprawnego funkcjonowania statku powietrznego w czasie jego eksploatacji. Zatem w celu jego poprawy powinno się tak jak w przedstawionej pracy, poszukiwać metod na jego usprawnienie, zwłaszcza w czasach gdzie pasażerski ruch lotniczy stale wzrasta i konieczna jest coraz szybsza odpowiedź na nietypowe zdarzenia lotnicze.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31167

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT91338804658b4108b6384b0772e3366b/
URN
urn:pw-repo:WUT91338804658b4108b6384b0772e3366b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page