Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of influence of Warsaw-Modlin Mazovia Airport on selected components of natural environment using GIS technology

Sylwia Marlena Flis

Abstract

The purpose of the thesis was to analyse and estimate the influence of Warsaw-Modlin Mazovia Airport on selected components of the natural environment using GIS technology. In the theoretical part of the thesis was characterized the influence of the investment on the natural environment in accordance with national and EU legal regulations. Furthermore it was described the issues related to Spatial Information Systems and the coexistence of the airport with the urban agglomeration. The thesis also described the location, the natural and historical determinants of the Warsaw-Modlin airport as well as the source of the decision about the localization of investment. Based on shared documents, in particular ‘Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko’, ‘Aneks o oddziaływaniu na obszary Natura 2000’ and ‘Analiza porealizacyjna’ it was conducted analyses that was aimed at measuring the influence of Warsaw-Modlin Mazovia Airport on selected components of the natural environment. First of all, it was performed neighborhood analysis of the influence of the Warsaw-Modlin airport, which is located in the immediate impact on natural areas protected by national and EU law. These natural areas are refuges for many species of birds and bats. The analyses of the range and influence of aircraft noise and the occurrence of specified density of flights and hideouts of bats were conducted in the honestly way.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sylwia Marlena Flis (FGC) Sylwia Marlena Flis,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza oddziaływania Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin na wybrane elementy środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem narzędzi GIS
Supervisor
Jerzy Chmiel (FGC/DPRSISIS) Jerzy Chmiel,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Przemysław Kupidura (FGC/DPRSISIS) Przemysław Kupidura,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Jerzy Chmiel (FGC/DPRSISIS) Jerzy Chmiel,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
ocena oddziaływania na środowisko, GIS, lotnisko Modlin, środowisko przyrodnicze, Natura 2000, hałas lotniczy
Keywords in English
environmental impact assessment, GIS, Modlin airport, natural environment, Natura 2000, aircraft noise
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza oraz ocena oddziaływania Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin na wybrane elementy środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem narzędzi GIS. W części teoretycznej pracy scharakteryzowano system oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz unijnego. Ponadto opisano zagadnienia związane z systemami informacji przestrzennej oraz koegzystencją portu lotniczego z aglomeracją miejską. Opisano również położenie, uwarunkowania przyrodnicze i historyczne portu lotniczego Warszawa-Modlin oraz źródła decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji. Na podstawie udostępnionych dokumentów, w szczególności „Raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”, „Aneksu o oddziaływaniu na obszary Natura 2000” oraz „Analizy porealizacyjnej” wykonano analizy mające na celu określenie wpływu budowy Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin na wybrane elementy środowiska przyrodniczego. Przede wszystkim wykonano analizy wpływu sąsiedztwa portu lotniczego Warszawa-Modlin, który położony jest w bezpośrednim oddziaływaniu na obszary cenne przyrodniczo, chronionymi prawem krajowym oraz unijnym. Ponadto obszary te stanowią ostoje licznych gatunków ptaków i nietoperzy. Przeprowadzono analizy dotyczące zasięgu i oddziaływania hałasu lotniczego oraz określono zagęszczenie występowania przelotów i kryjówek nietoperzy.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4416

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9127a2bb5d4c4fe99f9399094078aa43/
URN
urn:pw-repo:WUT9127a2bb5d4c4fe99f9399094078aa43

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page