Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of radiotracers in investigation of the selected hydrometallurgical separation processes

Dominik Owczarek

Abstract

In the modern world, there is a constantly growing need for metals, particularly so called scarce metals, for example rare-earth elements. For this reason there is a need to use poorer sources and recover them as efficiently as possible. In this case the traditional smelting method cannot be used and in the case of poor materials/waste, the hydrometallurgy method of obtaining elements is developed. In this paper the above method was presented and it’s application for recovery metals was discussed. Descriptions of selected processes used in hydrometallurgical metals obtaining were also contained. In addition the basics of radiotracers technique were described. The experimental part includes results of a study, whose objective was optimiza-tion of the process of copper solvent extraction using radiotracers technique. The studies related to flotation waste and were done using mixer-settler from SX-Kinetics inc. It is laboratory pilot plant designed for countercurrent, multistage extraction and stripping in processes of separation/recovery metals from aqueous/organic solutions. The first stage was examination of effective separation of copper from waste. The impact of parameters such as concentration of the extractant or pH of the original solution on the extraction process was examined. The studies were conducted using the same volume of organic phase and water phase in the periodic process. Then the process of extraction in continuous-flow apparatus using radiotracers technique was done. As an indicator was used isotope of Cu-64 and Tc-99m. The work was made at the Institute of Chemistry and Nuclear Technique in Warsaw in cooperation with the International Atomic Energy Agency (within the Coordinated Research Project "F22065") within the project "Development of radiometric and radiotracers techniques for the hydrometallurgical process of recovery of deficit metals", which is cofinanced by the Ministry of Science and Higher Education.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominik Owczarek (FCPE) Dominik Owczarek,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Zastosowanie radioznaczników w badaniach wybranych hydrometalurgicznych procesów rozdzielczych
Supervisor
Eugeniusz Molga (FCPE/DPKT) Eugeniusz Molga,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
33
Internal identifier
DICHP-2877
Reviewers
Eugeniusz Molga (FCPE/DPKT) Eugeniusz Molga,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Jan Krzysztoforski (FCPE/DCRED) Jan Krzysztoforski,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
ekstrakcja, procesy hydrometalurgiczne, radioznaczniki
Keywords in English
extraction, hydrometallurgical processes, radiotracers
Abstract in Polish
We współczesnym świecie jest coraz większe zapotrzebowanie na metale, szczególnie tak zwanych deficytowe, jak na przykład. ziem rzadkich. Z tego powodu trzeba korzystać z uboższych źródeł oraz odzyskiwać je jak najefektywniej. W takim przypadku nie można już stosować tradycyjnych metod wytopu i dlatego w przypadku surowców/odpadów ubogich rozwijana jest metoda hydrometalurgiczna odzysku tych pierwiastków. W poniższej pracy przedstawiono tę metodę oraz omówiono jej zastosowanie do odzysku metali. Zawarto również opisy wybranych procesów wykorzystywanych w procesach hydrometalurgicznego odzysku metali. Oprócz tego opisano podstawy metody radioznacznikowej. W części doświadczalnej zawarto wyniki badań prowadzonych w celu optymalizacji procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej miedzi z wykorzystaniem metod radioznacznikowych. Badania dotyczyły odpadów poflotacyjnych i były prowadzone w zestawie mixer – settler, firmy, SX-Kinetics. Jest to laboratoryjna instalacja pilotażowa przeznaczona do przeciwprądowej, wielostopniowej ekstrakcji oraz reekstrakcji w procesach rozdziału/odzysku metali z roztworów wodnych/organicznych. Pierwszym ich etapem było zbadanie skutecznej separacji miedzi z odpadów. Sprawdzono w jaki sposób na proces ekstrakcji wpływają takie parametry jak: stężenie ekstrahentu oraz pH roztworu pierwotnego. Badania te przeprowadzono przy takiej samej objętości faz organicznej i wodnej, w procesie okresowym. Następnie przeprowadzono proces ekstrakcji w urządzeniach przepływowych stosując metodę radioznacznikową. Jako wskaźnik stosowany był izotop Cu-64 oraz Tc-99m. Praca została wykonana w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (w ramach Coordinated Research Project “F22065” ) w ramach projektu pt.: „Rozwój radiometrycznych i radioznacznikowych technik dla procesu hydrometalurgicznego odzysku metali deficytowych”, który współfinansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
File
  • File: 1
    Dominik-Owczarek-277522-Praca-Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26192
Additional fields
Opiekun pomocniczy: Andrzej Grzegorz Chmielewski

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT91138e118c364bca84cc293655d57af6/
URN
urn:pw-repo:WUT91138e118c364bca84cc293655d57af6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page