Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A microcontroller as an object controller of railway traffic control devices

Wojciech Kucharski

Abstract

This work concerns the use of a microcontroller as an object controller of railway traffic control devices on the example of a point machine. The progressive development of technology allows us to replace existing solutions, often using large-scale mechanical and relay systems, much smaller and providing a higher level of security of computer devices. The work describes the construction and use of microcontrollers from the AVR family. One of the ways of programming microcontrollers is also presented. In order to approximate the control process of the change-over drive, the structure and operation of the point machine were analyzed and the points controller system was described. An example of such an points controller was the N86F system. N86F sytem is a relay control system for three-phase drives. A Siemens S700K/KM point machine is a more widely described point machine type. This is one of the point machines used on the PKP PLK S.A. After analyzing the above issues, a points controller with a microcontroller was designed. In addition the microcontroller was programmed to receive signals controlling the position of the switch, signal about the state of the insulated section, signal for establishing the course and signals forcing the change of switch position. The microcontroller, after processing the received signals, allows sending a control signal of a point machine. In this work proposes the implementation of such a solution in the form of modifying the N86F setting system. The dependency functions from the previous control circuit in the N86F system have been replaced with a suitably configured microcontroller. In order to verify the created project, a physical model was made, which was based on the ATB development board. This set allows you to test many solutions using a microcontroller, because in addition to the microcontroller itself is equipped with a number of useful peripherals such as: LCD display, 7 segment display, buzzer, buttons or LEDs. A series of tests were carried out on the test model, the results of which were consistent with the expected results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Kucharski (FT) Wojciech Kucharski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Zastosowanie mikrokontrolera jako sterownika obiektowego urządzeń srk
Supervisor
Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
mikrokontroler, sterownik obiektowy, napęd zwrotnicowy, zestaw uruchomieniowy ATB
Keywords in English
microcontroller, object controller, point machine, development board ATB
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy zastosowania mikrokontrolera jako sterownika obiektowego urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przykładzie napędu zwrotnicowego. Postępujący rozwój technologii pozwala zastępować dotychczasowe rozwiązania, często wykorzystujące duże pod względem gabarytowym systemy mechaniczne i przekaźnikowe, znacznie mniejszymi i zapewniającymi wyższy poziom bezpieczeństwa, urządzeniami komputerowymi. W pracy opisano budowę i możliwości zastosowania mikrokontrolerów z rodziny AVR. Zaprezentowano również jeden ze sposobów programowania mikrokontrolerów. W celu przybliżenia procesu sterowania napędem zwrotnicowym przeanalizowano budowę i działanie napędu zwrotnicowego oraz opisano zwrotnicowy układ nastawczy. Za przykład takiego układu nastawczego posłużył układ N86F. Jest to przekaźnikowy układ nastawczy dla napędów trójfazowych. Szerzej opisanym w pracy napędem zwrotnicowym jest napęd firmy Siemens S700K/KM. Jest to jeden z napędów stosowanych na sieci PKP PLK S. A. Po przeanalizowaniu powyższych zagadnień zaprojektowany został zwrotnicowy układ nastawczy z mikrokontrolerem. Ponadto zaprogramowano mikrokontroler tak, aby odbierał sygnały kontroli położenia zwrotnicy, sygnał o stanie zwrotnicowego odcinka izolowanego, sygnał utwierdzenia przebiegu oraz sygnały wymuszające zmianę położenia zwrotnicy. Mikrokontroler, po przetworzeniu otrzymanych sygnałów, umożliwia wysłanie sygnału sterującego napędem zwrotnicowym. W pracy zaproponowano implementację takiego rozwiązania w formie zmodyfikowania układu nastawczego N86F. Funkcje zależnościowe z dotychczasowego obwodu sterującego w układzie N86F zastąpiono odpowiednio skonfigurowanym mikrokontrolerem. W celu weryfikacji stworzonego projektu wykonano fizyczny model, który został oparty o zestaw uruchomieniowy ATB. Zestaw ten pozwala na testowanie wielu rozwiązań wykorzystujących mikrokontroler, gdyż oprócz samego mikrokontrolera wyposażony jest w szereg użytecznych urządzeń peryferyjnych takich jak: wyświetlacz LCD, wyświetlacz 7-segmentowy, buzzer, przyciski czy diody LED. Na modelu testowym wykonano szereg prób, których rezultaty okazały się zgodne z oczekiwanymi wynikami.
File
  • File: 1
    Wojciech_Kucharski_234118_Praca_dyplomowa_inżynierska_zastosowanie-mikrokontrolera-jako-sterownika-obiektowego-urządzeń-srk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31958

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT9056d0b746374ab5a11e84ad7bb193b0/
URN
urn:pw-repo:WUT9056d0b746374ab5a11e84ad7bb193b0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page