Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Linear park conception along the Kanał Wawerski in Wesoła district

Karolina Luiza Jaszczuk

Abstract

The aim of the engineering thesis is creating a project of linear park along the Kanał Wawerski. This region is located in Wesoła district in Warsaw. Theoretical part introduces the importance of green space in cities. At the beginning of the work showed history and characteristics of the district and the precise location of region. It have allowed to understand needs, problems and living conditions. This study indicates nature, communications and functional condition of the study area with the environment. There have been made analysis of the public spaces in Stara Miłosna neighborhood. The area’s development status, green space’s situation, ownership situation and planning condition, as well. The conducted activities have allowed to know the values and problems of the study area. After multi-faceted analysis of the region and region’s relationship with neighborhoods the most important residents problems were formulated. Among them are the following: lack of public spaces, lack of arranged green spaces, poor state of Kanał Wawerski, pollution. The following project responds to needs of the local community, creating friendly place for all age group. Project allowed to develop and deepening social contacts. The suggested solutions allowed to keep the individuality of the region and ensuring the safety. The work include a description of the project activities and justification, as well.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Luiza Jaszczuk (FGC) Karolina Luiza Jaszczuk,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja parku linearnego wzdłuż Kanału Wawerskiego w dzielnicy Wesoła
Supervisor
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
park linearny, Kanał Wawerski, koncepcja zagospodarowania, dzielnica Wesoła
Keywords in English
linear park, Kanał Wawerski, concept of spatial development, Wesoła district
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest stworzenie projektu parku linearnego wzdłuż Kanału Wawerskiego. Obszar ten znajduje się w dzielnicy Wesoła m.st. warszawy. Część teoretyczna pracy przybliża znaczenie zieleni w mieście i jej rolę. Na początku opracowania przedstawiono historię i charakterystykę dzielnicy oraz dokładną lokalizację terenu. Pozwoliło to na zrozumienie potrzeb, problemów i warunków życia mieszkańców. W pracy wskazano dalej uwarunkowania przyrodnicze, komunikacyjne i funkcjonalne obszaru opracowania z otoczeniem. Dodatkowo przeprowadzono analizę istniejących przestrzeni publicznych znajdujących się w granicy osiedla Stara Miłosna. Omówiono także stan istniejący terenu, między innymi jego zagospodarowanie, stan zieleni, sytuację własnościową i uwarunkowania planistyczne. Przeprowadzone działania pozwoliły na dokładne poznanie walorów i problemów obszaru opracowania. Po wieloaspektowej analizie terenu opracowania i jego powiązań z sąsiedztwem zauważono najważniejsze potrzeby mieszkańców. Są to między innymi: niedostatek przestrzeni publicznych, brak terenów zieleni urządzonej, zły stan kanału, jego zanieczyszczenie. Wykonany projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców, tworząc miejsce przyjazne dla wszystkich grup wiekowych. Pozwala on na rozwijanie i pogłębianie kontaktów społecznych. Zaproponowane rozwiązania pozwolą zachować indywidualny charakter miejsca, zapewniając równocześnie bezpieczeństwo. Praca zawiera również opis przeprowadzonych działań projektowych wraz z uzasadnieniem.
File
  • File: 1
    274853_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27240

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8f35d35c1a2146bea728101d2507e330/
URN
urn:pw-repo:WUT8f35d35c1a2146bea728101d2507e330

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page