Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Geodetic works related to the investment process of single-family houseconstruction

Katarzyna Kudon

Abstract

The aim of the presented thesis is to show the individual stages of surveying works related to the construction of a building, which is a single-family house. The first part of the work contains theoretical foundations relating to the investment process of a single-family home. It presents the definition of a building and information on a building object in the register of lands and buildings and the legal provisions from which they arise. Information on the geodetic and measurement network, methods of measuring the terrain details and their accuracy as well as the state system of flat rectangular coordinates 2000, which occurs in the technical operations discussed in the second part of the work, is also provided. The subsequent chapters present the individual stages of investment implementation and geodetic works related to them, ie a map for design purposes, geodetic staking of objects in the field and geodetic as-built inventory, citing the legal and technical provisions in force in this respect. The theoretical part ends with a chapter on subsequent stages of geodetic works subject to notification. The second part of the diploma thesis presents a practical execution of geodetic works, discussed in the theoretical part. This was done on the example of three technical reports, namely: Map for design purposes, Geodetic staking of building objects and Geodetic inventory of building objects taken from the Poviat Center for Geodetic and Cartographic Documentation in Garwolin. Technical reports: Map for design purposes and Surveying inventory of buildings relate to the same investment in the village of Sulbiny, while the technical report Geodetic staking of building objects in the village of Nowy Kębłów. They were analyzed in terms of correctness of geodetic works and for correctness of documentation preparation. Each of the technical reports was discussed starting from reporting the geodetic work and collecting the necessary documents from the center, through field work and their development, and ending with completing the technical report. The third and final part of the diploma thesis contains a summary and conclusions as well as a bibliography and a list of attachments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Kudon (FGC) Katarzyna Kudon,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Prace geodezyjne związane z procesem inwestycyjnym budowy domu jednorodzinnego
Supervisor
Alicja Sadowska (FGC/DEIS) Alicja Sadowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Jastrzębski (FGC/DEIS) Sławomir Jastrzębski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Alicja Sadowska (FGC/DEIS) Alicja Sadowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
budynek jednorodzinny, mapa do celów projektowych, tyczenie geodezyjne, mapa z inwentaryzacji obiektów budowlanych,
Keywords in English
single-family building, Map for design purposes, Geodetic staking of building objects, Geodetic inventory of building objects
Abstract in Polish
Celem prezentowanej pracy dyplomowej jest ukazanie poszczególnych etapów prac geodezyjnych związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego jakim jest dom jednorodzinny. W pierwszej części pracy zawarte zostały podstawy teoretyczne odnoszące się do procesu inwestycyjnego domu jednorodzinnego. Przedstawiono w niej definicję budynku i informacje dotyczące obiektu budowlanego w ewidencji gruntów i budynków oraz przepisy prawne, z których one wynikają. Zamieszczono również informacje o osnowie geodezyjnej i pomiarowej, metodach pomiaru szczegółów terenowych i ich dokładnościach oraz o państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000, który występuje w operatach technicznych omawianych w drugiej części pracy. W kolejnych rozdziałach przedstawiono poszczególne etapy realizacji inwestycji oraz prace geodezyjne z nimi związane, czyli mapę do celów projektowych, geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie i geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą, powołując się na przepisy prawne i techniczne obowiązujące w tym zakresie. Część teoretyczną kończy rozdział o kolejnych etapach wykonywania prac geodezyjnych podlegających zgłoszeniu. W drugiej części pracy dyplomowej zaprezentowano praktyczne wykonanie prac geodezyjnych, omówionych w części teoretycznej. Zrobiono to na przykładzie trzech operatów technicznych (Mapa do celów projektowych, Wytyczenie obiektów budowlanych i Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych) pobranych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Garwolinie. Operaty: Mapa do celów projektowych i Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych dotyczą tej samej inwestycji we wsi Sulbiny, natomiast operat Wytyczenie obiektów budowlanych inwestycji we wsi Nowy Kębłów. Przeanalizowane one zostały pod kątem poprawności wykonania prac geodezyjnych i pod kątem poprawności sporządzenia dokumentacji. Każdy z operatów omówiono poczynając od zgłoszenia pracy geodezyjnej i pobrania z ośrodka niezbędnych dokumentów, poprzez wykonanie prac terenowych i ich opracowanie, a skończywszy na skompletowaniu operatu technicznego i przekazaniu go do ośrodka. W trzeciej, ostatniej części pracy dyplomowej zawarte jest podsumowanie i wnioski oraz bibliografia i spis załączników.
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_Inżynierska-Katarzyna_Kudon_nr_indeksu_254815.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10586

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8e2c5ec868f844449d728da8f3b2ef27/
URN
urn:pw-repo:WUT8e2c5ec868f844449d728da8f3b2ef27

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page