Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the management process of selected enterprises of the hairdressing sector

Aleksandra Joanna Milewska

Abstract

The purpose of this work is to analyze and evaluate the management process in the smallest organizations, i.e. microenterprises, on the example of a selected sector of hairdressing service enterprises located in Warsaw in the Ursus district and identification of the development potential of this sector. The work consists of a theoretical and a research part. In the theoretical part, based on the analysis of the literature on the subject, the basic concepts related to the subject of work were defined. The substantive foundations for macro- and microenvironment examination were presented using the PEST analysis and the Porter’s five forces method. The literature states that the management process in service microenterprises is mainly based on the marketing concept, and for this purpose one of the research elements concerned the characteristics and evaluation of the marketing management process. In the research part based on the conducted survey method (interview method), where the source information was obtained through a direct interview with the respondent, a strategic analysis of enterprises was made. The analysis of the further environment was based on the scenario planning, the environmental states analysis was conducted using the PEST analysis, and analysis of the competitive environment of the hairdressing sector was drawn up using the Porter’s 5 forces method. Based on the collected data, the life cycle of the sector was also determined. In relation to 10 marketing sins defined by Ph. Kotler's, analysis and interpretation of the obtained results were done. In the summary, perspectives and development directions of the sector were proposed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Joanna Milewska (FoM) Aleksandra Joanna Milewska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena procesu zarządzania wybranych przedsiębiorstw sektora usług fryzjerskich
Supervisor
Szymon Kolwas (FoM/CIE) Szymon Kolwas,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Szymon Kolwas (FoM/CIE) Szymon Kolwas,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
proces zarządzania, funkcje zarządzania, zarządzanie marketingowe, cykl życia sektora, 5 sił Portera, analiza PEST
Keywords in English
management process, management functions, marketing management, sector life cycle, Porter’s 5 forces, PEST analysis
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena procesu zarządzania w najmniejszych organizacjach, czyli mikroprzedsiębiorstwach, na przykładzie wybranego sektora przedsiębiorstw usługowych branży fryzjerskiej, zlokalizowanych w Warszawie na terenie dzielnicy Ursus oraz identyfikacja potencjału rozwojowego tego sektora. Praca składa się z części teoretycznej i badawczej. W części teoretycznej na podstawie analizy literatury przedmiotu zdefiniowano podstawowe pojęcia odnoszące się do tematu pracy. Przedstawiono merytoryczne podstawy do zbadania makro i mikrootoczenia wykorzystując do tego analizę PEST i metodę pięciu sił Portera. Na podstawie literatury stwierdzono, że proces zarządzania w mikroprzedsiębiorstwach usługowych prowadzony jest głównie w oparciu o koncepcję marketingową i w tym celu jeden z elementów badania dotyczył charakterystyki i oceny procesu zarządzania marketingowego. W części badawczej na podstawie przeprowadzonego badania metodą sondażową (metoda wywiadu), gdzie informacje źródłowe pozyskano poprzez bezpośrednią rozmowę z respondentem dokonano analizy strategicznej przedsiębiorstw. Analizę otoczenia dalszego wykonano w oparciu o Metody Scenariuszowe, stanów otoczenia z wykorzystaniem analizy PEST, analizę otoczenia konkurencyjnego sektora usług fryzjerskich sporządzoną metodą 5 sił Portera. Na podstawie zebranych danych określono również cykl życia sektora. W odniesieniu do 10 błędów marketingu zdefiniowanych przez Ph. Kotlera dokonano analizy i interpretacji uzyskanych wyników. W podsumowaniu zaproponowano perspektywy i kierunki rozwoju sektora.
File
  • File: 1
    251928_lic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24699

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8e28be4b98c04e509bbb33458b4c13f3/
URN
urn:pw-repo:WUT8e28be4b98c04e509bbb33458b4c13f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page